Gepubliceerd: 17 maart 2009
Indiener(s): Jacqueline Cramer (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (PvdA)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-8.html
ID: 31755-8
Origineel: 31755-2

31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 8
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 17 maart 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1.

In onderdeel A, tweede lid, wordt voor «14.4b» ingevoegd «artikel », wordt voor «14.10» ingevoegd «artikel», wordt voor «14.12» ingevoegd «artikel», wordt voor «14.14» ingevoegd «artikel» en wordt voor «19.6b» ingevoegd: artikel.

2.

Onderdeel G wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid worden de woorden «In het vierde lid vervalt «, voor zover het plannen betreft,»» vervangen door: In het vierde lid vervallen «mede» en «, voor zover het plannen betreft,».

2. Er wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

3. Het zesde lid vervalt.

3.

Onderdeel J wordt als volgt gewijzigd:

Het tweede lid komt te luiden:

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. Tot een activiteit als bedoeld in het eerste lid behoort een activiteit als bedoeld in dat lid die plaatsvindt in de exclusieve economische zone.

4.

Onderdeel Q wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt voor «7.10» ingevoegd: artikel.

2. Het eerste lid, onder h, komt te luiden:

h. een overzicht van de leemten in de beschrijvingen, bedoeld in de onderdelen d en e, ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens;

5.

Onderdeel T komt te luiden:

T

Artikel 7.8 (nieuw) komt te luiden:

Artikel 7.8

Alvorens het milieueffectrapport op te stellen, raadpleegt het bevoegd gezag de adviseurs en de bestuursorganen die ingevolge het wettelijk voorschrift waarop het plan berust bij de voorbereiding van het plan worden betrokken over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die gericht is op wat relevant is voor het plan en die op grond van artikel 7.7 in het milieueffectrapport moet worden opgenomen.

6.

Onderdeel U wordt als volgt gewijzigd:

Het derde lid komt te luiden:

3. Het derde lid komt te luiden:

3. In de kennisgeving wordt voorts vermeld, indien het milieueffectrapport betrekking heeft op een krachtens artikel 7.2, tweede lid, aangewezen plan, en de daarin voorgenomen, krachtens het eerste lid van dat artikel aangewezen, activiteit plaatsvindt in een gebied dat onderdeel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur: dat de in het plan voorgenomen activiteit plaatsvindt in de ecologische hoofdstructuur.

7.

Onderdeel Y wordt als volgt gewijzigd:

In het derde lid van artikel 7.11 (nieuw) wordt aan het slot voor de punt ingevoegd: , vermeerderd met twee weken.

8.

Onderdeel CC wordt als volgt gewijzigd:

Het eerste lid, onder b, van artikel 7.15 (nieuw) komt te luiden:

b. mededeling door toezending van een exemplaar van een vastgesteld plan aan de commissie en degenen die bij de voorbereiding ervan hun zienswijze naar voren hebben gebracht, wordt mededeling gedaan zoals voorzien in artikel 3:43 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Onderdeel FF wordt als volgt gewijzigd:

Het tweede lid komt te luiden:

2. Het tweede lid vervalt en het derde tot en met zesde lid worden vernummerd tot tweede tot en met vijfde lid.

10.

Onderdeel GG komt te luiden:

GG

Artikel 7.18 (nieuw) komt te luiden:

Artikel 7.18

Degene die een activiteit, aangewezen krachtens artikel 7.2, eerste lid, onder b, wil ondernemen, maakt een milieueffectrapport, indien:

a. het bevoegd gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van het betrokken besluit een milieueffectrapport moet worden gemaakt;

b. hij een verklaring gegeven heeft als bedoeld in artikel 7.16, derde lid.

11.

Onderdeel HH, eerste lid, komt als volgt te luiden:

1. In het eerste lid wordt in de eerste volzin «bijzondere omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen, een milieu-effectrapport» vervangen door «belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport» en wordt in de tweede volzin «Artikel 7.8b, derde en vierde lid» vervangen door: Artikel 7.17, tweede en derde lid.

12.

Onderdeel KK wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 7.21, vijfde lid, wordt voor «door» ingevoegd: ,.

2. Artikel 7.23, eerste lid, onder h, komt te luiden:

h. een overzicht van de leemten in de beschrijvingen, bedoeld in de onderdelen d en e, ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens;

3. In het opschrift van § 7.8 wordt na «zijn» ingevoegd: , .

4. In artikel 7.26a vervalt na «1998»: ,.

5. In het tweede lid van artikel 7.27 wordt na «gezag» ingevoegd: de adviseurs en.

6. Het vijfde lid van artikel 7.27 komt te luiden:

5. In de kennisgeving wordt voorts vermeld indien het milieueffectrapport betrekking heeft op een krachtens artikel 7.2, derde of vierde lid, aangewezen besluit en voor de daarin voorgenomen, krachtens het eerste lid, onder a, van dat artikel aangewezen, activiteit een passende beoordeling moet worden gemaakt in verband met de mogelijke significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied: dat voor de activiteit een passende beoordeling moet worden gemaakt in verband met de mogelijke significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied.

13.

Onderdeel NN wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid van artikel 7.32 wordt voor «verlengd» ingevoegd: « ,» en wordt aan het slot voor de punt ingevoegd: vermeerderd met twee weken.

2. In het vijfde lid van artikel 7.32 vervalt na «7.12»: ,.

14.

De aanhef van onderdeel PP komt te luiden:

Na artikel 7.36 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidend:

15.

Onderdeel QQ wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid van artikel 7.37 komt als volgt te luiden:

2. In het besluit wordt tevens vermeld:

a. indien de commissie overeenkomstig artikel 7.32, vijfde lid, in samenhang met artikel 7.12, advies heeft uitgebracht, hetgeen is overwogen omtrent dat advies;

b. indien van toepassing, hetgeen in het milieueffectrapport omtrent mogelijke belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieugevolgen is overwogen;

c. indien van toepassing, hetgeen is overwogen omtrent de uitkomsten van het overleg, bedoeld in artikel 7.38a, vijfde lid, en

d. op welke wijze burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het besluit zijn betrokken.

2. In artikel 7.38 vervalt het cijfer «1.» voor de tekst en komt onderdeel b te luiden:

b. mededeling door toezending van een exemplaar van een besluit aan degenen die bij de voorbereiding ervan hun zienswijze naar voren hebben gebracht en, voor zover van toepassing, aan de commissie, de adviseurs en de bestuursorganen die bij de voorbereiding worden betrokken, wordt mededeling gedaan zoals voorzien in artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht.

16.

In onderdeel TT wordt in het zevende lid «gewenst» vervangen door: gewenste.

17.

Onderdeel UU komt te luiden:

UU

Artikel 7.38d komt te luiden:

Artikel 7.38d

Indien een ander land belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu meent te kunnen ondervinden van een in een plan dan wel besluit voorgenomen activiteit in Nederland, geven het bevoegd gezag, onderscheidenlijk Onze Minister op verzoek van dat land toepassing aan artikel 7.38a, eerste tot en met vijfde lid, met inachtneming van de taakverdeling tussen het bevoegd gezag en Onze Minister, bedoeld in artikel 7.38a, zesde en zevende lid.

18.

Onderdeel YY wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Indien het milieueffectrapport betrekking heeft op een plan zendt het bevoegd gezag het verslag aan de adviseurs, de bestuursorganen, bedoeld in artikel 7.8, en aan de commissie.

2. In het vierde lid van artikel 7.41 wordt na «7.12» ingevoegd: ,.

19.

In onderdeel DDD worden onder c de woorden «die zienswijze bij dat orgaan naar voren te brengen» vervangen door: die zienswijze bij dat orgaan naar voren brengen.

20.

Na onderdeel DDD wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidend:

DDDa

In artikel 14.12, eerste lid, wordt na «onderneemt,» ingevoegd: dan wel ambtshalve,.

21.

De aanhef van onderdeel EEE, eerste lid, komt te luiden:

1. Het eerste lid, eerste volzin, komt te luiden:.

22.

In onderdeel HHH, eerste lid, vervalt na «commissie»: ’.

B

In artikel II wordt «vervallen» vervangen door: vervalt.

C

In artikel III wordt na de aanhef ingevoegd:

A

In het opschrift van § 3 wordt «Milieu-effectrapportage» vervangen door «Milieueffectrapportage».

B

In artikel 7, eerste en derde lid, en artikel 13, derde lid, wordt «milieu-effectrapport» vervangen door: milieueffectrapport.

C

D

Artikel IV komt te luiden:

ARTIKEL IV

De Tracéwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, tweede volzin, wordt «artikel 7.13, tweede lid» vervangen door: artikel 7.27, derde lid.

2. In het zesde lid wordt «milieu-effectrapport» vervangen door: milieueffectrapport.

3. In het zevende lid wordt «artikel 7.27, eerste lid,» vervangen door:

artikel 7.36a.

B

Artikel 10a komt te luiden:

Artikel 10a

Indien op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer een milieueffectrapport wordt opgesteld ten aanzien van een project als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, zijn de artikelen 7.27, eerste tot en met vijfde en zevende lid, 7.32, vijfde lid, en 7.39 tot en met 7.42 van die wet niet van toepassing.

C

In artikel 10b, derde lid, wordt «artikel 7.10, eerste lid, onderdeel b, onder 2°» vervangen door «artikel 7.23, eerste lid, onderdeel b» en wordt «artikel 7.10, eerste lid, onderdeel d, van die wet» vervangen door: artikel 7.23, eerste lid, onderdeel d, van die wet.

E

Na artikel IV worden drie artikelen toegevoegd, luidende:

ARTIKEL IVA

In de artikelen 19f, tweede lid, en 19j, vierde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt «milieu-effectrapportage» vervangen door: milieueffectrapportage.

ARTIKEL IVB

In artikel 3, vierde lid, van de Wet ammoniak en veehouderij wordt «milieu-effectrapport» vervangen door: milieueffectrapport.

ARTIKEL IVC

De Spoedwet wegverbreding wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, tweede lid, onder a, wordt «artikel 7.10, eerste lid, onder b, onderdeel 2» vervangen door: artikel 7.23, eerste lid, onder b.

B

Artikel 3, tweede lid, onder b, komt te luiden:

b. zijn de artikelen 7.27, eerste tot en met vijfde en zevende lid, 7.32, vijfde lid, en 7.39 tot en met 7.42 van die wet niet van toepassing.

C

In artikel 3a, derde lid, wordt «artikel 7.10, eerste lid, onderdeel d, van die wet» vervangen door: artikel 7.23, eerste lid, onderdeel d, van die wet.

F

In artikel VI vervalt voor «dat tijdstip»: het.

Toelichting

De in deze nota van wijziging voorgestelde aanpassingen van het wetsvoorstel hebben voor het grootste gedeelte een juridisch-technisch karakter. Het betreft enerzijds het herstellen van omissies en anderzijds het aanbrengen van redactionele verbeteringen.

Daarnaast zijn ook enkele kleine wijzigingen van meer inhoudelijke aard aangebracht.

Deze nota van wijziging wordt uitgebracht mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

A

1.

Deze wijziging betreft het herstel van enkele omissies.

2.

Van de mogelijkheid tot het stellen van regels als bedoeld in artikel 7.1, zesde lid, is tot op heden nog geen gebruik gemaakt. De verwachting is dat van deze mogelijkheid ook in de toekomst geen gebruik gemaakt zal worden. Dit artikellid kan dan ook komen te vervallen.

3.

Het voorgestelde artikel 7.2a, tweede lid, vervangt het huidige artikel 7.1a, onder c, Wet milieubeheer (Wm). Abusievelijk is in het voorgestelde artikel 7.2a, tweede lid, een verwijzing opgenomen naar de amvb als bedoeld in artikel 7.2, eerste lid (het Besluit milieu-effectrapportage 1994). Deze verwijzing is niet opgenomen in het huidige artikel 7.1a, onder c, Wm en kan dan ook komen te vervallen.

4.

Deze wijzigingen betreffen enerzijds het herstel van een omissie en anderzijds een redactionele aanpassing.

5. en 12, onder 5.

Met deze wijziging wordt beoogd de adviseurs ook een plaats te geven in het proces van de voorbereiding van het milieueffectrapport dat betrekking heeft op een plan, alsmede op een besluit als bedoeld in § 7.8. Het betreft hier het gelijkschakelen van de procedure voor de voorbereiding van een milieueffectrapport dat betrekking heeft op plannen met de procedure voor de voorbereiding van een milieueffectrapport dat betrekking heeft op besluiten.

6.

Abusievelijk is in artikel 7.9, derde lid, onder b, de verplichting blijven staan dat een passende beoordeling in het milieueffectrapport moet zijn opgenomen. Met de voorgestelde wijziging komt deze wettelijke verplichting alsnog te vervallen.

7. en 13, onder 1.

In het voorgestelde derde lid van artikel 7.11 (nieuw) is geregeld dat als de termijn waarbinnen een plan krachtens wettelijk voorschrift moet worden vastgesteld korter is dan de termijn als bedoeld in artikel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), deze termijn kan worden verlengd tot de termijn als bedoeld in artikel 3:16 van de Awb. De termijn van artikel 3:16 van de Awb betreft echter de termijn voor het indienen van zienswijzen.

Het bevoegd gezag kan niet worden geacht gelijktijdig met het einde van de termijn waarbinnen zienswijzen kunnen worden ingediend, een beslissing te kunnen nemen. Om deze reden worden twee weken extra bovenop de termijn van artikel 3:16 van de Awb gezet.

8. en 15, onder 2.

Met de voorgestelde wijzigingen wordt beoogd te regelen dat de Commissie voor de mer ook kennis kan nemen van een vastgesteld plan of besluit. Op deze wijze kan de Commissie zien wat er met haar advies is gebeurd.

9.

Deze wijziging betreft een redactionele aanpassing (verwijdering van een komma).

10.

Deze wijziging betreft het herstel van een omissie (toevoeging van het opschrift van artikel 7.18).

11.

Deze wijziging repareert enkele redactionele misstellingen.

12.

1 t/m 4.

Dit betreft het herstel van enkele kleine redactionele misstellingen.

6

De formulering van artikel 7.27, vijfde lid, is aangepast. Het kan immers ook gaan om activiteiten die verder van een Natura 2000-gebied af plaatsvinden. In artikel 7.27, vijfde lid, Wm wordt daarom aangesloten bij de formulering van artikel 19f, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (samengevat: een passende beoordeling moet worden gemaakt als projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied).

13.

2. Dit betreft het herstel van een redactionele misstelling.

14.

Abusievelijk was in de aanhef van onderdeel PP niet aangeven waar het nieuwe artikel 7.36a moet worden ingevoegd. Met de voorgestelde wijziging wordt deze omissie hersteld.

15.

1. De voorgestelde wijziging betreft een herformulering van het tweede lid van het voorgestelde artikel 7.37. Met de voorgestelde wijziging wordt een duidelijker onderscheid aangebracht over welke onderwerpen in elk geval in het besluit iets moet worden opgenomen en over welke onderwerpen dat niet altijd hoeft.

16.

Dit betreft een redactionele wijziging.

17.

Deze wijziging betreft het herstel van een omissie (toevoeging van het opschrift van artikel 7.38d).

18.

1. Met de voorgestelde wijziging wordt artikel 7.41 aangepast overeenkomstig de aanpassing onder 5. van deze nota van wijziging.

19.

Deze wijziging betreft een redactionele aanpassing (schrappen van het woord «te»).

20.

Met de voorgestelde wijziging van artikel 14.12 Wm wordt de mogelijkheid gecreëerd dat het bevoegd gezag ook ambtshalve kan kiezen voor de gecoördineerde voorbereiding van de desbetreffende besluiten. Met deze wijziging wordt het bevoegd gezag gefaciliteerd om, daar waar zij dat wil, stroomlijning van procedures te bewerkstelligen.

21.

Dit betreft het herstel van een redactionele misstelling.

22.

Dit betreft het herstel van een redactionele misstelling (schrappen van ’).

B

Dit betreft het herstel van een redactionele misstelling.

C

Abusievelijk waren enkele benodigde aanpassingen van artikelen van de Wet bescherming Antarctica nog niet in het wetsvoorstel opgenomen. Met deze aanvulling wordt daar alsnog in voorzien.

D

Abusievelijk was enkele benodigde aanpassingen van de Tracéwet nog niet in het wetsvoorstel opgenomen. Met deze aanvulling wordt daar alsnog in voorzien.

E

Abusievelijk waren de benodigde aanpassingen in een drietal andere wetten nog niet in het wetsvoorstel opgenomen. Met deze aanvulling wordt daar alsnog in voorzien.

F

Dit betreft het herstel van een redactionele misstelling (schrappen van het woord «het»).

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer