Kamerstuk 31755-18

Amendement van het lid Van Gent ter vervanging van nr. 16 om in het MER een alternatief op te nemen dat de milieuschade zoveel mogelijk beperkt

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

Gepubliceerd: 14 mei 2009
Indiener(s): Ineke van Gent (GL)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-18.html
ID: 31755-18

24,0 %
76,0 %

GL

SP

SGP

Verdonk

CDA

D66

PVV

PvdD

VVD

CU

PvdA


31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID VAN GENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161

Ontvangen 14 mei 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel Q, punt 1, wordt het eerste lid, onderdeel b, vervangen door:

b. een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede van de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen alternatieven, tot welke alternatieven in ieder geval behoort het alternatief waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu, zoveel mogelijk worden beperkt;.

II

In onderdeel KK wordt artikel 7.23. eerste lid, onderdeel b, vervangen door:

b. een beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de wijze waarop zij zal worden uitgevoerd, alsmede van de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen alternatieven, tot welke alternatieven in ieder geval behoort het alternatief waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu, zoveel mogelijk worden beperkt;.

Toelichting

De beschrijving van alternatieven is uitgebreid met het huidige artikel 7.10, derde lid.

Het amendement zorgt ervoor dat in de M.E.R. een alternatief wordt opgenomen waarin de gevolgen voor het milieu zo klein mogelijk zijn (het Meest Milieuvriendelijke Alternatief). In het verleden zijn vaak elementen uit het Meest Milieuvriendelijke Alternatief gebruikt om andere opties te optimaliseren. Ook als niet gekozen werd voor het Meest Milieuvriendelijke Alternatief. Om die reden kan het opnemen van een alternatief dat de milieuschade zo veel mogelijk beperkt een waardevolle bijdrage kan leveren aan de besluitvorming.

Van Gent


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de toelichting.