Gepubliceerd: 19 mei 2009
Indiener(s): Jacqueline Cramer (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (PvdA)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-30.html
ID: 31755-30
Origineel: 31755-2

31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 30
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 mei 2009

Artikel I van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel BB, punt e, komt te luiden:

e. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. op welke wijze burgers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de voorbereiding van het plan en bij de voorbereiding van het milieueffectrapport dat ten behoeve van het plan wordt opgesteld.

2. In onderdeel QQ komt artikel 7.37, tweede lid, onderdeel d, te luiden:

d. op welke wijze burgers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de voorbereiding van het besluit en bij de voorbereiding van het milieueffectrapport dat ten behoeve van het besluit wordt opgesteld.

Toelichting

Deze wijziging beoogt datgene wat in de memorie van toelichting bij het voorstel van wet is verwoord, in de wet zelf op te nemen. Burgers en maatschappelijke organisaties dienen zowel bij de totstandkoming van het milieueffectrapport dat ten behoeve van een plan of besluit wordt opgesteld, te worden betrokken alsmede bij de overige aspecten van de voorbereiding van het plan of besluit. Het milieueffectrapport is immers onderdeel van de voorbereiding van een plan of besluit. De voorbereiding van het milieueffectrapport vindt bij voorkeur plaats in het kader van de zogenaamde moederprocedure van de totstandkoming van het plan of besluit.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer