Kamerstuk 31981-10

Toezeggingen debat wetsvoorstel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart (31 981)

Dossier: Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart

Gepubliceerd: 11 augustus 2010
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31981-10.html
ID: 31981-10

Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 augustus 2010

Tijdens het debat over het wetsvoorstel «Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart (31 981)» op 4 november 2009 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 20, blz. 1681-1691) heeft uw Kamer nadere informatie gevraagd over:

  • 1. De Regisseur Studentenreisrecht (RSR) en de bescherming van persoonsgegevens bij het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN);

  • 2. De voor- en nadelen van het verstrekken van een extra kaart waarmee studerenden zich landelijk kunnen identificeren als student.

In deze brief geef ik invulling aan deze toezeggingen.

De Regisseur Studentenreisrecht en de bescherming van persoonsgegevens

Tijdens het debat is meer helderheid gevraagd over de wijze waarop persoonsgegevens (BSN en NAW-gegevens) van studerenden worden beschermd en de rol van RSR in dit geheel. Ik licht dit graag toe.

De RSR is ondermeer opgericht om juist deze gegevens af te schermen voor individuele OV-bedrijven en Trans Link Systems (TLS). Daarom heeft de RSR de status van onafhankelijk rechtspersoon gekregen binnen het OV-domein.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is verantwoordelijk voor het toekennen van reisrechten aan studerenden. De OV-bedrijven zijn verantwoordelijk voor het activeren en deactiveren van het reisrecht op de OV-chipkaart van de studerende. Het studentenreisrecht is persoonsgebonden en kan alleen worden geactiveerd op de OV-chipkaart van de studerende in kwestie. Deze OV-chipkaart is gepersonaliseerd doordat bij aanvraag een kopie van een legitimatiebewijs is overlegd.

Elke OV-chipkaart heeft een uniek nummer. RSR koppelt in zijn systeem de gegevens van de studerende aan het unieke nummer van de OV-chipkaart. De noodzakelijke gegevensuitwisseling tussen RSR en de OV-bedrijven en TLS vindt plaats met het chipkaartnummer als sleutel. Dit wordt «Privacy by Design» genoemd. De individuele OV-bedrijven en TLS beschikken dus niet over privacygevoelige gegevens van de studerende zoals BSN en NAW-gegevens. Het BSN is alleen bij DUO en bij RSR bekend. Voor de OV-bedrijven is het voldoende te weten welk studentenreisrecht bij welke OV-chipkaart hoort. Ik ben van mening dat door deze procedure de persoonsgegevens van studerenden goed worden beschermd.

Onderzoek naar de voor- en nadelen van een uniforme studentenkaart

Momenteel onderzoek ik de voor- en nadelen en kosten van het verstrekken van een uniforme kaart aan alle studerenden waarmee zij zich kunnen identificeren als student omdat de OV-chipkaart deze functie niet langer vervult. In oktober verwacht ik u te kunnen melden of het mogelijk en noodzakelijk is een dergelijke kaart te ontwikkelen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart