Kamerstuk 31923-14

Amendement van het lid Van Gerven over het verbeteren van de leefomstandigheden van legkippen in koloniehuisvesting

Dossier: Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284)

Gepubliceerd: 8 september 2011
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31923-14.html
ID: 31923-14
Wijzigingen: 31923-19

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN

Ontvangen 8 september 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Voor artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 01

Het besluit van 30 maart 2009, houdende een verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien en vaststelling van nieuwe minimumnormen voor het houden van legkippen (Stb. 2009, 161) wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel I, onderdeel A, eerste onderdeel, wordt «de artikelen 4a en 7 tot en met 10» vervangen door: de artikelen 4a en 7 tot en met 10a».

II

In artikel I, onderdeel B, komt artikel 4a, tweede lid, onderdeel a, als volgt te luiden:

  • a. 950 cm² bruikbare oppervlakte per legkip met een gewicht van ten hoogste twee kilogram en 1050 cm2 bruikbare oppervlakte per legkip met een gewicht van meer dan twee kilogram;.

III

In artikel I, onderdeel B, artikel 4a, wordt het vijfde lid als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «90 cm2» vervangen door: 125 cm2.

2. Er wordt een zin toegevoegd, luidende: Het strooisel wordt ten minste zeven maal per dag toegediend.

IV

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

E

Na artikel 10 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 10a

De legkippen worden zoveel mogelijk verspreid over het aantal beschikbare kooien.

Toelichting

Dit amendement beoogt de leefomstandigheden voor kippen in kolonie huisvesting te verbeteren door regelgeving te stellen die de verrijkte kooi houder verplicht om:

  • minimaal 950 vierkante centimeter ruimte per kip tot 2 kilo en 1050 per kip vanaf 2 kilo te hebben;

  • een strooiselmatje van 125 vierkante centimeter in de kooi aanwezig te hebben;

  • tenminste zeven maal per dag strooisel in de kooien te voorzien;

  • de bezettingsgraad van aantal kippen, zoveel mogelijk te spreiden over het aantal kooien, zodat een kip zoveel mogelijk ruimte heeft.

Bij het voorzien van strooisel tenminste zeven maal per dag is het doel dat de kippen natuurlijk gedrag kunnen vertonen door een stofbad te nemen en in strooisel te pikken. Hierdoor pikken de kippen minder in elkaars veren. Daarvoor moet dan wel afdoende strooisel aanwezig zijn. Daartoe wil dit amendement verplicht stellen om tenminste 7 keer per dag afdoende strooisel aan te brengen teneinde het gebruikte en weggewaaide strooisel te vervangen.

Van Gerven