Gepubliceerd: 22 juni 2009
Indiener(s): Jacqueline Cramer (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-89.html
ID: 31700-XI-89

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 89
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2009

Hierbij verzoek ik u in te stemmen met de door mij voorgestelde aanpassingen in de artikelstructuur van de VROM-begroting. Om de toegankelijkheid van de begroting te verbeteren en de samenhang binnen de artikelen te versterken, ben ik voornemens om de artikelstructuur te wijzigen. Dit maakt het mogelijk om zowel heldere algemene doelstellingen als operationele doelstellingen met bijbehorende indicatoren te presenteren, iets waarvoor u aandacht heeft gevraagd. De door mij voorgestelde artikelindeling sluit tevens beter aan bij de organisatiestructuur van VROM, waardoor sturing en beheersing worden vereenvoudigd. Met deze nieuwe structuur:

• Wordt bij Ruimte het onderscheid tussen stedelijk en landelijk vervangen door de onderverdeling naar ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke projecten van nationale betekenis;

• Worden diverse Ruimtebudgetten, die nu zijn terug te vinden over diverse artikelen, samengevoegd tot één artikel;

• Wordt de verdeling van Duurzaam Produceren over 2 artikelen nu opgelost door dit samen te voegen;

• Worden de budgetten van Klimaat en Luchtkwaliteit op een integrale wijze gehergroepeerd op één artikel;

• Wordt het afvalstoffenbeleid geïntegreerd in Duurzaam Produceren;

• Wordt het complete risicobeleid samengevoegd op één artikel;

• en worden de post-Kyoto afspraken, de budgetten voor CDM en Interreg met de andere internationale beleidsbudgetten samengevoegd.

Met deze aanpassingen ga ik ervan uit dat de begroting beter leesbaar wordt en daarmee uw autorisatie- en allocatierecht beter gediend is. In de bijlagen treft u op hoofdlijnen en meer in detail de oude- en voorgestelde artikelnamen aan1.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.