Gepubliceerd: 29 mei 2009
Indiener(s): Guusje ter Horst (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31965-IIB-2.html
ID: 31965-IIB-2

31 965 IIB
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

INHOUDSOPGAVEblz.
   
B. BEGROTINGSTOELICHTING3
   
1.Leeswijzer3
2.Het beleid3
2.1De beleidsartikelen3
 1. Raad van State3
 2. Algemene Rekenkamer4
 3. De Nationale ombudsman5
 4. Kanselarij der Nederlandse Orden5
 5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen6
 6. Kabinet der Gouverneur van Aruba6
2.2De niet-beleidsartikelen7
 10. Nominaal en onvoorzien7

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze eerste suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2009. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen. De stand van de eerste suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2009.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Overige Hoge Colleges geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt beoogd inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Overige Hoge Colleges zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

2. Het beleid

Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIB) voor het jaar 2009 te wijzigen (x € 1 000):

Totaal overzicht IIB (bedragen in € 1 000)

 Stand ontwerp begroting (1)Mutaties 1e supple-tore begroting (2)Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)Mutaties 2010Mutaties 2011Mutaties 2012Mutaties 2013
Verplichtingen99 3458 314107 6976 8976 3505 1575 009
        
Uitgaven99 3458 314107 6596 8976 3505 1575 009
        
Ontvangsten2 7775923 369452452452452

2.1 De beleidsartikelen

1. Raad van State

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

1: Raad van StateStand ontwerp begroting (1)Mutaties 1e supple-tore begroting (2)Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)Mutaties 2010Mutaties 2011Mutaties 2012Mutaties 2013
Verplichtingen51 38093652 3161 5601 260770640
        
Uitgaven51 38093652 3161 5601 260770640
        
3. Raad van State51 38093652 3161 5601 260770640
a Project Nederlandse Antillen 140     
b Hoger beroep vreemdelingenzaken Regulier 100     
c Hoger beroep vreemdelingenzaken Asiel 790 1 5601 260770640
d Bijdrage SDU werkzaamheden – 140     
e Diverse projecten 46     
Ontvangsten1 4525922 044452452452452
a Project Nederlandse Antillen 140     
b Griffierechten 452 452452452452

Toelichting

Uitgaven

3a Hoger beroep Vreemdelingen Zaken Asiel

De raming voor Hoger Beroep Vreemdelingen Zaken voor asieldeel is bijgesteld. Het aantal zaken neemt naar verwachting toe.

Ontvangsten

b Griffierechten

Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening per 1 juli 2008 krijgt de Raad vanaf 2009 een uitbreiding van taken. Dit gaat gepaard met ontvangsten van Griffierechten.

2. Algemene Rekenkamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

2: Algemene RekenkamerStand ontwerp begroting (1)Mutaties 1e supple-tore begroting (2)Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)Mutaties 2010Mutaties 2011Mutaties 2012Mutaties 2013
Verplichtingen28 65993029 58960000
        
Uitgaven28 65993029 58960000
        
1 Recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma’s28 65993029 58960000
a ICT infrastructuur en groot onderhoud pand 400     
b Inzet overloop facilitaire projecten 270     
c Middelen Intranet en Internet faciliteiten 200     
d Samenwerkingsproject Antillen 60 60   
        
Ontvangsten1 21701 2170000

Toelichting

1a ICT Infrastructuur en groot onderhoud pand

In 2009 wordt zowel de ICT infrastructuur aangepast als grootonderhoud gepleegd.

3. De Nationale ombudsman

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

3: De Nationale ombudsmanStand ontwerp begroting (1)Mutaties 1e supple-tore begroting (2)Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)Mutaties 2010Mutaties 2011Mutaties 2012Mutaties 2013
Verplichtingen11 8771 60013 4771 5351 538908908
        
Uitgaven11 8771 60013 4771 5351 538908908
        
1. Reguliere klachten8 6623 51512 1773 4503 4532 8232 823
a Vertraging beroep outplacement 100     
b Project digitalisering 460 610630  
c Eindejaarsmarge overloop projecten 109     
d Bijstelling gemiddelde loonsom van de formatiex 673 655638638638
e Ontwikkeling Personeel en Organisatie 180 180180180180
f Budget communicatiebeleid 90 90909090
g Bijdrage SDU -werkzaamheden – 12     
h Aanpassing begrotingsindeling 1 915 1 9151 9151 9151 915
        
2. Klachten van lagere overheden1 30001 300    
        
3. Onderzoek1 121– 1 1210– 1 121– 1 121– 1 121– 1 121
a Aanpassing begrotingsindeling – 1 121 – 1 121– 1 121– 1 121– 1 121
        
4. Communicatie747– 7470– 747– 747– 747– 747
a Aanpassing begrotingsindeling – 747 – 747– 747– 747– 747
        
5. Internationale contacten47– 470– 47– 47– 47– 47
a Aanpassing begrotingsindeling – 47 – 47– 47– 47– 47
        
Ontvangsten390390000

Toelichting

1b Project digitalisering

De raming van het project digitalisering is bijgesteld op basis van het informatieplan van Ordina. Het betreft een driejarenplan.

1d Bijstelling gemiddelde loonsom van de formatie

Bij de Nationale ombudsman is de gemiddelde loonsom van de formatie aangepast. Het apparaatsbudget is hierop structureel bijgesteld.

1e Ontwikkeling personeel en ontwikkeling

Het budget voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding is structureel verhoogd. Het huidige budget is onvoldoende.

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

4: Kanselarij der Nederlandse OrdenStand ontwerp begroting (1)Mutaties 1e supple-tore begroting (2)Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)Mutaties 2010Mutaties 2011Mutaties 2012Mutaties 2013
Verplichtingen3 3763983 77420202020
        
Uitgaven3 3763603 73620202020
        
1. Apparaat1 7702952 065    
a Vertraging Daisy III 52     
b Voorlichting Nederlandse Antillen en Aruba en aanpassing brochures 70     
c Overloop uitgaven Daisy III 38     
d Meerkosten Decor en Daisy 20     
e Inhaalarchief 25     
f Bijstand Landsadvocaat en schikking rechtsgang 90     
        
2. Decoraties1 601651 66620202020
a Indexering edelmetalen prijs 40 20202020
b Toename politie medailles 25     
        
3. Riddertoeslagen505    
        
Ontvangsten290290000

5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

5: Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse AntillenStand ontwerp begroting (1)Mutaties 1e supple-tore begroting (2)Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)Mutaties 2010Mutaties 2011Mutaties 2012Mutaties 2013
Verplichtingen2 716262 7420000
        
Uitgaven2 716262 7420000
        
1. Apparaat2 716262 742    
a Overloop verbouwing 26     
        
Ontvangsten400400000

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

6: Kabinet van de Gouverneur van ArubaStand ontwerp begroting (1)Mutaties 1e supple-tore begroting (2)Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)Mutaties 2010Mutaties 2011Mutaties 2012Mutaties 2013
Verplichtingen1 3373921 729150000
        
Uitgaven1 3373921 729150000
        
1. Apparaat1 3373921 729150   
a Koninkrijksspelen 20     
b Organisatie reisdocumentenuitgifte 250 150   
c Vertrekregeling 25     
d Overboeking middelen Justitie tbv bezwaarteam 80     
e Overloop uitgaven O&Frapport 17     
        
Ontvangsten0000000

Toelichting

1b Organisatie reisdocumentenuitgifte

Ten behoeve van de bekostiging van de wijziging in de organisatie van uitgifte van paspoorten in Aruba zijn middelen beschikbaar gesteld.

2.2 Niet-beleidsartikelen

10. Nominaal en onvoorzien

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

10: Nominaal en onvoorzienStand ontwerp begroting (1)Mutaties 1e supple-tore begroting (2)Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)Mutaties 2010Mutaties 2011Mutaties 2012Mutaties 2013
Verplichtingen04 0704 0703 5723 5323 4593 441
        
Uitgaven04 0704 0703 5723 5323 4593 441
        
1 loonbijstelling03 0473 0473 0182 9652 9642 964
a Loonbijstelling tranche 2009 3 047 3 0182 9652 9642 964
2. Prijsbijstelling0535535554567495477
b Prijsbijstellingtranche 2009 535 554567495477
        
3. Onvoorzien0488488    
a Toevoeging EJM 953     
b Uitdeling EJM – 506     
b Sociaal flankerend beleid 2009 41     
        
4. Waarde-overdracht en waarde-overname000    
        
5. Taakstellingen0000000
        
Ontvangsten0000000

Toelichting

1a/2b Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2009

Betreft de toedeling van loon- en prijsbijstellingstranche 2009.

3a/b Toedeling Eindejaarsmarge

Betreft de toedeling en doorverdeling van de middelen bestemd voor de overloop projecten uit 2008 naar de diverse artikelen.