Gepubliceerd: 5 maart 2009
Indiener(s): Sander de Rouwe (CDA)
Onderwerpen: economie markttoezicht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31531-13.html
ID: 31531-13

31 531
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versoepeling uitzondering verbod van mededingingsafspraken)

nr. 13
MOTIE VAN HET LID DE ROUWE

Voorgesteld 5 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat verruiming van de bagatel een goede stap is om de onderhandelingspositie van mkb-Ieveranciers te versterken;

overwegende, dat andere landen specifieke wetgeving kennen om leveranciers te beschermen die economisch afhankelijk zijn van een onderneming omdat zij geen reëel alternatief hebben;

van mening, dat het wenselijk is dat het mkb een level playing field heeft en dat Nederland achterloopt bij de bescherming van kleine leveranciers;

verzoekt de regering om onderzoek te doen naar op «economische afhankelijkheid» gebaseerde Nederlandse en Europese wetgeving die ontworpen is om de onacceptabele benutting van inkoopmacht te bestrijden en de Kamer daar voor 1 juli 2009 over te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe