Kamerstuk 31923-15

Amendement van het lid Van Gerven over het verbeteren van de leefomstandigheden van legkippen in verrijkte kooien

Dossier: Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284)

Gepubliceerd: 8 september 2011
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31923-15.html
ID: 31923-15
Wijzigingen: 31923-21

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN

Ontvangen 8 september 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Voor artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 01

Het Legkippenbesluit 2003 wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2, tweede lid, wordt «de artikelen 4, 7, 8, eerste en tweede lid, 9 en 10» vervangen door: de artikelen 4, 7, 8, eerste en tweede lid, 9 tot en met 10a.

II

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede «750 cm2 oppervlakte waarvan 600 cm2 bruikbare oppervlakte per legkip» vervangen door: 950 cm2 bruikbare oppervlakte per legkip met een gewicht van ten hoogste twee kilogram en 1050 cm2 bruikbare oppervlakte per legkip met een gewicht van meer dan twee kilogram.

2. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

  • c. een met strooisel bedekte ruimte van tenminste 90 cm2 per legkip die ten minste 20 cm hoog is, waar de legkippen kunnen scharrelen en bodempikken en waar het strooisel ten minste zeven maal per dag wordt toegediend;.

III

Na artikel 10 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 10a

De legkippen worden zoveel mogelijk verspreid over het aantal beschikbare kooien.

Toelichting

Per 2012 wordt de legbatterij in Europa verboden. Door een uitzonderingsbepaling blijft een beperkte groep kippen nog tot 2021 in een verrijkte kooihuisvesting zitten. Dit amendement beoogt de leefomstandigheden voor kippen in verijkte kooihuisvesting te verzachten door regelgeving te stellen die de verrijkte kooihouder verplicht om:

  • minimaal 950 vierkante centimeter ruimte per kip tot 2 kilo en 1050 per kip vanaf 2 kilo te hebben;

  • een strooiselmatje van 90 vierkante centimeter in de kooi aanwezig te hebben;

  • tenminste zeven maal per dag strooisel in de kooien te voorzien;

  • de bezettingsgraad van aantal kippen, zoveel mogelijk te spreiden over het aantal kooien, zodat een kip zoveel mogelijk ruimte heeft.

Bij het voorzien van strooisel tenminste zeven maal per dag is het doel dat de kippen natuurlijk gedrag kunnen vertonen door een stofbad te nemen en in strooisel te pikken. Hierdoor pikken de kippen minder in elkaars veren. Daarvoor moet dan wel afdoende strooisel aanwezig zijn. Daartoe wil dit amendement verplicht stellen om tenminste 7 keer per dag afdoende strooisel aan te brengen teneinde het gebruikte en weggewaaide strooisel te vervangen.

Van Gerven