Gepubliceerd: 29 oktober 2009
Indiener(s): Hirsch Ballin
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31763-9.html
ID: 31763-9
Origineel: 31763-2

31 763
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

nr. 9
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 november 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In Artikel I worden de volgende wijziging aangebracht:

a

In onderdeel C komt artikel 129a lid 2 te luiden:

2. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurders.

b

In onderdeel K komt artikel 239a lid 2 te luiden:

2. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurders.

Toelichting

De artikelen 2:129a lid 1 en 239a lid 1 BW zijn gewijzigd bij nota van wijziging. Verzuimd is om het tweede lid van die artikelen aan te passen aan de gewijzigde tekst. Er wordt nog ten onrechte verwezen naar de tweede volzin van lid 1. Dat verzuim wordt hierbij rechtgezet. Het tweede lid houdt in dat de uitvoerende bestuurders niet mogen deelnemen aan de besluitvorming over de bezoldiging van de uitvoerende bestuurders. Aldus wordt voorkomen dat discussie kan ontstaan over de vraag of zij een eigen belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin