Kamerstuk 31755-43

Besluit tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit omgevingsrecht (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

Gepubliceerd: 1 maart 2011
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-43.html
ID: 31755-43

Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 3 maart 2011.

De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 1 april 2011.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 maart 2011

Hierbij zend ik u in het kader van de wettelijk voorgeschreven nahangprocedure (artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer), het besluit houdende wijziging van het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit omgevingsrecht (reparatie en modernisering).1 Op grond van genoemd artikellid treedt het besluit niet eerder in werking dan vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst. Het besluit treedt in werking op 1 april 2011 en in geval van uitgifte van het Staatsblad na 3 maart, met ingang van de dag volgend op die waarop vier weken zijn verstreken na de datum van uitgifte van het Staatsblad.

Voor de inhoud verwijs ik u naar de nota van toelichting.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus