29 688
Voorstel van wet van het lid Crone houdende regels inzake de toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid en redelijke prijsstelling van basisbetaaldiensten (Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten)

nr. 11
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 mei 2006

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 vervalt de eerste volzin.

II

In artikel 3, eerste lid, wordt «voor ten hoogste vijf jaar» vervangen door: voor ten hoogste tien jaar.

III

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

A. In het eerste lid wordt «gemaakte nettokosten» vervangen door: de geraamde nettokosten als bedoeld in artikel 3, zevende lid,.

B. In het derde lid vervalt in de eerste volzin het woord «gemaakte».

C. In het derde lid vervalt de tweede volzin.

IV

In artikel 28 wordt «krachtens de artikelen 1, onderdeel c, sub 7°» vervangen door: krachtens de artikelen 1, onderdeel c, sub 9°.

Toelichting

Als gevolg van de gevoerde debatten met de Tweede Kamer op 28 maart en 5 april 2006 en het Actal rapport van 20 april 2006 wenst de indiener een aantal wijzigingen aan te brengen in het onderhavige initiatief-wetsvoorstel. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de inbreng van de diverse fracties in de Tweede Kamer. De indiener meent dat met name de zorgen op het punt van de administratieve lasten hiermee weggenomen kunnen worden.

Allereerst wordt de eerste volzin van artikel 2 geschrapt. Deze zin kon worden opgevat als een dwingende zorgplicht, op grond waarvan administratieve lasten zouden ontstaan. Er komt nu in artikel 2 te staan dat bij of krachtens AMvB regels gesteld kunnen worden voor de toegankelijkheid, veiligheid en oprijs van basisbetaaldiensten. Doordat de indiener geen rapportageverplichtingen aan de toezichthouder voorziet, anders dan het één keer per jaar versturen van een tarieventabel, zal de AMvB slechts tot zeer beperkte administratieve lasten leiden. Met betrekking tot de toegankelijkheid bestaat er reeds een richtlijn die niet heeft geleid tot administratieve lasten. Het publieke belang van de veiligheid moet wat de indiener betreft op een wijze worden geregeld die analoog is aan die van de toegankelijkheid.

De maximale termijn voor het verstrekken van een opdracht wordt verlengd van 5 jaar naar 10 jaar door een wijziging van artikel 3, lid 1. Hiermee worden de administratieve lasten van het organiseren van de aanbesteding gehalveerd. Met een wijziging van artikel 4 wordt bewerkstelligd dat geen administratie behoeft te worden bijgehouden van de daadwerkelijke gemaakte nettokosten. Er kan worden volstaan met uitbetaling van de geraamde nettokosten, op basis waarvan de opdracht is verstrekt. Hiermee worden de administratieve lasten verder gereduceerd.

Verwijzend naar het Actal-rapport van 20 april 2006 komt de indiener op administrieve lasten van incidenteel 100 000 euro en structureel 95 000 euro. Het Actal-rapport geeft voorts aan dat er geen effecten zijn voor de administratieve lasten van burgers.

De wijziging van artikel 28, waarin de voorhang wordt geregeld, betreft een technische wijziging. In het eerder gewijzigde voorstel van wet van 7 oktober 2005 (TK, 2005–2006, 29 688, nr. 5) zijn artikel 1, onderdeel c, subonderdelen 7 en 8 toegevoegd, waardoor in artikel 28 nu verwezen moet worden naar artikel 1, onderdeel c, sub 9°.

Crone