Kamerstuk 31755-21

Motie Van Leeuwen over een evaluatie van de doorwerking van milieueffectrapportages

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

Gepubliceerd: 14 mei 2009
Indiener(s): Hans van Leeuwen (SP)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-21.html
ID: 31755-21

39,3 %
60,7 %

GL

D66

SGP

Verdonk

PVV

PvdA

CU

SP

CDA

VVD

PvdD


31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 21
MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWEN

Voorgesteld 14 mei 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Milieueffectrapportages (MER) worden uitgevoerd in opdracht van de initiatiefnemers van projecten;

overwegende, dat de mate van doorwerking van de Milieueffectrapportages in besluitvorming niet voldoende bekend is;

van mening, dat voor de beoordeling van de MER-procedure en het functioneren van de MER-commissie een evaluatie van het functioneren tot nu toe zinvol is;

verzoekt de regering om een evaluatie van de mate van doorwerking van de Milieueffectrapportages op de besluitvorming en van het functioneren van de MER-commissie in het hele proces en de kamer over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Leeuwen