Kamerstuk 31755-24

Motie Van Gent over een startnotitie als onderdeel van de melding van projecten

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

Gepubliceerd: 14 mei 2009
Indiener(s): Ineke van Gent (GL)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-24.html
ID: 31755-24

24,7 %
75,3 %

Verdonk

PvdA

CDA

VVD

SGP

PVV

GL

SP

PvdD

D66

CU


31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 24
MOTIE VAN HET LID VAN GENT

Voorgesteld 14 mei 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in een startnotitie de kaders en de te onderzoeken alternatieven voor de uit te voeren MER worden vastgelegd en hiermee een belangrijke leidraad is voor inspraak;

overwegende, dat discussie over de onderzochte alternatieven en kaders in een later stadium de besluitvorming vertraagt, en het daarom gewenst is, betrokkenen hierover in een vroeg stadium al te raadplegen;

overwegende, dat de richtlijnen bepalen aan welke eisen verschillende alternatieven moeten voldoen, zodat het van groot belang is alle maatschappelijke belangen hierin af te wegen, waarbij inspraak van belanghebbenden essentieel is om tot een weloverwogen oordeel te komen;

verzoekt de regering het wetsvoorstel bij nota van wijziging zodanig te wijzigen dat een startnotitie deel uitmaakt van de melding van projecten en er voor betrokkenen gelegenheid wordt geboden een zienswijze op de startnotitie en de te hanteren richtlijnen te geven alvorens de MER wordt opgesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent