Gepubliceerd: 21 januari 2010
Indiener(s): Kees Vendrik (GL), Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31904-37.html
ID: 31904-37

8,0 %
92,0 %

CU

PvdD

VVD

CDA

D66

GL

SGP

Verdonk

PVV

SP

PvdA


31 904
Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

nr. 37
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 21 januari 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel K, artikel 24a, komt onderdeel a van het achtste lid te luiden:

a. de mate van voorrang van verschillende soorten productie-installaties waarmee elektriciteit wordt opgewekt, waarbij in ieder geval rekening wordt gehouden met:

1°. de mate waarin de gebruikte hernieuwbare bron is op te slaan;

2°. de mate waarin de productie-installatie gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen; en

3°. de mate van uitstoot van broeikasgassen door de productie-installatie;.

Toelichting

Dit amendement beoogt de mogelijkheid aan de minister te geven om, mocht dat haalbaar blijken, de mate van uitstoot van niet duurzame centrales te laten meewegen in per AMvB te bepalen nadere regels.

Een vergelijkbare formulering was in voorgaande versies van de wetgeving opgenomen, hierbij is aangesloten bij het vormgeven van dit amendement.

Van der Ham

Vendrik