Kamerstuk 31347-12

Gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 10 over parlementaire betrokkenheid bij de amvb o.b.v. artikel 21a, vierde lid Wmo

Dossier: Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging

Gepubliceerd: 20 mei 2010
Indiener(s): Agnes Wolbert (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31347-12.html
ID: 31347-12
Origineel: 31347-10
Wijzigingen: 31347-13

54,7 %
45,3 %

VVD

CDA

D66

PvdA

SGP

SP

GL

CU

PvdD

PVV

Verdonk


Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 20 mei 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt in artikel 21a, vierde lid, de zinsnede «worden nadere regels gesteld» vervangen door: kunnen nadere regels worden gesteld.

II

In artikel I wordt aan artikel 21a een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Het ontwerp van een krachtens het vierde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan worden gedaan nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

Toelichting

In artikel 21a wordt het vaststellen van tarieven, oorspronkelijk neergelegd bij de Minister, na verplichte advisering bij de Nza, neergelegd bij de gemeenteraad. De tarieven worden dientengevolge lokaal vastgesteld. Hiermee krijgen de gemeenten meer verantwoordelijkheid en kan rekening gehouden worden met lokale verschillen.

Er kunnen nadere regels gesteld worden ten aanzien van basistarieven en/of arbeidsvoorwaarden. Gezien het feit dat basistarieven en arbeidsvoorwaarden mede bepalend zijn voor de (kwaliteit van) zorg dient de Kamer zich hier over uit te spreken.

Wolbert