Kamerstuk 31763-20

Amendement van het lid Irrgang houdende de limitering van het aantal functies dat een bestuurder of toezichthouder tegelijkertijd kan bekleden

Dossier: Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

Gepubliceerd: 3 december 2009
Indiener(s): Ewout Irrgang (SP)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31763-20.html
ID: 31763-20

55,3 %
44,7 %

D66

GL

PvdA

Verdonk

SP

PvdD

CDA

VVD

SGP

CU

PVV


31 763
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

nr. 20
AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG

Ontvangen 3 december 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca. Na artikel 132 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 132a

1. Bestuurder kunnen niet zijn:

a. personen die commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn bij ten minste twee rechtspersonen;

b. personen die voorzitter zijn van de raad van commissarissen van een rechtspersoon of van het bestuur van een rechtspersoon indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt met een commissaris gelijkgesteld de persoon die lid is van een toezichthoudend orgaan dat bij de statuten van een rechtspersoon is ingesteld, wordt de benoeming bij een groepsmaatschappij van de vennootschap niet meegeteld en betreft de verwijzing naar rechtspersonen de rechtsvorm van de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de stichting die niet voldoen aan ten minste twee van de vereisten genoemd in artikel 397 lid 1.

II

Na artikel I, onderdeel G, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga. Na artikel 142 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 142a

1. Commissaris kunnen niet zijn: personen die commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn bij ten minste vijf rechtspersonen, waarbij het voorzitterschap van de raad van commissarissen of het bestuur, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, dubbel telt.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt met een commissaris gelijkgesteld de persoon die lid is van een toezichthoudend orgaan dat bij de statuten van een rechtspersoon is ingesteld, wordt de benoeming bij een groepsmaatschappij van de vennootschap niet meegeteld en betreft de verwijzing naar rechtspersonen de rechtsvorm van de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de stichting, die niet voldoen aan ten minste twee van de vereisten genoemd in artikel 397 lid 1.

III

Na artikel I, onderdeel K, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ka. Na artikel 242 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 242a

1. Bestuurder kunnen niet zijn:

a. personen die commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn bij ten minste twee rechtspersonen;

b. personen die voorzitter zijn van de raad van commissarissen van een rechtspersoon of van het bestuur van een rechtspersoon indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt met een commissaris gelijkgesteld de persoon die lid is van een toezichthoudend orgaan dat bij de statuten van een rechtspersoon is ingesteld, wordt de benoeming bij een groepsmaatschappij van de vennootschap niet meegeteld en betreft de verwijzing naar rechtspersonen de rechtsvorm van de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de stichting, die niet voldoen aan ten minste twee van de vereisten genoemd in artikel 397 lid 1.

IV

Na artikel I, onderdeel M, wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Ma. Na artikel 252 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 252a

1. Commissaris kunnen niet zijn: personen die commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn bij ten minste vijf rechtspersonen, waarbij het voorzitterschap van de raad van commissarissen of het bestuur, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, dubbel telt.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt met een commissaris gelijkgesteld de persoon die lid is van een toezichthoudend orgaan dat bij de statuten van een rechtspersoon is ingesteld, wordt de benoeming bij een groepsmaatschappij van de vennootschap niet meegeteld en betreft de verwijzing naar rechtspersonen de rechtsvorm van de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de stichting, die niet voldoen aan ten minste twee van de vereisten genoemd in artikel 397 lid 1.

V

Na artikel I, onderdeel O, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Oa. Na artikel 297 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 297a

1. Bestuurder kunnen niet zijn:

a. personen die commissaris of, indien de bestuurstaken bij een rechtspersoon zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, niet uitvoerende bestuurder zijn bij ten minste twee rechtspersonen;

b. personen die voorzitter zijn van de raad van commissarissen van een rechtspersoon of van het bestuur van een rechtspersoon indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt met een commissaris gelijkgesteld de persoon die lid is van een toezichthoudend orgaan dat bij de statuten van een rechtspersoon is ingesteld, wordt de benoeming bij een groepsmaatschappij van de stichting niet meegeteld en betreft de verwijzing naar rechtspersonen de rechtsvorm van de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de stichting, die niet voldoen aan ten minste twee van de vereisten genoemd in artikel 397 lid 1.

Artikel 297b

1. Indien een toezichthoudend orgaan is ingesteld, kunnen daarvan niet deel uitmaken: personen die commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn bij ten minste vijf rechtspersonen, waarbij het voorzitterschap van de raad van commissarissen of het bestuur, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, dubbel telt.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt met een commissaris gelijkgesteld de persoon die lid is van een toezichthoudend orgaan dat bij de statuten van een rechtspersoon is ingesteld, wordt de benoeming bij een groepsmaatschappij van de vennootschap niet meegeteld en betreft de verwijzing naar rechtspersonen de rechtsvorm van de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de stichting, die niet voldoen aan ten minste twee van de vereisten genoemd in artikel 397 lid 1.

VI

Na artikel IIIA wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIIB

De artikelen 132a, 142a, 242a, 252a, 297a en 297b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de benoeming of aanwijzing van personen tot bestuurder of commissaris die voor de datum van inwerkingtreding van deze wet heeft plaatsgevonden.

Toelichting

Om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij een rechtspersoon te waarborgen, belangenverstrengeling te voorkomen en een bijdrage te leveren aan het doorbreken van het zogenaamde «old boys network», is het wenselijk dat een individu niet teveel functies tegelijkertijd kan bekleden. Door het bekleden van teveel functies moet de aandacht immers over meerdere zaken verspreid worden, wordt sneller de schijn van belangenverstrengeling gewekt en wordt het moeilijker voor buitenstaanders om toe te treden tot de hoogste organen van een rechtspersoon. Dit amendement voorziet daarom in een limitering van het aantal functies dat een bestuurder of toezichthouder tegelijkertijd kan bekleden.

De Nederlandse corporate governance code kent een vergelijkbare limitering als waarin dit amendement voorziet, maar de toepassing daarvan is beperkt tot Nederlandse beursvennootschappen. Gezien het belang van goed bestuur en toezicht bij wordt het wenselijk geacht een limitering op aantal functies voor alle vennootschappen in te voeren. Ook is de indiener van mening dat de bovengenoemde problemen zich niet beperken tot de private sector, maar evengoed voorkomen in de (semi)publieke sector. Mede om die reden is de limitering ook van toepassing op stichtingen.

De limitering in het aantal functies geldt alleen voor de grotere vennootschappen en stichtingen. Een functie bij een rechtspersoon wordt daarom niet meegeteld indien de rechtspersoon conform artikel 2:397, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek voldoet aan twee van de volgende drie voorwaarden.

1. de waarde van de activa van de vennootschap bedraagt volgens de balans met toelichting op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs niet meer dan € 17 500 000;

2. de netto-omzet van de vennootschap over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 35 000 000; en

3. het gemiddeld aantal werknemers van de vennootschap over het boekjaar bedraagt minder dan 250

Voor een bestuurder van een rechtspersoon geldt dat deze niet meer dan twee commissariaten bij andere rechtspersonen kan bekleden, uitgezonderd groepsmaatschappijen. Tevens kan een bestuurder geen voorzitter zijn van de raad van commissarissen. Daarbij geldt dat aan een commissaris is gelijkgesteld de persoon die lid is van een toezichthoudend orgaan dat bij de statuten van een rechtspersoon is ingesteld.

Voor commissarissen geldt dat zij niet meer dan vijf commissariaten tegelijk kunnen bekleden, uitgezonderd groepsmaatschappijen. Voorzitterschappen tellen dubbel. Daarbij geldt eveneens dat aan een commissaris is gelijkgesteld de persoon die lid is van een toezichthoudend orgaan dat bij de statuten van een rechtspersoon is ingesteld. Indien een stichting een toezichthoudend orgaan heeft ingesteld, geldt een vergelijkbare bepaling.

Het voorgestelde artikel IIIB regelt dat de voorgestelde artikelen 132a, 142a, 242a, 252a, 297a en 297b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn op benoemingen en aanwijzingen van bestuurders en commissarissen die voor de datum van inwerkingtreding van deze wet hebben plaatsgevonden. Bestuurders en toezichthouders die bij inwerkingtreding teveel functies bekleden worden derhalve niet gedwongen op dat moment één of meerdere functies neer te leggen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat bij benoemingen en aanwijzingen die geschieden na inwerkingtreding van deze wet, functies die aangegaan zijn voor inwerkingtreding van deze wet wel degelijk meegeteld worden.

Irrgang