Gepubliceerd: 12 januari 2010
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31904-14.html
ID: 31904-14

31 904
Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM

Ontvangen 12 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel K, wordt in het eerste lid na «de overige in het congestiegebied opgewekte elektriciteit» een zinsnede ingevoegd, luidende: waarbij de netbeheerder de overige elektriciteit transporteert op basis van een rangorde van die overeenkomt met de mate van uitstoot van broeikasgassen door de productie-installatie waarbij de installatie met de hoogste uitstoot als laatste in aanmerking komt voor transport.

II

In artikel II, onderdeel K, wordt in het tweede lid na «past de netbeheerder congestiemanagement toe op alle in het congestiegebied opgewekte elektriciteit» een zinsnede ingevoegd, luidende: waarbij de netbeheerder de elektriciteit transporteert op basis van een rangorde van die overeenkomt met de mate van uitstoot van broeikasgassen door de productie-installatie waarbij de installatie met de hoogste uitstoot als laatste in aanmerking komt voor transport.

Toelichting

Dit amendement beoogt naast de in het wetsvoorstel geregelde voorrang voor duurzaam tevens een rangorde aan te brengen in de toegang van niet duurzame productie installaties tot het net in gevallen van congestie.

Van der Ham