Kamerstuk 31763-18

Amendement van het lid Weekers over het voorkomen van aansprakelijkheid voor taken waartoe een bestuurder niet bevoegd is

Dossier: Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

Gepubliceerd: 2 december 2009
Indiener(s): Frans Weekers (VVD)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31763-18.html
ID: 31763-18
Wijzigingen: 31763-21

31 763
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERS

Ontvangen 2 december 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, komt in artikel 9 lid 2 de tweede zin te luiden:

Behoort een aangelegenheid tot de taak van twee of meer bestuurders, dan is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij hem geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen af te wenden. Een statutaire taakverdeling ontslaat een bestuurder niet van de plicht tot het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

Toelichting

Met dit amendement wordt de ongerijmde situatie voorkomen – die in het wetsvoorstel dreigt te ontstaan – dat een bestuurder verantwoordelijk kan worden gehouden voor een taakuitoefening waartoe hij zelf niet bevoegd is. Dit is in strijd met de beginselen van behoorlijke governance waarbij het uitgangspunt is dat verantwoordelijkheid daar behoort te liggen waar ook de bevoegdheid tot handelen ligt. Om de collegiale taakopvatting tot uitdrukking te brengen volstaat dat elke bestuurder aansprakelijk kan worden gehouden indien hij of zij nalatig is geweest om de gevolgen van een schadetoebrengend feit af te wenden, waartoe elke bestuurder bevoegd moet worden geacht.

Weekers