Gepubliceerd: 10 december 2008
Indiener(s): Hirsch Ballin
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-86.html
ID: 31700-VI-86

31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 86
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2008

In antwoord op uw brief van 29 september jl. doe ik hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Justitie, het gevraagde overzicht toekomen.

I Overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen, AMvB’s en beleidsnotities.

II Overzicht van de stand van zaken met betrekking tot aanvaarde Kamermoties en door bewindspersonen gedane toezeggingen.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

I. Overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen, AMvB’s en beleidsnotities (brieven, etc.)

A. Wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces van de TK1

Kamerstuknr. Titel wetsvoorstel Status
Goedkeuring Raad van Europa – verdrag bescherming kinderen tegen seksueel misbruik 3
Uitvoering Raad van Europa verdrag bescherming kinderen tegen seksueel misbruik 3
31 766 Wetsvoorstel versterking en verbreding van het toezicht op collectieve beheersorganisaties 4
31 058 Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht 6
31 065 Wetsvoorstel Invoeringswet personenvennootschap 6
31 358 Wetsvoorstel elektronisch verkeer (onderhandse akten en algemene voorwaarden) 6
31 386 Wijziging Sr en Sv m.b.t. o.a. uitvoering EU-Kaderbesluit wijziging kaderbesluit terrorisme 5
31 436 Wetsvoorstel identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen 6
31 513 Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure 5
31 518 Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade 5
31 522 Wijziging van de Uitvoeringswet EU-betekeningsverordening 6
31 575 Wetsvoorstel LBIO inning partneralimentatie 5
31 596 Uitvoering Europese procedure geringe vorderingen 5
31 751 Wijziging Awb en Wob in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 4
31 758 Wetsvoorstel griffierechten burgerlijke zaken 4
31 763 Wetsvoorstel bestuur en toezicht in naamloze vennootschappen 4

B. Wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door TK en EK2

Kamerstuknr. Titel wetsvoorstel Status
31 124 Vierde tranche Awb – Aanpassingswet vierde tranche Awb (bestuurlijke boeten, geldschulden en attributie) 6
31 508 Wetsvoorstel tot implementatie richtlijn 2006/46/EG tot wijziging 4e en 7e richtlijn inzake jaarverslaglegging 6
31 555 Implementatie kaderbesluit wederzijdse erkenning confiscatiebeslissingen 6

1: departementale voorbereiding

2: aanhangig bij (R )MR

3: in adviesprocedure Raad van State

4: bij TK ingediend, verslag TK nog uit te brengen

5: verslag TK uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen

6: gereed voor plenaire behandeling in TK

C. Overige aanhangige wetsvoorstellen TK1

Omschrijving/onderwerpKorte inhoud Stand v. zaken Planning
Wijziging BW, Fw e.a. i.v.m. bevoorrechting van vorderingen (22 942) Spreekt voor zich Verslag TK Ligt stil in verband met nieuwe Insolventiewet (in departementale voorbereiding)
Wetsvoorstel beroep bij niet tijdig beslissen (30 435) Beoogt burgers een effectiever rechtsmiddel te bieden als een besluit te lang op zich laat wachten.Verslag TK Intrekken wanneer Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (29 934) in werking is getreden
Wijziging Wet op de Raad van State vanwege herstructurering (BZK) (30 585) Voorstel beoogt adviserende en rechtsprekende taak onder te brengen in afzonderlijke afdelingen. Plenaire behandeling geschorstOnzeker
Politiewet (200*) na evaluatie politieorganisatie (30 880) Herziening van het politiebestel. De wijzigingen betreffen voornamelijk het bestuur en het beheer van de politie.Ingediend, verslag nog uit te brengen Naar verwachting medio december standpunt kabinet; zie Coalitieakkoord
Partiële wijziging Sr, Sv en enkele aanverwante wetten ivm rechtsontwikkelingen enz (31 391) Aantal wijzigingen van ondergeschikte aard, alsmede enkele overwegend technische aanpassingen aan recente rechtsontwikkelingen in de maatschappij en de rechtspraktijk of aan ontwikkelingen op internationaal terrein. Verslag TK Beoogde inwerking vóór het zomerreces 2009
Wetsvoorstel terugvordering staatssteun (31 418) Betreft grondslag voor mogelijkheid om te voldoen aan europeesrechtelijke verplichting tot terugvordering van onrechtmatige staatssteun (Awb, BW en fiscale wetgeving). Verslag TK Nota n.a.v. verslag voor kerstreces gereed
Wetsvoorstel uitvoering Protocol van 1996 bij het Londens Limitatieverdrag (31 425)Het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen. Verslag TK Nota n.a.v. verslag december 2008
Wijziging van de Gemeentewet en Sv i.v.m. maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (31 467; voortouw BZK)Uitbreiding van bevoegdheden van de burgemeester en de officier van justitie voor de aanpak van personen die structureel ernstige overlast veroorzaken. Nota n.a.v. verslag Nota n.a.v. verslag 1/12 aan TK verzonden
Wijziging Wetboek van Militair Strafrecht in verband met het opnemen van een strafuitsluitingsgrond voor rechtmatig geweldgebruik door militairen (31 487) Legt in de wet de legitimatie van rechtmatig geweldgebruik door militairen op een meer eenduidige wijze vast. Voorstel is overwegend van technische van aard.Verslag TK Beoogde inwerking vóór het zomerreces 2009
Wetsvoorstel verhuiskostenvergoeding bij renovatie (31 528)Spreekt voor zich Verslag TK Nota n.a.v. verslag en plenair eerste helft 2009
Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van voorbehouden bij een aantal verdragen en protocollen inzake de bestrijding van terrorisme (31 539) Spreekt voor zich Nota n.a.v. verslag TK Beoogde inwerking vóór het zomerreces 2009
Wijziging Vw 2000 i.v.m. verlening visa (31 549) Strekt ertoe regels met betrekking tot de verlening van visa te expliciteren alsmede om nieuwe beslistermijnen voor te schrijven. Verslag TK Nota n.a.v. verslag voor Kerst gereed
Wetsvoorstel bevoegdheid notaris bij echtscheiding (31 714) «Vervangt» administratieve echtscheiding. Verslag TK Nota n.a.v. verslag en plenair eerste helft 2009
Wijziging Wbp i.v.m. uitvoering overeenkomst PNR-akkoord VS/EU (31 734) Spreekt voor zich Verslag TK Beoogd: voorjaar 2009 in Stbl.
Goedkeuringswet PNR-akkoord VS/EU (31 735)Verdragsgoedkeuring Verslag TK Beoogd: voorjaar 2009 in Stbl.
Implementatie richtlijn aandeelhoudersrechten (31 746)Harmonisatie van o.a. registratiedatum. In afwachting van het verslag TK Beantwoording verslag begin 2009
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (31 769) Voorstel wijziging beslistermijnen i.v.m. inwerkingtreding van genoemde wet  Beantwoording verslag begin 2009

D. Nog in te dienen wetsvoorstellen tot aan het zomerreces 2009

Omschrijving/onderwerpKorte inhoud Planning
Wetsvoorstel doorzettingsmachtI.v.m. mogelijkheid Minister van Justitie als eerstverantwoordelijk bewindspersoon voor terrorismebestrijding om bevoegdheden andere bewindspersonen uit te oefenen. Indiening naar verwachting begin 2009
Wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoedingHarmonisatie en stroomlijning van enkele onderling verschillende regelingen inzake nadeelcompensatie alsmede schadevergoeding (Awb).Indiening begin 2009
Herziene Wet op de KansspelenHarmonisatie, stroomlijning, modernisering en waar mogelijk vereenvoudiging van de kansspelregelgeving. Introductie van nieuw instrumentarium voor handhaving en van nieuw toezichtsorgaan. Zie brief aan TK van 6/11/2008 (24 557); en 2008 in MR.
Wet aanpassing bestuursprocesrecht Dit wetsvoorstel bevat een groot aantal aanpassingen van het bestuursprocesrecht, waaronder de invoering van een «bestuurlijke lus» en van incidenteel hoger beroep, alsmede het overbrengen van de bepalingen inzake het hoger beroep in bestuursrechtelijke zaken naar de Awb. Indiening TK rond 1/4/2009
Wijziging Wet op Notarisambt i.v.m. advies commissie HammersteinAanpassingen van de Wet op het Notarisambt n.a.v. kabinetsstandpunt cie. Hammerstein Behandeling MR begin 2009
Wijziging Wet op Notarisambt i.v.m. overdracht centraal testamentenregisterOverdracht van de zorg voor en de inrichting van CTR aan KNB.Opgenomen in wetsvoorstel Hammerstein
Wijziging Wet op Notarisambt i.v.m. inzage derdenrekeningen Onder omstandigheden kan door notaris aan fiscus, OM en BFT inlichtingen worden verstrekt over derdenrekeningen. Consultatie afgerond; behandeling MR begin 2009
Wijziging Advocaten i.v.m. advies Van Wijmen Aanpassingen van de Advocatenwet n.a.v. kabinetsstandpunt cie. Van Wijmen.Behandeling MR begin 2009
Wet herverkaveling rechtsmacht bestuursrechtspraak Enkele beperkte «grenscorrecties» betreffende de verdeling van competentie tussen ABRvSt, CRvB en CBB. Wordt opgenomen in wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht
Wijziging Wet RO i.v.m. advies Deetman Gerechten kunnen op niveau van ressort bij de behandeling van zaken alsook bij de bedrijfsvoering beter samenwerken. Het doel is om meer mogelijkheden te bieden voor een doelmatigere taakverdeling en betere benutting van de beschikbare rechterlijke capaciteit. Behandeling MR begin 2009
Wijziging Wet RRA i.v.m. herziening loon- en functiegebouw Herziening van in WRRA opgenomen loon- en functiegebouw voor de rechterlijke macht (o.m. invoering van nieuwe functies voor ervaren en specialistische rechterlijke ambtenaren). Indiening nader rapport voor Kerst
Wetsvoorstel cassatiebalie NOvA krijgt opdracht om bij verordening kwaliteitseisen te stellen aan toegang tot de civiele cassatiebalie; eis van kantoor houden in Den Haag vervalt. Streven: indiening mei 2009
Wijziging Politie (verzamelwet) Onderwerpen die aanvankelijk waren meegenomen in nieuwe Politiewet 200x maar die losstaan van bestelwijziging (nu nieuwe Politiewet voorlopig niet (verder) wordt behandeld, moeten deze onderwerpen afzonderlijk worden geregeld. Betreft o.m. wettelijke regeling van de Rijksrecherche en een wettelijke grondslag voor vrijheidsbeperkende maatregelen. Tevens verwerking van toezegging MvJ tot verduidelijking van bepalingen inzake aanpassing regionale beleids- en beheersstukken Indiening naar verwachting begin 2009
Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens i.v.m. administratieve lasten Spreekt voor zich Indiening z.s.m. indien mogelijk nog voor kerstreces
Wijziging Wet documentatie vennootschappen en boek 2 BW in verband met verbeteren controle op rechtspersonen De verklaring van geen bezwaar voor de oprichting van vennootschappen wordt afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een systeem van doorlopende screening aan de hand van gegevens, waaruit een risicomelding aan handhavers kan volgen. MR 5 december 2008
Goedkeuring verdrag EU Australië overdracht passagiersgegevens Spreekt voor zich Indiening begin 2009
Wijziging Vw 2000 i.v.m. verbetering asielprocedure en herhaalde aanvragen In Coalitieakkoord neergelegd: beperking van aantal herhaalde asielaanvragen alsmede verbetering asielprocedure.Indiening wetsvoorstel bij TK rond de zomer 2009
Consensusrijkswet Gemeenschappelijk Hof Vloeit voort uit slotakkoorden en overige akkoorden in het kader van staatkundige hervormingen Nederlandse Antillen. Mei 2009 naar TK
Consensusrijkswet Openbaar Ministerie Idem Mei 2009 naar TK
Consensusrijkswet Politie Idem Mei 2009 naar TK
Consensusrijkswet Raad voor de Rechtshandhaving Idem Mei 2009 naar TK
Wijziging Statuut Als gevolg van meer staatsrechtelijk zelfstandige entiteiten binnen Koninkrijk zijn wijzigingen van het Statuut nodig. Mei 2009 naar TK
Rijkswet personenverkeer Beoogt regulering van migratiestromen binnen het Koninkrijk als gevolg van de nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk. Augustus 2009 Rijksministerraad
Aanpassingswet, met Justitiehoofdstuk i.v.m. nieuwe status BES-eilanden Alle wijzigingen in Nederlandse en Nederlands-Antilliaanse regelingen die gaan gelden op de BES zijn in deze wet opgenomen. April 2009 TK
Wet bescherming persoonsgegevens BES Wettelijke regeling creëren voor de BES-eilanden voor het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. Mei 2009 TK
Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen, met Justitiehoofdstuk Wet strekt tot het aanpassen van een aantal rijkswetten aan de nieuwe staatkundige verhoudingen. Mei 2009 TK
Wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken Wettelijke erkenning recht op bronbescherming van journalisten en publicisten. Indiening beoogd: mei 2009
Wetsvoorstel wijziging DNA-wetgeving Verruiming mogelijkheden gebruik DNA in strafzaken. Indiening beoogd: mei 2009
Wetsvoorstel forensische zorg Nieuwe regeling forensische zorg.Indiening beoogd: mei 2009
Wet schadecompensatie voor strafvorderlijk overheidsoptreden Regelt de mogelijkheid van compensatie aan burgers op breder leest dan nu het geval is als gevolg van rechtmatig en onrechtmatig overheidsoptreden. Indiening beoogd: juni 2009
Wet verruiming mogelijkheden voordeelsontnemingOndersteuning intensivering toepassing ontnemingswetgeving.Indiening beoogd: April 2009
Wetsvoorstel thuisdetentieIntroductie van thuisdetentie als executiemodaliteit. April 2009
Wetsvoorstel verbetering tbs met voorwaarden Regeling crisisopname en verbetering regeling terbeschikkingstelling met voorwaarden. Indiening eind 2008/begin 2009
Wetsvoorstel hervorming herzieningsregeling Modernisering huidige herzieningsprocedure. Verbetering rechtsbescherming ten onrechte veroordeelden (herziening ten voordele). Mogelijkheid van alsnog veroordeling na eerdere vrijspraak (herziening ten nadele).Juni 2009
Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorgVervanging van de huidige Wet bopz. Minder toepassing van dwang en betere positie psychiatrische patiënt. Juni 2009
Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap o.a. Nederlands als naturalisatievereiste. Behandeling TK
Wetsvoorstel kinderbeschermingsmaatregelen Herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen. Indiening TK beoogd februari/maart 2009
Wetsvoorstel spreekrecht OR SER advies Indiening TK vóór zomerreces 2009
Wetsvoorstel initiatiefrecht huurdersInitiatief tot renovatie door verhuurder. Indiening TK vóór zomerreces 2009
Wetsvoorstel machtigingsmodel VVE’s Versterkt positie gemeenten bij onderhoud door VVE’s. Indiening TK vóór zomerreces 2009
Wetsvoorstel uitvoering verdrag attestatie de vitaHarmoniseert modellen verklaring van in leven zijn. Indiening TK vóór zomerreces 2009
Wetsvoorstel maatschappelijke onderneming Nieuwe rechtsvorm voor instellingen als ziekenhuizen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Indiening vóór zomerreces 2009
Wetsvoorstel regulering prostitutie Tegengaan uitwassen/misbruik prostitutiesector. Medio 2009 wetsvoorstel aan TK (BZK leidend, Justitie medeondertekenaar)
Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod (wijziging BW en andere wetten)Versterking preventieve en bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad, onderdeel van PVAGM. Wetsvoorstel voor zomerreces gereed voor consultatie
Wetsvoorstel strafrechtelijke bestuursverbod (wijziging wetboek van strafrecht e.a. wetten) Versterking preventieve en bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad, onderdeel van PVAGM. Wetsvoorstel is ingediend TK > nota van wijzigingen
Wetsvoorstel transparantie stichtingen (wijziging BW) Vergroten transparantie stichtingen t.b.v. criminaliteitsbestrijding, onderdeel van PVAGM. Notitie met voorstel aan MvJ voor medio 2009

E. AMvB’s met voorhangprocedure tot aan het zomerreces 2009

Omschrijving/onderwerpKorte inhoud Planning
Besluit wijziging AMvB corporate governance ivm implementatie 4e en 7e richtlijn Wijziging informatie zoals voorgeschreven door rln 2006/46/EG (uitgevoerd in wetsvoorstel 31 508) Voorhang TK

F. Aanhangige beleidsnotities

Omschrijving/onderwerpKorte inhoud Planning
Integraal wetgevingsbeleid (31 731)Programma voor wetgevingskwaliteitsbeleid Ingediend 6/10/2008
Collectieve afwikkeling massaschade Spreekt voor zich AO februari 2009
Internationale migratie en OntwikkelingssamenwerkingZes prioriteiten voor het kabinet de komende jaren, op terrein van migratie, de herintegratieregelingen en duurzame terugkeer.Parlementaire behandeling in december 2008
Beleidsprogramma PVAGM Versterking aanpak georganiseerde misdaad AO 18/12/2008
Beleidsbrief aanpak misbruik vastgoed Aanpak misbruik en criminaliteit rond vastgoedsector + beleidsreactie rapport Joldersma (onderwereld/bovenwereld). AO 18/12/2008
Brief TK over OCTA (Europol) Nut OCTA (Europol) in relatie tot aanpak georganiseerde misdaad. AO JBZ Raad 26/11/2008
2e Voortgangsrapportage programma Versterking Opsporing en vervolging Rapportage van politie, OM en NFI over de voortgang van de uitvoering van het programma. December 2008
Brief aan de TK inzake SnelrechtIn de brief aan de TK van 10 oktober geeft de MvJ aan, hoe er toepassing gegeven wordt aan Snelrecht. (31 700 VI, nr. 9) Naar aanleiding van de brief is een AO gepland voor 4 december 2008.
Brief aan de TK inzake Rechtsbijstand De brief aan de TK van 24 oktober betreft de organisatie en financiering van de gesubsidieerde rechtsbijstand en de toegang tot het recht. Naar aanleiding van de brief is een AO gepland voor 17 december 2008.
Kabinetsstandpunt op het rapport beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht (rapport Huls) In een algemeen overleg op 5 maart 2008 heeft de SvJ toegezegd bij de uitwerking van het kabinetsstandpunt geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van het advocatentuchtrecht en publicatie van uitspraken op tuchtrecht.nl voordat dit AO een vervolg heeft gehad. Dit vervolg is afhankelijk gemaakt van een brief van de SvJ over het advocatentuchtrecht. Die brief is op 5 november aan de Kamer verzonden. Het is aan de Kamer te beslissen over hoe hij het vervolg op het AO van 5 maart 2008 wil inrichten. Op het ministerie wordt gewerkt aan de implementatie van het kabinetsstandpunt.
Rapport van de commissie verbreding kantonrechtspraak (commissie Hofhuis) Voorstellen t.a.v. de verhoging van de competentiegrens van de kantonrechter naar 25 000 euro en de afschaffing van de verplichting om een sector kanton te hebben. AO cie. Hofhuis gepland op 29 januari 2009. Voorstellen worden meegenomen in het wetsvoorstel Deetman. Dit wetsvoorstel gaat medio januari 2009 naar de MR.
Kabinetsstandpunt modernisering rechterlijke organisatie (cie. Deetman) Opnemen in een wetsvoorstel van de voornemens van het kabinet op het terrein van de modernisering van de rechtspraak. Wetsvoorstel medio januari 2009 naar MR.
AO Huiselijk geweld Aanbieding onderzoeksrapport huiselijk geweld en herkomstland. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Plan van aanpak Huiselijk geweld. 19/11/2008
AO Interlandelijke Adoptie Deelbemiddeling AO wordt gepland in eerste kwartaal 2009
AO Internationale KinderontvoeringRapport rol en taak Centrale Autoriteit (op 19/11 technische briefing bij de VKC). 25/11/2008
AO 12 min (overlast)Beleid ten aanzien van de aanpak van 12 minners die crimineel gedrag vertonen: een stevige aanpak. 4/3/2009
AO Justitiële Jeugdinrichtingen Verbetermaatregelen in de Justitiële Jeugdinrichtingen. De stand van zaken. 28/01/2009
AO Recidive/Nazorg Overzicht activiteiten in het kader van de persoonsgerichte aanpak; motie Van Velzen. 11/12/2008
AO Zorg in justitieel kader 3e voortgangsrapportage tbs; ISD-casussen.3/12/2008

G. Nog in te dienen beleidsnotities tot aan het zomerreces 2009

Omschrijving/onderwerpKorte inhoud Planning
Herijking beleid AMV Herijking beleid AMV, streven naar meer sluitend beleid. Mei 2009
Nationaal Dreigingsbeeld (NDB) Beleidsreactie NDB Voor AO 18/12/2008
Verantwoordingbrief OM Verantwoordingbrief OM resultaten OM aanpak georganiseerde misdaad. Voor AO 18/12/2008
Beleidsprogramma PVAGM Tweede voortgangsrapportage Loopt mee in VbbV
Beleidsreactie doorlichting taxibranche Onderdeel van PVAGM: in beeld brengen kwetsbare gelegenheidsstructuren in taxibranche. 1/3/2009
Verbetering transparantie stichtingenHoofdlijnennotitie over maatregelen die misbruik stichtingen door georganiseerde criminaliteit tegengaan. Voor AO 18/12/2008
Voortgang aanpak mensenhandel Onderdeel van lopend intensiverings-programma in kader van PVAGM. Loopt mee in VbbV-rapportage
Voortgang aanpak misbruik vastgoed + aanbevelingen cie. Joldersma Onderdeel van lopend intensiverings-programma in kader van PVAGM. Afhankelijk van uitkomsten AO 18/12/08 wellicht nadere uitwerking in specifieke beleidsmaatregelen nodig. Gewone voortgangsmelding loopt mee in VbbV-rapportage. Evt. extra beleidsbrieven afhankelijk van uitkomsten AO 18/12/2008
Beleidsbrief WOTS Vervolgbrief n.a.v. toezegging in AO1/3/2009
Beleidsreactie op evaluatie milieutaak OM en politie Bij het overbrengen van de milieutaak van het OM, met uitzondering van de zogenaamde leefbaarheidszaken, naar het Functioneel Parket en de vorming van de regionale en interregionale milieuteams bij de politie is een evaluatie toegezegd waarbij gekeken zal worden of de nieuwe structuur voor de strafrechtelijke milieuhandhaving adequaat is en in hoeverre de afgesproken capaciteit passend is gelet op het aanbod, aard en zwaarte van de milieucriminaliteit; dit mede in het licht van de sinds 1990 beschikbaar gestelde NMP gelden. Deze evaluatie wordt begin 2009 afgerond. Zomer 2009
Beleidsprogramma’s Versterking Financieel-economische criminaliteit Tweede voortgangsrapportage.Loopt mee in VbbV
Reactie op motie over hulp aan slachtoffers van financieel-economische misdaad Inrichting helpdesk (31 200 VI nr. 49). Loopt mee in VbbV. 1/3/2009
Beleidsreactie (BZK en Justitie) op onderzoeken ’het opsporings- en vervolgingsproces van geweld tegen de politie’ en ’de evaluatie van de strafvorderingsrichtlijn inzake geweld tegen kwalificerende slachtoffers’. Komt voort de aanpak van geweld tegen werknemers met een publieke taak. Begin 2009
Beleidsreactie rapport commissie overlast jaarwisseling Beleidsreactie op het rapport van de cie. De Graaf over de overlast tijdens afgelopen jaarwisseling. BZK coördineert. Eind 2008
Notitie aanpak overlastgevende veelplegers (met BZK) Tijdens het AO Actieplan Overlast en Verloedering (d.d. 20 mei 2008) kwam de PvdA met een voorstel om de overtredingen van ernstig overlastgevenden op te tellen om te komen tot een systeem van oplopende sancties. MBZK heeft toegezegd om in overleg met MvJ te bezien op welke wijze dit kan worden vorm gegeven.Voorjaar 2009
Brief aan Kamer m.b.t. nota n.a.v. verslag «wetsvoorstel maatregelen voetbalvandalisme en ernstige overlast»BZK coördineert. December 2008
Beleidsbrief Marokkaans-Nederlandse probleemjongens Naar aanleiding van de problematiek in Gouda. DGPJS trekker voor het Justitiedeel van de brief. MWWI is coördinerend bewindspersoon. December 2008
Kabinetsstandpunt initiatiefwetsvoorstel «kraken en leegstand»Met WWI. December 2008
Eindevaluatie mediation en het rechtsbestel Het beleid ter stimulering van mediation, dat in 2004 is ingezet, wordt geëvalueerd en zal moeten zijn ingedaald in de reguliere processen binnen het rechtsbestel. Juli 2009
Cijfers doorlooptijden discriminatiezaken 2008 Justitie/BZK Maart 2009
Nieuwe integrale drugsnota Toezegging aan de TK gedaan door de Ministers van VWS, Justitie en BZK op 6 maart 2008. Medio 2009
Beleidsbrief bij rapporten «coffeeshops in Nederland 2007» en «Je stoepje vegen & je ogen open houden» Volgt op het uitkomen van onderzoeksrapporten. December 2008
Brief over drugsproblematiek in de grensstreek Toezegging van de MvJ, gedaan op 5 november 2008. Januari 2009
Voortgangsnotitie versterking aanpak kinderpornografie Toegezegd in brief van 29 april 2008 (31 200 VI, 146) Mei 2009
Standpunt filteren en blokkeren van internetsites met kinderporno Samenwerking met private partners zoeken (Internet serviceproviders), waarbij ISP filters ontwikkelen en een blacklist implementeren. Op 10/12/2008 een AO en daarna implementatie voorstel.
Kabinetsreactie op het onderzoek naar de economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, film en games Het rapport beschrijft de economische en culturele gevolgen van file sharing en doet aanbevelingen. De kabinetsreactie zal op het rapport en de aanbevelingen ingaan en aangeven, of en zo ja welke beleidsconsequenties hieraan te verbinden. Het gaat hier om een coproductie van OCW, EZ en Justitie. Deze departementen zullen gezamenlijk de kabinetsreactie opstellen. Het rapport komt naar verwachting in december 2008 beschikbaar. Een eerste bijeenkomst van de drie departementen wordt momenteel in die maand gepland. Daarin zal een nadere tijdsplanning worden vastgesteld. Streven is gericht op reactie in het eerste kwartaal van 2009.
Onderzoek naar aanleiding van de motie Çörüz over voorlichtingscampagne op het gebied van cybercrime De motie Çörüz vraagt om een overzicht van overheidsinspanningen omtrent de voorlichting over cybercrime. Tevens wordt gevraagd of deze aanpak afdoende is. Het WODC verricht momenteel onderzoek hiernaar. Oorspronkelijke planning was oplevering van het rapport eind 2008. Als gevolg van een vertraagd verlopen bemensing van de begeleidingscommissie is oplevering en toezending aan de TK te verwachten in het eerste kwartaal 2009.
Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheid van invoering van een meldplicht voor bedrijven en organisaties bij digitale inbreuken Als gevolg van toezeggingen aan de TK heeft de Minister van EZ mede namens de Ministers van BZK en Justitie opdracht gegeven om onderzoek te doen of en op welke wijze in andere landen een meldplicht is ingevoerd voor bedrijven en/of overheden als er sprake is van verlies van privacygevoelige gegevens. De uitkomst daarvan is van belang voor de manier waarop wij in Nederland met een meldplicht omgaan. De uitkomst wordt voor eind dit jaar verwacht. Toezending aan de TK zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2009 plaatsvinden.
Brief over verdeling budget forensisch onderzoek Uiteenzetting over hoe de gelden voor forensisch onderzoek in 2009 worden beschikbaar gesteld voor andere forensische onderzoeksinstituten dan het NFI.1e helft 2009
Periodieke evaluatie van de GeschillencommissieHet evalueren van het functioneren van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). Dit gebeurt in het kader van een wettelijke verplichte evaluatie van subsidiegerechtigde organisaties die om de vijf jaar dient plaats te vinden. April 2009
3e Voortgangsrapportage programma Versterking Opsporing en Vervolging Rapportage van politie, OM en NFI over de voortgang van de uitvoering van het programma. Juni 2009
Eindevaluatie mediation en het rechtsbestel Het beleid ter stimulering van mediation, dat in 2004 is ingezet, wordt geëvalueerd en zal moeten zijn ingedaald in de reguliere processen binnen het rechtsbestel.Juli 2009
Kabinetsstandpunt inzake advies Commissie veiligheid en persoonlijke levenssfeer De Adviescommissie veiligheid en persoonlijke levenssfeer (cie. Brouwer) onderzoekt op verzoek van de Ministers van Justitie en BZK o.a. hoe zowel de doelstellingen op het gebied van de persoonlijke levenssfeer als die op het gebied van de veiligheid zo goed mogelijk in samenhang met elkaar kunnen worden verwezenlijkt. De cie. adviseert eind 2008. Reactie op hoofdlijnen eind januari 2009. Nadere uitwerking in brief aan de TK in april 2009.
Beleidswijzigingen kansspelbeleid De brief gaat in op een aantal beleidswijzigingen om zo niet alleen het draagvlak te vergroten maar ook de consistentie en samenhang- en daarmee de europeesrechtelijke houdbaarheid- van het beleid te vergroten.December 2008
Brief over uitbreiding BIBOB Brief gaat in op uitbreiding van de wet BIBOB met een aantal sectoren zoals toegezegd in Algemeen Overleg 29 november 2007 December 2008
Slachtoffer centraal Brief gaat in op het eindresultaat Slachtoffer Centraal en de locatie van Slachtofferhulp December 2008
Slachtoffer hulp Nederland/gemeentefonds Reactie op de toezegging aan de TK om over de door SHN gesignaleerde problemen t.a.v. de subsidiëring door gemeenten in overleg te treden met de Minister van BZK. Stand van zaken: gesprek met beheerders Gemeentefonds (Financiën en BZK) over mogelijkheid de subsidie van 400 gemeenten te bundelen in één subsidie via Gemeentefonds wordt door BZK georganiseerd. Juli 2009
Schadelijk beeldmateriaal Brief gaat in op een betere de bescherming van minderjarigen tegen schadelijk beeldmateriaal aan het einde van de distributieketen. Januari 2009
Extreem gewelddadig beeldmateriaal Brief gaat in op mogelijk verbod op extreem gewelddadig beeldmateriaal. Begin 2009
Machinereadable versie kijkwijzer Brief gaat in op de betere bescherming van minderjarigen tegen schadelijk beeldmateriaal op internet. Juli 2009
Inspectierapporten JJI’sInkoopplaatsen GW plus beleidsreactie. November 2008
Onderzoek Griffith II Kabinetsreactie naar aanleiding van het onderzoek (straffen jeugd). Maart 2009
Kindspoor Brief over onderzoek naar meld- en hulpverleningstrajecten voor kinderen als getuigen van huiselijk geweld. December 2008
JeugdbeschermingBrief over jeugdbescherming (Beter Beschermd en moties). MJ&G is coördinerend bewindspersoon. Januari 2009
Huiselijk geweldOnderzoek instrumenten beroepsgeheim. Voorjaar 2009
Internationale Kinderontvoering Beleidsplan IKO April 2009
Campussen Mogelijke tussenrapportage. MJ&G is coördinerend bewindspersoon. Mei/juni 2009
Modernisering gevangeniswezenStand van zaken Begin december 2008
Vierde voortgangsrapportage tbs Overzicht uitvoering plan van aanpak tbsVoorjaar 2009
Masterplan detentiecapaciteitBenutting/sluiting capaciteit DJI Maart 2009
9e voortgangsrapportage inclusief DTN 15 Spreekt voor zich Medio december
DTN 16 Spreekt voor zich Begin april 2009
10e voortgangsrapportage inclusief DTN 17 Spreekt voor zich medio juni 2009
Rapport van de cie. Suyver Rapport n.a.v. motie Pechtold inzake het onderzoek naar het Nederlandse antiterrorismebeleidBegin zomer 2009

H. Europese aangelegenheden

Omschrijving/onderwerpKorte inhoud Planning
Geannoteerde agenda’s JBZ-raad (17/11/2008)   
Brief Nederlandse inzet Stockholm (december 2008)   
Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council on the training of judges, prosecutors and judicial staff in the European Union. Met de ontwerp resolutie wordt beoogd de kennis van Europese rechterlijke macht en hun ondersteuning te vergroten op het gebied van het Europese recht en de meest gangbare communautaire instrumenten en van de meest recente mechanismen van justitiële samenwerking in de EU. Ontwerp resolutie is in COREPER van 24 oktober 2008 aanvaard.

II. Overzicht van de stand van zaken m.b.t. aanvaarde Kamermoties en door de bewindspersonen gedane toezeggingen.

A. Overzicht van aanvaarde Kamermoties

Omschrijving/onderwerpKamerstuknr. Stand van zaken
Personeelsinstructie particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 31 200 VI, nr. 176 Wijziging wet in voorbereiding.
Motie over het overnemen van het voorstel van de werkgroep Evaluatie wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 31 200 VI, nr. 176Bezien wordt nog of de hiervoor nodige wetswijziging kan worden meegenomen in een verzamelwetsvoorstel administratieve lasten.
Motie over de te verwachten daling van rechtsbijstandpremies.31 200 VI, nr. 54 In de kabinetsreactie op het advies van de Regiegroep Programma duurzame en toegankelijke rechtsbijstand komt aan de orde op welke wijze een rechtsbijstandverzekering een alternatief vormt voor het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. De kabinetsreactie stond geagendeerd voor de MR van 24 oktober. De afhandeling van de brief aan de TK over de betreffende motie is afhankelijk van de uitkomst van de behandeling van bovengenoemde kabinetsreactie. De TK zal eind december 2008 over de uitkomsten worden geïnformeerd.
Gewijzigde motie voor onderzoek naar de effecten van een hogere leeftijdgrens van 21 jaar voor onder meer casino’s. 24 557, nr. 88 De TK wordt met de zesde voortgangsrapportage kansspelen in december geïnformeerd. De conclusies worden meegenomen in het wetsvoorstel.
Bewerkstelligen dat organisaties die met kinderen werken en worden gefinancierd uit publieke middelen de VOG aanvragen. 31 200 VI, nr. 38 De TK wordt in de eerste helft van 2009 geïnformeerd.
Motie over landelijke invoering van een meldcode voor huiselijk geweld.28 345 VI, nr. 54 De TK wordt eind december 2008 door de Staatssecretaris van VWS geïnformeerd.
Motie over een onderzoek naar de voor- en nadelen van een wettelijke meldplicht. 28 345 VI, nr. 55 De TK wordt eind december 2008door de Staatssecretaris van VWS geïnformeerd.
Motie over het werken met een landelijke meldcode huiselijk geweld door alle beroepsgroepen. 28 345 VI, nr. 57 De TK wordt eind december 2008 door de Staatssecretaris van VWS geïnformeerd.
Motie verzoekt de regering de gedachte uit te werken dat een gezinsvoogd, omwille van de continuïteit van de hulp in een gezin, ook mogelijkheden krijgt om hulp te verlenen, indien met andere kinderen uit datzelfde gezin problemen ontstaan, c.q. dat een gezinsvoogd de hulp aan een gezin op vrijwillige basis kan voortzetten, bijvoorbeeld als gezinscoach, en de resultaten daarvan zo spoedig mogelijk aan de TK toe te zenden. 29 200 VI, nr. 45 De TK zal in de zomer van 2009 worden geïnformeerd.
Motie over het expliciet aandacht besteden aan de kwetsbare positie van kinderen als getuigen en slachtoffers van huiselijk geweld. 28 345 VI, nr. 58De TK zal in december worden geïnformeerd.
Motie over de uitvoering van taakstraffen door jongeren in de buurt. 28 684 VI, nr. 158 De TK wordt begin december 2008 geïnformeerd.
Motie over een internationale autoriteit die toeziet op de naleving van het Haags Adoptieverdrag. 31 200 VI, nr. 81 De TK wordt voor het einde van het jaar (2008) geïnformeerd.
Motie over melding en aangifte door instellingen waar minderjarigen verblijven. 3 1200 VI, nr. 27 De TK zal eind december 2008 door de staatssecretaris van VWS worden geïnformeerd.
Motie over onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen van Marokkaanse afkomst. 30 300 VI, nr. 159De TK wordt begin 2009 geïnformeerd.
Motie over uitbreiding pilot Doe Normaal en stroomlijning van alle gedragsbeïnvloedende maatregelen voor 1 mei 2009 aan de Kamer te overleggen 31 700 VI, nr. 57 Over de uitbreiding van de pilot Doe Normaal wordt de TK geïnformeerd door MBZK. Het deel over de stroomlijning gedragsbeïnvloedende maatregelen beschouwt de regering als ondersteuning van het beleid, omdat de uitgangspunten van de gedragsbeïnvloedende maatregelen in overeenstemming zijn met de uitgangspunten en de werkzame bestanddelen van het Doe Normaal model.
Motie over deelbemiddeling adoptie in de VS. 31 700 VI, nr. 45Voor de uitvoering van de motie is aan het Permanente Bureau van de Haagse Conferentie uitleg gevraagd over de achtergrond en toepassing van artikel 22 (en eventuele andere relevante artikelen) van het Haags Adoptieverdrag. Na ontvangst van deze uitleg zal de TK worden geïnformeerd.
Motie over Landelijk team politie/OM tegen transport en winkelcriminaliteit 31 700 VI, nr. 48 De MvJ zal contact opnemen met het College van Procureurs-Generaal en de Raad voor de Rechtspraak om met hen te bepreken of en op welke wijze inhoud te geven aan uw motie.
Motie over de opbrengst van zinvolle arbeid tijdens detentie 31 200 VI, nr. 73 De TK wordt in december geïnformeerd via brief over modernisering gevangeniswezen.
Motie over nieuwe arbeidsprogramma’s in detentie 30 800 VI, nr. 8De TK wordt in december geïnformeerd via brief over modernisering gevangeniswezen.
Motie over onderwijs en arbeid in detentie31 700 VI, nr. 49 De TK zal over deze motie nog dit jaar in de brief over de modernisering van het gevangeniswezen worden geïnformeerd.
Motie over weren van drugs in penitentiaire inrichtingen 31 700 VI, nr. 43 De TK wordt in het voorjaar 2009 geïnformeerd.
Motie over extra inspanning t.b.v. terugkeer naar Irak 31 700 VI, nr. 42 De TK wordt eind december geïnformeerd.
Motie over het vervolgen van Nederlanders die zich schuldig maken aan sekstoerisme 31 700 VI, nr. 50 De TK zal eind februari 2009 worden geïnformeerd.
Motie over een onderzoek naar redenen voor een strafrechtelijk onderzoek tegen vier salafistische moskeeën 31 700 VI, nr. 51 De TK zal in februari 2009 worden geïnformeerd.
Motie over wijzigingen van de kinderalimentatiewetgeving 31 700 VI, nr. 56 Onderzocht wordt of hetgeen in de optie gevraagd wordt toegevoegde waarde heeft t.o.v. de huidige juridische situatie. De bepleite preferentie zal aan de orde komen i.h.k.v. kabinetsreactie commissie Kortman.
Motie over extra middelen voor uitstapprogramma’s 31 700 VI, nr. 58 De TK zal voor het kerstreces worden geïnformeerd.
Motie over het uitbrengen van de drugsnota in de eerste helft van 2009 31 700 VI, nr. 60 De TK zal eind januari 2009worden geïnformeerd.
Motie over het voorkomen van concessies aan het opleidingsniveau bij het tegengaan van tekorten in de togaberoepen 31 700 VI, nr. 63 De TK zal voor het eind december worden geïnformeerd.
Motie over een redelijke termijn voor een beslissing op beklag 31 700 VI, nr. 65Nagegaan zal worden of aan de motie tegemoet kan worden gekomen d.m.v. beleids- of wetswijzigingen. Begin 2009 zal de TK hierover worden geïnformeerd.

B. Overzicht van gedane toezeggingen

Omschrijving/onderwerpKamerstuknr./vindplaats stand van zaken/knelpunten
Onderzoek Inspectie Openbare Orde en Veiligheid naar toezicht politie op particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus; eventuele uitbreiding reikwijdte wet met bedrijfsrecherche en strafbaarstelling opdrachtgevers particuliere recherchebureaus. AO 19/6/2008 Het rapport is naar verwachting begin 2009 gereed. Verzending aan de TK in maart 2009, met standpunt over positie bedrijfsrecherche en strafbaarstelling opdrachtgevers.
WODC onderzoek Veiligheidshuizen. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de organisatie van de Veiligheidshuizen, de werkzaamheden die in de Veiligheidshuizen worden verricht, de wijze van samenwerken, de door Veiligheidshuizen geformuleerde doelen en de wijze waarop de realisatie van deze doelen gemeten wordt. Daarnaast wordt onderzocht of er al effecten te meten zijn. Schriftelijke begrotingsronde 2009Rapport zal begin 2009 aan de TK verzonden worden.
De MvJ zegt de TK toe onder de aandacht te brengen dat diverse deskundigen van de mogelijkheid van inschrijving in het register gebruik kunnen maken. Bij de invoering van de Wet deskundigen in strafzaken zal dit bij de desbetreffende professies onder de aandacht worden gebracht. Wet deskundigen in strafzaken (e- en dupliek) (31 116) Op basis van een communicatieplan zijn alle te informeren doelgroepen bepaald. Deze worden met een website, nieuwsbrieven, presentaties, interviews etc. geïnformeerd. Bij de start van het register wordt op 12 maart een startsymposium gehouden.
MvJ zegt toe, samen met de Raad voor rechtspraak, de Raad van State en de Hoge Raad, een nota voor de elektronische rechtspraak voor te bereiden. Toezegging wijziging wetten ivm videoconferentie in het strafrecht, zal vermoedelijk bij deze toezegging worden betrokken. Reactie fundamentele herbezinning burgerlijk procesrecht De planning is om deze brief begin 2009 aan de TK te sturen.
De SvJ zegt toe de TK tijdens het zomerreces schriftelijk te berichten over de effecten van de Leidraad, aan de hand van een door de Landelijke Werkgroep bewerkelijke zaken op te leveren rapportage. Eveneens wordt door de SvJ toegezegd de TK in dezelfde brief te informeren over het proces van samenvoeging van de vijf huidige raden voor rechtsbijstand tot 1 (bestuurlijke centralisatie raden). Het streven is er overigens op gericht om de TK deze rapportage nog voor het zomerreces te doen toekomen. Overleg beantwoording vragen Leidraad van de bewerkelijke zaken voor de raden van de rechtsbijstand De rapportage is inmiddels (juni 2008) zoals toegezegd naar de TK verzonden. Maar deze rapportage is als tussenrapportage verzonden. De definitieve zal in december 2008 naar de TK worden verzonden.
MvJ zal de toepassing van de 90 dagentermijn laten monitoren en de TK over de uitkomst informeren, waarbij tevens de evaluatie van de drie overige verbetervoorstellen in het kader van het strafproces en de effecten daarvan zullen worden meegenomen. Wetgevingsoverleg 7/6/2004 (29 252, 29 253 en 29 254) Het onderzoek loopt. De oplevering van het onderzoeksrapport is voorzien in het voorjaar van 2009.
MvJ zal in 2008 de TK informeren over de resultaten van een onafhankelijk evaluatieonderzoek naar de effecten van vier wetten die rechterlijke processen moeten stroomlijnen (verkorting bewijsvoering bij bekennende verdachten, terugdringen aantal raadkamerzittingen, gevangenhouding, wegnemen belemmeringen regiezittingen en toekennen beslissingsbevoegdheid aan rechters-commissarissen buiten gerechtelijk vooronderzoek). Brief Slagvaardige rechtspraak van 2 en van 21 april 2006. Het onderzoek loopt. De oplevering van het onderzoeksrapport is voorzien in het voorjaar van 2009.
De SvJ zegt de TK toe bij de uitwerking van het kabinetsstandpunt rapport beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van het advocatentuchtrecht en publicatie van uitspraken op tuchtrecht.nl voordat dit AO een vervolg heeft gehad.Kabinetsstandpunt rapport beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht Nu de SvJ op 5 november de Kamer schriftelijk heeft bericht over haar heroverweging t.a.v. het advocatentuchtrecht kan de Kamer op basis van die brief een beslissing nemen over het vervolg van het AO van 5 maart. Afhankelijk van dat besluit van de Kamer (nieuw AO, voortzetting AO 5 maart of anders) moet toezegging worden bezien.
Voor het kerstreces ontvangt de TK een brief over disciplinaire maatregelen tegen rechters. AO 2/10/2008 reactie op het jaarverslag van de toegangscommissie evaluatie afgesloten strafzaken Voor het kerstreces van de TK
De MvJ zegt de TK toe aan de hand van uitkomsten van twee onderzoeken naar het functioneren van het Bureau Financieel toezicht (BFT), te bezien welke maatregelen er nodig zijn om de mogelijkheden tot toezicht voor het BFT te verbeteren. Wijziging Wet identificatie bij dienstverlening en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (31 237 en 31 238) De uitkomsten van de twee onderzoeken worden begin 2009 verwacht.
N.a.v. verzoek Heerts zegt de SvJ de Kamer toe dat ze voor het AO van 17 december 2008 over de rechtsbijstand een overzicht zal geven van de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de grootste aantallen procedures tegen de overheid. Begrotingsbehandeling van Justitie Voor het AO van 17 december 2008.
N.a.v. verzoek Teeven en Verdonk zegt de SvJ toe de TK voor het AO van 17 december 2008 over de rechtsbijstand een overzicht te geven van de totale aantallen gesubsidieerde rechtsbijstand, ook uitgesplitst naar vreemdelingenprocedures, dus alle gesubsidieerde rechtsbijstand inzake vreemdelingenprocedures en overige procedures.Begrotingsbehandeling van Justitie Voor het AO van 17 december 2008.
N.a.v. verzoek Heerts zegt de Staatssecretaris voor het AO op 17 december 2008 over de rechtsbijstand een schriftelijke reactie toe op de opmerkingen van de Nationale ombudsman over de wijze waarop de overheid reageert op brieven en verzoeken van burgers. De Staatssecretaris zal hierover in overleg treden met de staatssecretaris van BZK. Begrotingsbehandeling van Justitie Voor het AO van 17 december 2008.
De SvJ zegt de TK toe te bevorderen dat de raden voor rechtsbijstand een kort onderzoek doen naar de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand voor rechtzoekenden met zakelijke vorderingen. Overleg 13/9/2007 Nog in afwachting van het eindadvies van de Raden dat in november/ december a.s. wordt opgeleverd. In december/ januari a.s. zal dit advies vergezeld van een standpunt worden aangeboden aan de TK.
De MvJ zegt toe de TK schriftelijk te informeren over de aangescherpte Aanwijzing taakstraffen. Overleg 8/10/2008 Na overleg MvJ met PaG op 19/11/08 wordt nu de brief aan TK opgesteld.
MvJ zegt de TK toe de resultaten te volgen van de aanscherping van de Aanwijzing taakstraffen tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Overleg 8/10/2008In overleg met PaG en Raad over de mogelijkheden tot monitoring.
De MvJ zegt de TK toe dat het Rijksrecherche onderzoek ruim zal zijn en alle openstaande punten zal betrekken. Ook zal de TK over de resultaten van het onderzoek worden ingelicht. Ook zal de TK worden ingelicht als het oriënterend onderzoek van de Rijksrecherche overgaat in een strafrechtelijk onderzoek. Plenair debat 26/2/2008 Ministers AZ/Justitie: oorzaken van de brand in het Catshuis De TK wordt geïnformeerd zodra het oriënterend onderzoek is afgerond en het OM de MvJ daarover heeft bericht.
De MvJ zegt de TK toe de Kamer te informeren over de mogelijkheden om in Nederland een kansrijke vervolging in te stellen voor feiten die in Nederland niet al deel uitmaakten van de vervolging. Zodra de desbetreffende beslissingen zijn genomen en de strafzaken respectievelijk uitleveringszaken over de toepassing van het beoogde nieuwe WOTS-verdrag zijn afgedaan, zal de TK worden geïnformeerd. Overleg 24/4/2008 Kinderpornozaak BraziliëDe TK kan nog niet worden geïnformeerd omdat het onderzoek nog loopt
De MvJ zegt toe de TK schriftelijk te informeren over het verloop van het proces. Overleg 24/4/2008 Kinderpornozaak Brazilië De TK kan nog niet worden geïnformeerd omdat het onderzoek nog loopt
De MvJ zegt toe de TK te informeren over de resultaten van het strafrechtelijk onderzoek ingelicht. Overleg 30/10/2008 Activiteiten Marokkaanse Inlichtingendiensten De TK kan nog niet worden geïnformeerd omdat het onderzoek nog loopt.
De MvJ zegt de TK toe in contact te treden met de coördinerend voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie, teneinde te bespreken of het feit dat het OM in geen van de zaken die de toetsingscommissies als «onzorgvuldig» hebben beoordeeld strafvervolging heeft ingesteld, invloed heeft op de inhoud van de oordelen van de commissies. Overleg 19/3/2008 Evaluatie Euthanasiewet Deze toezegging wordt meegenomen in de beantwoording van de Kamervragen n.a.v. het jaarverslag 2007 regionale toetsingscommissies euthanasie.
De MvJ zegtde TK toe een brief te sturen waarin in algemene zin een uitspraak wordt gedaan over het gebruik van dwangmiddelen in deze en vergelijkbare kwesties.Spoeddebat 20/5/2008 Het vastzetten van een cartoonist (OCW en Justitie) De TK kan nog niet worden geïnformeerd omdat het onderzoek nog loopt.
De MvJ zal bij de begrotingsbehandeling Justitie nader ingaan op de vraag of de bestaande wettelijke mogelijkheden voor «noodweer» en het verdedigen van «lijf en goed» verruimd moeten worden. APB 19/9/2007 Op 9 april hebben de heren Weekers en Teeven een initiatiefvoorstel van wet ingediend dat strekt tot versterking van de positie van de burger die zich beroept op noodweer (Kamerstukken II 2007/08, 31 407). De regering zal desgevraagd bij gelegenheid van de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel haar standpunt kenbaar maken.
De MvJ zal bij wijziging van de Wet op de kansspelen rekening houden met de inbreng van de TK over de positionering van het toezicht. AO 3/6/2004 Kansspelbeleid (24 036/ 24 557 nr. 287 en 288) De TK is bij brief van 6 november 2008 (24 557 nr. 92) geïnformeerd over de wijze waarop deze toezegging is gestand gedaan. De formalisering van het uitvoeren van deze toezegging vindt plaats in de nieuwe Wet op de kansspelen.
De MvJ zegt de TK toe om het vergunningstelsel voor niet risicovolle kansspelen (prijsvragen, kleine en promotionele kansspelen) te vereenvoudigen, mede in het licht van de administratieve lastenverlichting. Brief 20/08/2004 beantwoording schriftelijke vragen inzake vermindering administratieve lasten De TK is bij brief van 6 november 2008 (24 557 nr. 92) geïnformeerd over de wijze waarop deze toezegging is gestand gedaan. De formalisering van het uitvoeren van deze toezegging vindt plaats in de nieuwe Wet op de kansspelen.
De MvJ zal de mogelijkheid tot bescherming van de term ’casino’ meenemen bij de wetswijziging. AO 28/6/2005 Kansspelbeleid (24 557/29 800 VI) Deze toezegging wordt uitgevoerd. De TK wordt geïnformeerd bij indiening van de nieuwe Wet op de kansspelen
De MvJ zegt de toe de TK te informeren over de evaluatie van de Gedrags- en Reclamecode Kansspelen. AO 18/10/2007 Voortgangsrapportage Kansspelen (24 557 nr. 80) De TK wordt in februari 2009 over de evaluatie geïnformeerd.
De MvJ zegt de toe de TK in de volgende voortgangsrapportage te informeren over illegale kansspelen, het inmiddels daarna gestarte onderzoek en de preventiebeleid. AO 18/10/2007 Voortgangsrapportage Kansspelen (24 557 nr. 80) De TK wordt in december 2008 door middel van de zesde voortgangsrapportage kansspelen geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe over enkele jaren een vervolgonderzoek te houden naar de kansspelverslaving. AO 31/1/2008 Voortgangsrapportage Kansspelen (24 557 nr. 89). De TK zal in december 2010 per brief geïnformeerd worden.
De MvJ zegt de TK toe te bekijken of aanscherping van de Reclamecode nodig is bij herziening van de Wet op de kansspelen. Plenair debat 14/2/2008, n.a.v. AO 31/1/2008 over Voortgangsrapportage Kansspelen De TK zal in februari 2009 worden geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe de voorlichting aan de gemeenten over pokerregelgeving mee te nemen bij de herziening van de Wet op de kansspelen. Plenair debat 14/2/2008, n.a.v. AO 31/1/2008 over Voortgangsrapportage Kansspelen Deze toezegging wordt uitgevoerd. De TK wordt geïnformeerd bij indiening van de nieuwe Wet op de kansspelen.
De MvJ zegt de TK toe bij de bestrijding van illegaal gokken op internet ook «gebruiker/burger»aanspreken; in hoofdlijnennotitie kansspelbeleid meenemen. AO 19/5/2008 Rechtshandhaving en Internet (Cybercrime)De TK wordt in december 2008 door middel van de zesde voortgangsrapportage kansspelen geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe de mogelijkheden tot handhaving van de leeftijdsgrens, zoals de leeftijdsmunt te onderzoeken. Plenair debat 14/2/2008, n.a.v. AO 31/1/2008 over Voortgangsrapportage Kansspelen Deze toezegging wordt uitgevoerd. De TK wordt geïnformeerd bij indiening van de nieuwe Wet op de kansspelen.
De MvJ zegt de TK toe de Kamer in de volgende voortgangsrapportage te informeren over de wijze waarop hij uitvoering geeft aan de uitspraak in de zaak Schindler en de uitkomst van de zaak Betfair. AO 18/10/2007, Voortgangsrapportage Kansspelen (24 557 nr. 80) De TK wordt in december door middel van de zesde voortgangsrapportage kansspelen geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe de zesde voortgangsrapportage kansspelen voor het kerstreces naar de TK te sturen. AO 23/10/2008 Goede doelenbeleid De TK ontvangt de zesde voortgangsrapportage in december.
De MvJ zegt de TK toe een brief te sturen over enkele gewijzigde inzichten ten aanzien van het kansspelbeleid. AO 23/10/2008 Goede doelenbeleid De TK wordt in december 2008 geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe het OM te vragen in de nieuwe Aanwijzing Huiselijk geweld op te nemen: a. belaging b. rol reclassering bij huisverbod c. bij recidive geen taakstraf maar dagvaarden d. opvolging melding door politie (informeren slachtoffer) Overleg 19/12/2007 Huiselijk Geweld met Ministers Jeugd en Gezin, Justitie en Staatssecretaris VWS De TK zal in december worden geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe in individuele gevallen te bezien of adoptieprocedure door lesbische paren hen voor financiële problemen stelt en hoe daarmee om te gaan.Overleg 27/6/2007 Wijz. Boek 1 van het BW; verkorting adoptieprocedure en adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen (Eerste termijn) (30 551) De wet zal per 1 januari 2009 in werking treden. Met de inwerkingtreding van deze wet wordt deze toezegging gestand gedaan.
De MvJ zegt de TK toe dat na afloop van het experiment gezinscoaching in Limburg een voortgangsrapportage over motie 29 200 VI nr. 45 wordt toegezonden, waarin tevens wordt ingegaan op de vraag of een combinatie gezinsvoogd-gezinscoach mogelijk is.Overleg 31/1/2005 Landelijk Beleidskader Jeugdzorg/Voortgangsrapportage De TK zal in de zomer van 2009 worden geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe, als het wetsvoorstel tot wet is verheven en in werking is getreden, de adoptiemogelijkheden voor paren van hetzelfde geslacht (tezamen) uit de VS, nader zullen worden bezien. Overleg 27/6/2007 Wijz. Boek 1 van het BW; verkorting adoptieprocedure en adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen (Eerste termijn) (30 551) De wet zal per 1 januari 2009 in werking treden. De TK wordt in het voorjaar 2009 geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe een brief te sturen over de experimenten in Gouda en Den Haag over de uitvoering van taakstraffen in de buurt door allochtone jongeren. Vragenuur 3/6/2008 uitvoering taakstraffen door jongeren in de buurt De TK zal begin december 2008 worden geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe in een volgende rapportage aan de Kamer de uitkomsten van het onderzoek naar kindsporen in het land beschrijven. Overleg 19/12/2007 Huiselijk Geweld met Ministers Jeugd en Gezin, Justitie en Staatssecretaris VWS. De TK wordt begin december geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe dat de Inspectie Jeugdzorg zal worden verzocht onderzoek te doen naar de kwaliteit van vergunninghouders en in verband daarmee naar de kwantiteit-kwaliteit verhouding van vergunninghouders. Overleg 27/6/2007 Wijz. Boek 1 van het BW; verkorting adoptieprocedure en adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen (Eerste termijn) (30 551) Het onderzoek door de Inspectie zal pas medio 2009 klaar zijn. Daarna wordt de TK geïnformeerd.
De MvJ zegt toe de TK te informeren over de uitkomst van CBI (India) zodra deze beschikbaar is.Overleg 14/2/2008 Adoptie (o.a. India) De TK zal in het voorjaar 2009 worden geïnformeerd.
De MvJ zegt toe de TK nader te informeren over verschijningsplicht ouders, na contact hierover met de Raad voor de Rechtspraak.Overleg 24/9/2008 Schoolverzuim De TK wordt uiterlijk juli 2009 geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe een afschrift van de brief te sturen die hij zal schrijven aan de Raad voor de Rechtspraak over verschijningsplicht ouders, na contact hierover met de Raad voor de Rechtspraak. Overleg 24/9/2008 Schoolverzuim De TK wordt uiterlijk juli 2009 geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe een evaluatie over toezicht (rapport Oosting) mede aan de hand van het kabinetstandpunt rapportage cie. Kalsbeek uit te voeren. Overleg 14/2/2008 Adoptie (o.a. India) De TK zal in de tweede helft van 2009 worden geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe bij de begrotingsbehandeling in te gaan op de voorstellen van Verdonk over het sanctioneren van de ouders van kinderen die crimineel gedrag vertonen (b.v. boetes of inhouden kinderbijslag). APB op 17 en 18 september 2008 De TK wordt bij het AO over aanpak 12geïnformeerd (het AO stond ingepland voor 18 december, griffier zoekt naar een nieuwe datum).
De MvJ zegt de TK toe te informeren over de uitkomsten van het overleg Justitie-Financiën over de afschaffing van fiscale aftrek. Overleg 14/2/2008 Adoptie (o.a. India) De TK zal begin december worden geïnformeerd.
Deelbemiddeling bij adoptieprocedures in de Verenigde Staten. De MvJ heeft het COC toegezegd dat hij bij de invoering van de nieuwe wetgeving goed zal letten op het behoud van de ervaringen die zijn opgedaan bij deelbemiddeling. Hij zal er ook aan meewerken dat die ervaringen volop worden benut. Begroting Justitie 4/11/2008 De TK zal medio 2009 middels een wetsvoorstel worden geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe te onderzoeken in hoeverre draagmoederschap a raison van 20 000 a 30 000 euro strafbaar is. Mede aan de hand van het resultaat wordt bezien of nadere maatregelen passend zijn. (Commercieel draagmoederschap) Brief MvVWS 10/6/2008 (31 200 XVI nr. 154 )De TK wordt begin 2009 geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe een praktijkevaluatie te laten uitvoeren om te bezien of de marge die de wet biedt om anderen dan genoemd in art. 304 Sr in voorlopige hechtenis te kunnen nemen en de straf conform art. 304 Sr te verzwaren. Op basis daarvan eventueel de betreffende bepaling wijzigen.Overleg 18/10/2007 Actieplan Aanpak Kindermishandeling De TK zal in december 2008 worden geïnformeerd.
De SvJ zegt de TK toe de JJI’s te bevragen of er recent excessen zijn geweest op seksueel gebied tussen jongens en meisjes. Indien dit het geval is geweest, zal de TK worden geïnformeerd. Overleg 30/10/2008 CampussenIndien er aanleiding is, zal de TK voor maart 2009 worden geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe in de Aanwijzing Kindermishandeling van de PG’s die momenteel wordt opgesteld, Vrouwelijke Genitale Verminking een aparte plaats zal krijgen.Overleg 27/3/2008 Genitale verminking De TK zal begin 2009 worden geïnformeerd.
De MvJ zegt toe de TK te informeren over de Motie V.d. Staaij. Overleg 14/2/2008 Adoptie (o.a. India) De TK zal in december 2008 worden geïnformeerd.
De MvJ zegt toe de wens om ten aanzien van art. 300 Sr voorlopige hechtenis mogelijk te maken erbij te betrekken. Overigens berust de discussie rond art. 300 jo 304 en de (vermeende) onmogelijkheid van voorlopige hechtenis op een misverstand. Op grond van art. 67 lid 1 Sv is voorlopige hechtenis nu reeds mogelijk ten aanzien van art. 300 lid 1. Art. 304 Sr behoeft derhalve geen aanvulling om te bereiken dat verdenking van kindermishandeling een geval van voorlopige hechtenis oplevert.Overleg 18/10/2007 Actieplan Aanpak Kindermishandeling De TK zal in december 2008 worden geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe de Kamer nader te informeren over normtijden OM inzake doorlooptijden.Overleg 24/9/2008 Schoolverzuim De TK wordt begin 2009 geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe dat de aanbeveling van het toezichthoudend comité van het VN Vrouwenverdrag zal worden betrokken in het advies van de werkgroep naamrecht. Overleg 7/10/2008 Wetsvoorstel Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam en het verkrijgen van gezamenlijk gezag (29 353)De TK wordt in het voorjaar 2009 geïnformeerd.
Wijziging uitvoering Haags Kinderontvoeringsverdrag Brief 30/10/2008 Antwoord Kamervragen over kinderontvoeringen De TK wordt in mei 2009 geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK het idee om Stichting Slachtofferhulp te vestigen op de politiebureaus te betrekken bij het voorstel voor het landelijk inrichten van een slachtofferinformatiepunt. AO 22/4/2008 Lik-op-stuk De TK wordt in december 2008 geïnformeerd.
De MvJ zegt de TK toe samen met BZK in het voorjaar 2008 een brief aan de TK te sturen over de uitbreiding, BZK heeft hierin het voortouw als verantwoordelijke voor de wet. Overleg 29/11/2007 Wet BIBOB (31 109 nr. 1) De TK wordt in december 2008 geïnformeerd.
In 2008 laat het ministerie van Justitie onderzoeken in hoeverre de bescherming van minderjarigen tegen schadelijk beeldmateriaal voldoet aan de voorwaarden voor een succesvolle zelfregulering in de distributieketen van de audiovisuele branche. Brief 17/3/2008 Naar een veiliger samenleving (28 684, nr. 131) De TK wordt januari 2009 geïnformeerd.
In 2008 onderzoekt het ministerie van Justitie de wenselijkheid, mogelijkheden in termen van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid en effectiviteit van een algeheel strafrechtelijk verbod op de verspreiding van extreem gewelddadig beeldmateriaal.Brief 17/3/2008 Naar een veiliger samenleving (28 684, nr. 131)De TK wordt begin 2009 geïnformeerd.
In opdracht van het ministerie van Justitie ontwikkelt het Nicam een machinereadable versie van de Kijkwijzer, die in samenwerking met aanbieders van audiovisuele producten op internet en een aantal filterpartijen beproefd zal worden.Brief 17/3/2008 Naar een veiliger samenleving (28 684, nr. 131)De TK wordt in juli 2009 geïnformeerd.
Subsidie aan Stichting Educatie Achter Buitenlandse Tralies AO 1/10/2008 Consulaire Bijstand De TK wordt begin 2009 geïnformeerd
Inhoud van het wetsvoorstel optimalisering voorwaardelijke sancties AO 28/10/2008 Taakstraffen De TK wordt in december 2008 geïnformeerd
Casusbeschrijvingen ISD AO 23/09/2008 ISD De TK wordt in december 2008 geïnformeerd
Doorlichtingsonderzoek bij het Pieter Baan Centrum Spoeddebat 24/4/2008 Pieter Baan Centrum De TK wordt in januari 2009 geïnformeerd
Exploitatielast Pieter Baan Centrum Spoeddebat 24/4/2008 Pieter Baan Centrum De TK wordt in januari 2009 geïnformeerd
Evalueren beveiligd verlof AO 10/4/2008 TBS De TK wordt in het voorjaar 2009 geïnformeerd
ISD-programma’s die met succes ontwikkeld zijnWetgevingsoverleg 1/12/2003 ISD De TK wordt in maart 2009 geïnformeerd
Evaluatie Wet ISD Wetgevingsoverleg 1/12/2003 ISD De TK wordt in maart 2009 geïnformeerd
Verzekeren voor ziektekosten tijdens en na detentie AO 23/10/2008 Studiefinanciering / AOW in detentie De TK wordt medio 2009 geïnformeerd
Geldig identiteitsbewijs voor alle ex-gedetineerdenBegroting Justitie 4/11/2008 De TK wordt in het kader van het programma Modernisering Gevangeniswezen geïnformeerd

XNoot
1

Lijsten Balkenende zoals aangeboden aan de Kamer in september/oktober.

XNoot
2

De inmiddels door de TK aanvaarde voorstellen op de B-lijst zijn niet opgenomen.

XNoot
1

Bij planning is ingevuld de beoogde datum van inwerkingtreding of een andere relevante stap.