Gepubliceerd: 3 november 2008
Indiener(s): Stef Blok (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-14.html
ID: 31704-14

31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 14
NADER VERSLAG

Vastgesteld 3 november 2008

De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft in het wetgevingsoverleg op 31 oktober jl. besloten om de fracties de mogelijkheid te bieden tot het stellen van nadere schriftelijke vragen in een nader verslag. Deze vragen zullen door de regering schriftelijk worden beantwoord voor het voortgezet wetgevingsoverleg op vrijdag 7 november 2008.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit nader verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDA

De leden van de fractie van het CDA steunen van harte een harmonisatie van het loonbegrip. Zal het voorstel van de regering in het voorjaar ook ingaan op het inkomen voor de zorgverzekeringswet en voorstellen om dat loonbegrip te laten aansluiten bij het loonbegrip in de inkomstenbelasting? Kan de regering het voorstel doen voor april 2009, zodat het in het voorjaar in beide Kamers besproken kan worden? Welk tijdspad heeft de regering voor ogen? Zullen het belastingplan 2010 en overige fiscale maatregelen 2010 de concrete voorstellen bevatten?

In het wetgevingsoverleg zijn de leden van de fractie van het CDA duidelijk geweest over loon in/loon over en het afschaffen van de correctieberichten. Op 4 juni 2008 voerde de Kamer een debat met de regering waarvan de conclusie luidde: «De doorrekening van Actal over de systematiek van loon-in en loonover wordt aan de Kamer gezonden zodra de specificaties van het nieuwe systeem er zijn». In het debat is helder gesteld dat dat zou gebeuren voordat het voorstel er zou zijn. Waarom ligt er dan nog steeds geen ACTAL-toets die rekening houdt met de administratieve lasten in de sociale zekerheid. Welke kwantificatie van de administratieve lasten van dit wetsvoorstel is nu beschikbaar? ACTAL stelt immers dat het een bijzonder vaag plan is.

In de brief van 31 maart 2008 schrijft de regering: «Zo kunnen loongegevens van januari nog in december gewijzigd worden door zo’n correctiebericht», en ziet dat als een groot probleem. Worden in de voorgestelde oplossing de correctieberichten over de jaargrens heen afgeschaft?

Is er een analyse gedaan over de uitvoerbaarheid van de nieuwe specificaties? Zo nee, waarom niet?

De definitieve specificaties worden in november opgesteld (Kamerstuk 31 705, nr. 7 pagina 8). Kan de regering die definitieve specificaties aan de Kamer doen toekomen en ook aan ACTAL, zodat die met spoed voor het volgende WGO een doorrekening kan doen? Indien er geen kwantitatief ACTAL advies ligt aanstaande vrijdag dat positief is, verzoeken de leden van de fractie van het CDA de regering dit voorstel als een apart voorstel te behandelen en te verwijderen uit overige fiscale maatregelen, conform eerdere toezeggingen aan de Kamer.

De wet op de omzetbelasting bevat een aantal vrijstellingen voor vrijwilligers en sportorganisaties in artikel 11, eerste lid, onderdeel v, van de Wet op de omzetbelasting 1968. Dit artikel bevat 3 maximum vrijstellingen. Hoe lang zijn deze bedragen niet geïndexeerd, zo vragen de leden van de fractie van het CDA? Is de regering bereid om dit en volgende jaren deze bedragen aan te passen met de tabel-correctiefactor? Zo kunnen sportverenigingen, carnavalsverenigingen, dorpshuizen en andere instellingen zich richten op hun eigenlijke taak en niet op de administratie.

VNO-NCW en MKB merken in hun reactie op de nota naar aanleiding van het verslag op dat aan het milieuargument van het kabinet met betrekking tot rode diesel weinig gewicht kan worden toegekend. Dit omdat mobiele hijskranen reeds rode diesel van dezelfde laagzwavelige kwaliteit als blanke diesel gebruiken, omdat in 2010 een EU-Richtlijn in werking treedt die verplicht dat rode diesel eenzelfde kwaliteit heeft als blanke diesel, en omdat voertuigen die gebruik maken van de teruggaveregeling al op blanke diesel draaien. Kan de regering hierop reageren?

De fractie van het CDA wil de staatssecretaris danken voor het feit dat hij zich heeft ingezet voor een goedkeuring van de Europese Commissie ten aanzien van het volledig afschrijven van investeringen, indien zij voldoen aan de VAMIL-voorwaarden. Kan de staatssecretaris meer nauwkeurig aangeven wanneer het ministerie van LNV de brief van de Europese Commissie van 6 oktober zal beantwoorden?

Het CDA is een aantal gevallen ter ore gekomen van mensen die hun pensioenvoorziening ondergebracht hebben in aandelenfondsen en door de wet en het contract gedwongen worden om op hun 65e verjaardag deze om te zetten in een levenslange lijfrente.

Is het mogelijk om tijdelijk uitstel te verlenen voor deze omzetting?

Verder komen er bij de fractie van het CDA geluiden binnen over erfenissen en de kredietcrisis. Een aantal mensen heeft aandelen geërfd. Deze aandelen vallen onder het 68% successierecht. De erfenis is aanvaard, maar de aandelen zijn niet onmiddellijk om de dag van overlijden verkocht. Vervolgens zijn de aandelen meer dan 32% in waarde gedaald en hebben zij dus een negatieve erfenis. Welke actie raadt u deze mensen aan te nemen, zodat zij netto niet hoeven te betalen? Mensen hebben de erfenis contact gemaakt (meer dan € 100 000) en wachtend op de verdeling de gehele som op een Icesave spaarrekening gezet. Deze mensen hebben wel een forse belastingaanslag, maar geen financiële middelen. Is er een oplossing, waardoor deze mensen niet uiteindelijk door de erfenis een faillissement hoeven aan te vragen?

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de PVV

Afgesproken was dat de kilometerheffing in de plaats zou komen voor de BPM en MRB. Nu blijkt dat de BPM toch nog twee jaar (op basis van CO2 uitstoot in plaats van cataloguswaarde) blijft bestaan na de volledige introductie van het rekeningrijden. Hoe is dit te verklaren?

Het kabinet verhoogt de MKB winstvrijstelling naar 10,7% (was 10%), mits voldaan wordt aan het urencriterium (1225 uur per jaar). Hoe pakt deze regeling uit voor deeltijdondernemers en hybride ondernemers (met een baan), daar het urencriterium nog steeds van kracht blijft?

De automatische verlenging VAR (verklaring arbeidsrelatie) is een goede zaak. De leden van de fractie van de PVV begrijpen niet waarom deze maatregelen niet per 1 januari 2009 kan ingaan nadat 3 jaar (met terugwerkende kracht) een VAR verklaring is afgegeven. De staatssecretaris begint vanaf 2010 pas met tellen, terwijl in één moeite deze automatische verlenging volgend jaar kan ingaan. Gaarne een onderbouwde reactie hierop.

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,

Blok

De adjunct-griffier van de commissie,

Basten


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Voorzitter, ten Hoopen (CDA), Ondervoorzitter, Weekers (VVD), van Haersma Buma (CDA), de Nerée tot Babberich (CDA), Haverkamp (CDA), Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), Omtzigt (CDA), Koşer Kaya (D66), Irrgang (SP), Luijben (SP), Kalma (PvdA), Blanksma-van den Heuvel (CDA), Cramer (CU), van der Burg (VVD), van Dijck (PVV), Spekman (PvdA), Heerts (PvdA), Gesthuizen (SP), Ouwehand (PvdD), Tang (PvdA), Vos (PvdA), Bashir (SP) en Sap (GL).

Plv. leden: van der Staaij (SGP), Remkes (VVD), Jonker (CDA), Aptroot (VVD), de Vries (CDA), Van Hijum (CDA), Mastwijk (CDA), de Krom (VVD), de Pater-van der Meer (CDA), Pechtold (D66), Kant (SP), Ulenbelt (SP), Van der Veen (PvdA), Smilde (CDA), Anker (CU), Vacature (algemeen), de Roon (PVV), Van Dam (PvdA), Smeets (PvdA), Karabulut (SP), Thieme (PvdD), Heijnen (PvdA), Roefs (PvdA), Van Gerven (SP) en Vendrik (GL).