Gepubliceerd: 6 maart 2008
Indiener(s):
Onderwerpen: bestuur financiƫn inkomensbeleid organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30426-10.html
ID: 30426-10

30 426
Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en enige andere wetten in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister president, de staatssecretarissen, de leden van de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK

Ontvangen 6 maart 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de considerans vervalt «de minister-president,».

II

Artikel I, onderdeel A, wordt vervangen door:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid wordt het eerste lid vervangen door:

1. De bezoldiging van de ministers wordt bepaald op € 9 924,89 per maand.

2. De bezoldiging van de staatssecretarissen wordt bepaald op 93,87% van de bezoldiging van de ministers.

2. In het derde lid vervalt «en staatssecretarissen» en wordt «de in het eerste lid genoemde bedragen» vervangen door: het in het eerste lid genoemde bedrag.

III

Artikel I, onderdeel Aa, wordt vervangen door:

Aa

In artikel 1, eerste lid, wordt «€ 9 924,89» vervangen door: € 10 123,39.

IV

Artikel I, onderdeel B, vervalt.

V

Artikel Ia wordt als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel A wordt «90%» vervangen door «93,87%» en wordt «85%» vervangen door: 88,12%.

B. In onderdeel B wordt «85%» vervangen door: 88,12%.

VI

In artikel Ib, punt 1, wordt «85%» vervangen door: 88,12%.

VII

Artikel Ic vervalt.

VIII

Artikel Id vervalt.

IX

Artikel IIa vervalt.

X

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

A. Het eerste en tweede lid worden vervangen door:

1. Deze wet treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel Aa, in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2008.

B. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

In dit lid wordt «In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel Aa in werking» vervangen door: Artikel I, onderdeel Aa, treedt in werking.

Toelichting

Met dit amendement wordt de voorgestelde verhoging van de beloning voor ministers en andere politieke ambtsdragers ongedaan gemaakt. De huidige bezoldiging van de andere politieke ambtsdragers is uitgedrukt in een percentage van de huidige bezoldiging van de ministers.

Met betrekking tot Tweede-Kamerleden is een overeenkomstig amendement ingediend op wetsvoorstel 30 693.

Van Raak