Gepubliceerd: 16 september 2008
Indiener(s): Hirsch Ballin
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-1.html
ID: 31700-VI-1

31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 1
VOORSTEL VAN WET

16 september 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Dienst Justis en het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 wordt vastgesteld.

Artikel 3

1. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 21 van de Comptabiliteitswet 2001 jo. de artikelen 23 en 91 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie is Onze Minister van Justitie niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

2. Onze Minister van Justitie heeft op grond van de artikelen 93 en 105 tot en met 107 van de Wet op de rechterlijke organisatie een toezichthoudende verantwoordelijkheid ten aanzien van de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 4

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

Departementale begrotingsstaat (VI) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2009

Ministerie van Justitie (VI)

x € 1 000

 (1)  
Artikel OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
    
TOTAAL5 738 4185 739 0991 253 338
    
Totaal beleidsartikelen5 524 3205 524 3201 251 265
    
11  Nederlandse rechtsorde11 48011 4800
12  Rechtspleging en rechtsbijstand1 342 9261 342 926184 895
13  Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding2 746 5132 746 513889 708
14  Jeugd571 219571 2191 487
15  Vreemdelingen850 296850 296175 175
17  Internationale rechtsorde1 8861 8860
    
Totaal niet-beleidsartikelen214 098214 7792 073
    
91  Algemeen213 543214 2242 073
92  Nominaal en onvoorzien– 2 455– 2 4550
93  Geheim3 0103 0100

Mij bekend,

De Minister van Justitie,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2009

Ministerie van Justitie (VI)

x € 1 000

Naam baten-lastendienstTotaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
Immigratie- en Naturalisatiedienst281 089281 0890
Dienst Justitiële Inrichtingen2 223 3882 223 3880
Centraal Justitieel Incassobureau90 36390 3630
Nederlands Forensisch Instituut67 44467 4440
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening38 22138 2210
Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)26 58026 5800
Totaal2 727 0852 727 0850
Naam baten-lastendienstTotaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
Immigratie- en Naturalisatiedienst22 22713 200
Dienst Justitiële Inrichtingen94 80063 000
Centraal Justitieel Incassobureau31 76920 950
Nederlands Forensisch Instituut10 2215 167
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening5 3393 830
Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)6 4374 501
Totaal170 793110 648

Mij bekend,

De Minister van Justitie,

Begrote ontvangsten 2009 (bedragen x € 1 miljoen). Totaal € 1 253,3 miljoen

kst-31700-VI-1-1.gif

Begrote uitgaven 2009 (bedragen x € 1 miljoen). Totaal € 5 739,1 miljoen

kst-31700-VI-1-2.gif