Kamerstuk 31755-22

Motie Van Leeuwen over een beoordeling van de cultuurhistorische waarde in iedere MER

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

Gepubliceerd: 14 mei 2009
Indiener(s): Hans van Leeuwen (SP)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-22.html
ID: 31755-22

30,7 %
69,3 %

SP

PvdD

CU

CDA

PvdA

SGP

GL

PVV

D66

VVD

Verdonk


31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 22
MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWEN

Voorgesteld 14 mei 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de bescherming van cultuurhistorische waarden onderdeel uitmaakt van de MER;

overwegende, dat de wijze van beoordeling van de cultuurhistorische waarde in de MER vrijblijvend in de wet is geformuleerd;

van mening, dat in elke MER een beoordeling van cultuurhistorische waarde moet zijn opgenomen die is uitgevoerd door ter zake deskundige instanties;

verzoekt de regering voor elke uitgevoerde MER de verplichting op te nemen dat een door ter zake deskundige instantie uitgevoerde beoordeling is opgenomen van de cultuurhistorische waarden en de mate van bescherming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Leeuwen