Kamerstuk 32007-24

Mededeling van de besluitvorming over de bekrachtigingsprocedure inzake het voorstel van wet van het lid Biskop betreffende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

Dossier: Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

Gepubliceerd: 15 november 2012
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32007-24.html
ID: 32007-24

Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2012

Hierbij doe ik, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken,

mededeling van de besluitvorming over de bekrachtigingsprocedure inzake het bovengenoemde initiatiefvoorstel.

Nu de ministerraad daarmee heeft ingestemd, zal ik de Koningin verzoeken het initiatiefvoorstel te bekrachtigen. Na bekrachtiging en plaatsing in het Staatsblad, zal ik bevorderen dat spoedig een besluit tot stand wordt gebracht dat de inwerkingtreding van de initiatiefwet regelt.

Eenzelfde brief heb ik heden gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker