Kamerstuk 31704-40

Amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van de nrs. 46 en 50 over de uitbreiding van het ouderschapsverlof naar 26 weken te bevriezen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

Gepubliceerd: 19 november 2008
Indiener(s): Jolande Sap (GL), Ernst Cramer (CU), Paul Tang (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-40.html
ID: 31704-40

31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 40
AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.

Ontvangen 19 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel XVIII wordt na onderdeel F een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa. In artikel 72, eerste lid, komt onderdeel b te luiden:

b. die voor het eerst in gebruik genomen zijn vóór 1 januari 1984, en die, voor zover het vrachtauto’s of autobussen betreft, niet bedrijfsmatig worden gebruikt;

Toelichting

Door dit amendement wordt de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor voertuigen ouder dan 25 jaar per 31 december 2008 bevroren. Dit wil zeggen dat de voertuigen die op die datum 25 jaar of ouder zijn onder de vrijstelling blijven vallen, maar dat voertuigen die op die datum jonger zijn niet meer van de vrijstelling gebruik kunnen maken. Een beperking van de vrijstelling ligt in de rede, gelet op de toegenomen rijwaardigheid van moderne auto’s, waardoor grotere aantallen oudere auto’s, op reguliere basis, van de weg gebruik maken, terwijl ze minder energie-efficiënt zijn dan nieuwere auto’s. Hiernaast kan handhaving van de vrijstelling verstorende effecten hebben op de invoering van de kilometerbeprijzing. De maatregel treedt in werking op 1 januari 2009. Deze wijziging heeft een budgettaire opbrengst tot gevolg. Het vervallen van de vrijstelling werkt door naar de provinciale opcenten. Voor de rijksoverheid wordt de extra opbrengst geraamd op € 3 miljoen in 2009, € 10 miljoen in 2010, € 16 miljoen in 2011, € 22 miljoen in 2012 en € 28 miljoen in 2013 (structureel niveau is € 60 miljoen). Hierbij is rekening gehouden met de in het Belastingplan 2009 opgenomen tariefstijging van de motorrijtuigenbelasting in deze jaren. Voor de provincies wordt de opbrengst geraamd op € 1,5 miljoen in 2009, € 4,5 miljoen in 2010, € 7,5 miljoen in 2011, € 10,5 miljoen in 2012 en € 13,5 in 2013.

De opbrengst van het amendement dient ter dekking van verdere vergroeningsmaatregelen in de fiscale sfeer, zoals een sloopregeling, welke medio 2009 van kracht moeten worden.

Cramer

Tang

Sap