Kamerstuk 31700-XVIII-49

Motie Van der Staaij / Ortega-Martijn over melding van geweld en intimidatie tegenover geloofsafvalligen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009


100,0 %
0,0 %

D66

Verdonk

VVD

CU

SGP

SP

PvdD

PVV

CDA

PvdA

GL


31 700 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

nr. 49
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld 4 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat degenen die als geloofsafvalligen worden beschouwd veelvuldig te maken hebben met intimidatie dan wel geweld;

overwegende, dat in het kader van het beleid om discriminatie tegen te gaan publiekscampagnes worden gehouden om de meldingsbereidheid te vergroten;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat bij deze publiekscampagne specifiek aandacht wordt besteed aan de melding van incidenten waarbij sprake is van geweld en intimidatie tegenover degenen die als geloofsafvalligen worden beschouwd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Ortega-Martijn