Kamerstuk 31700-VI-147

Motie Timmer over een protocol aangaande omgang met deskundigenrapporten en -adviezen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 24 juni 2009
Indiener(s): Anja Timmer (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-147.html
ID: 31700-VI-147

82,7 %
17,3 %

PVV

PvdA

CU

SGP

SP

GL

VVD

D66

PvdD

CDA

Verdonk


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 147
MOTIE VAN HET LID TIMMER

Voorgesteld 23 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het beter is om vooraf procedures vast te stellen dan op het moment dat een kwestie als deze zich voordoet;

overwegende, dat bij ontbrekende heldere procedures gedurende het proces de schijn kan ontstaan dat niet in het belang van alle betrokkenen wordt gehandeld;

overwegende, dat niet eensluidend duidelijk is vastgelegd hoe met (deskundigen)rapporten en adviezen moet worden omgegaan;

van mening, dat de rijksdienst te allen tijde gevrijwaard moet blijven van de schijn dat hij iets te verbergen heeft;

verzoekt de regering een protocol aangaande omgang met deskundigenrapporten en -adviezen voor de rijksdienst te doen opstellen;

verzoekt de regering het integriteitsbeleid van de rijksdienst aan te vullen met maatregelen die een zorgvuldige omgang en bewustwording van het gebruik van e-mail bevorderen zodat binnen de rijksdienst eenduidigheid komt over het omgaan met en de registratie en archivering van e-mailverkeer;

verzoekt de regering voorts in een protocol vast te leggen dat in geval de rijksdienst betrokken is bij een onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie altijd onvoorwaardelijke medewerking wordt verleend,

en gaat over tot de orde van de dag.

Timmer