Gepubliceerd: 7 juli 2004
Indiener(s):
Onderwerpen: cultuur en recreatie economie markttoezicht media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29680-2.html
ID: 29680-2

29 680
Voorstel van wet van de leden Örgü en Bakker tot wijziging van de Mediawet (regeling verstrekking programmagegevens)

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen omtrent het ter beschikking stellen van programmagegevens ten behoeve van gebruik door derden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en in gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Mediawet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 58 wordt vervangen door:

Artikel 58

1. De instellingen die zendtijd voor landelijke omroep hebben verkregen stellen de gegevens van de door hen uit te zenden programma's voor zover deze nodig zijn voor de opgaven van de uit te zenden programma's in de programmagidsen ter beschikking van de Stichting. Zij gedogen dat de Stichting de gegevens met toepassing van het tweede en derde lid ter beschikking stelt van de omroepverenigingen die zendtijd hebben verkregen en van derden.

2. De Stichting stelt de gegevens, bedoeld in het eerste lid, ter verveelvoudiging en openbaarmaking ter beschikking van de omroepverenigingen die zendtijd hebben verkregen.

3. De Stichting stelt de gegevens, bedoeld in het eerste lid, voor zover deze bestaan uit de naam of titel van de programmaonderdelen en de tijdstippen van uitzending op de onderscheiden televisie- en radioprogrammanetten ter verveelvoudiging en openbaarmaking om niet ter beschikking aan derden die daarom verzoeken.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,