Kamerstuk 31266-16

Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Amendement van het lid Jasper van Dijk

Dossier: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

Gepubliceerd: 17 juni 2009
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31266-16.html
ID: 31266-16

18,0 %
82,0 %

SP

CU

D66

PvdA

SGP

VVD

PvdD

PVV

GL

CDA

Verdonk


31 266
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 17 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel C, wordt gewijzigd als volgt:

1. De aanhef komt te luiden: Na artikel 4.1.2 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:.

2. Na artikel 4.1.3 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 4.1.4. Instemmingsbevoegdheid ondernemingsraad over samenstelling formatie

De ondernemingsraad van een instelling heeft instemmingsbevoegdheid met betrekking tot voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag ten aanzien van vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie van het personeel van de instelling in het volgende studiejaar.

Toelichting

Met dit amendement wordt de ondernemingsraad een instemmingsrecht verleend over de inzet van onder andere het onderwijzend personeel in relatie tot het aantal deelnemers aan het onderwijs. In de voorgaande Wet medezeggenschap onderwijs 1992 had het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht over de samenstelling van de formatie (artikel 8, eerste lid, onder b, Wet medezeggenschap onderwijs 1992).

Jasper van Dijk