Kamerstuk 31755-35

Ontwerp-besluit houdende wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 en enkele andere amvb's

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

Gepubliceerd: 14 januari 2010
Indiener(s): Jacqueline Cramer (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (PvdA)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-35.html
ID: 31755-35

31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 35
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 januari 2010

Ontvangen ter Griffie van de Tweede kamer op 15 januari 2010. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 17 februari 2010.

Hierbij zend ik u het ontwerp-besluit houdende wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 en enkele andere algemene maatregelen van bestuur (technische aanpassing ten gevolge van modernisering regelgeving milieueffectrapportage).1 In het ontwerp-besluit vindt een juridisch-technische aanpassing plaats van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 en enkele andere amvb’s ten gevolge van het wetsvoorstel tot modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage. Dit wetsvoorstel is op 15 december 2009 door de Eerste Kamer aangenomen.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer), en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerp-besluit voordat het aan de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Gelijktijdig met de voorhang bij uw Kamer wordt het ontwerp-besluit ingevolge bovengenoemd artikel in de Staatscourant bekend gemaakt om een ieder de gelegenheid te geven om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De wettelijke reactietermijn bedraagt ten minste vier weken, te rekenen vanaf het moment van ontvangst van het ontwerp-besluit door uw Kamer. Aangezien de termijn van het Kerstreces van de Tweede Kamer loopt tot en met 12 januari en dat van de Eerste Kamer tot en met 19 januari, wordt de reactietermijn aan laatstgenoemde datum gekoppeld en loopt deze op 17 februari af.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.