Kamerstuk 31266-10

Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Amendement van het lid Biskop

Dossier: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

Gepubliceerd: 17 juni 2009
Indiener(s): Jack Biskop (CDA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31266-10.html
ID: 31266-10
Wijzigingen: 31266-24

31 266
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID BISKOP

Ontvangen 17 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt na artikel 8a.1.4. een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 8a.1.5. Bijeenkomst deelnemersraad met ondernemingsraad en ouderraad

1. De deelnemersraad komt ten minste eenmaal per jaar met de ondernemingsraad en, in voorkomende gevallen, de ouderraad bijeen.

2 De deelnemersraad, de ondernemingsraad en, in voorkomende gevallen, de ouderraad kunnen voorts op verzoek van één der raden bijeenkomen.

Toelichting

Het Bestuur van een instelling vergadert, zoals bij wet vastgelegd, eenmaal per jaar met de ondernemingsraad en deelnemersraad. De indiener stelt voor om het bestuur te laten vergaderen met tenminste een van de twee verplichte vergaderingen met ondernemingsraad en deelnemersraad en in voorkomende gevallen met de ouderraad. Zo wordt de school als gemeenschap benadrukt en worden verschillende geledingen in staat gesteld om in een direct contact de medezeggenschap als een gezamenlijk verantwoordelijkheid te ervaren.

Biskop