Gepubliceerd: 16 februari 2009
Indiener(s): Jacqueline Cramer (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-71.html
ID: 31700-XI-71

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 71
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 februari 2009

Conform mijn toezegging tijdens het AO Moties & Toezeggingen op 25 juni 2008 (kamerstuk 31 200 XI, nr. 141) zend ik u bijgaand de overzichten van de stand van zaken van de op dit moment nog openstaande toezeggingen op het gebied van ruimte en milieu, alsmede de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de door uw Kamer aangenomen moties op de genoemde beleidsterreinen waarvan de uitvoering nog onderhanden is1. Met de staf van de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is afgesproken dat deze overzichten betrekking hebben op de periode tot 1 januari 2009. De meest recente toezeggingen en aangenomen moties zijn derhalve nog niet in de overzichten verwerkt.

Het overzicht van de openstaande toezeggingen is in goed overleg met de staf van de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geactualiseerd, waarbij uiteraard de omschrijving van de stand van zaken voor mijn rekening is. Per motie en toezegging heb ik aangegeven wat de actuele stand van zaken is en wanneer de Kamer nadere informatie kan verwachten.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.