Kamerstuk 31704-35

Amendement van de leden Remkes en Irrgang ter vervanging van nrs. 16 en 27 om de zgn. houdbaarheidsbijdrage uit het wetsvoorstel te verwijderen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

Gepubliceerd: 18 november 2008
Indiener(s): Ewout Irrgang , Johan Remkes (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-35.html
ID: 31704-35

40,0 %
60,0 %

GL

PVV

VVD

SP

PvdD

CDA

Lid-Verdonk

D66

PvdA

CU

SGP


31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 35
AMENDEMENT VAN DE LEDEN REMKES EN IRRGANG TER VERVANGING VAN DE AMENDEMENTEN GEDRUKT ONDER NR. 16 EN 27

Ontvangen 18 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel B, vervalt.

II

Artikel II, onderdeel A, komt te luiden:

A. In artikel 10.1 wordt «de in artikel 8.11, tweede lid, tweede volzin, onderdelen b en c, laatstvermelde bedragen» vervangen door: de in artikel 8.11, tweede lid, tweede volzin, onderdelen b en c, en artikel 8.12, zevende lid, laatstvermelde bedragen.

III

Artikel III vervalt.

IV

Artikel IV, onderdeel C, vervalt.

V

Artikel V vervalt.

Toelichting

Met deze wijzigingen wordt de houdbaarheidsbijdrage uit het wetsvoorstel verwijderd. Met de Raad van State zijn de indieners van oordeel dat dit onderdeel uit een oogpunt van zorgvuldigheid van het wetgevingsproces per afzonderlijk wetsvoorstel aan het parlement moet worden voorgelegd. In procedureel opzicht kan dat ook, omdat het in hetjaar 2009 geen budgettaire consequenties heeft en pas in werking treedt per 1–1-2011.

Remkes

Irrgang