Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Taverne en Recourt ter vervanging van nrs. 14 en 15 over het niet kunnen benoemen van leden van de Raad van State in de Afdeling bestuursrechtspraak en het eenmaal wijzigen van de benoeming van staatsraden

77,3 %
22,0 %


PvdD

GL

Houwers

CU

Van Vliet

Klein

VVD

SP

PvdA

50PLUS

GrKÖ

PVV

Monasch

CDA

GrBvK

D66

SGP


Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN TAVERNE EN RECOURT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NRS. 14 EN 15

Ontvangen 24 oktober 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt onderdeel A als volgt gewijzigd:

1. De aanhef wordt vervangen door: Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste tot en met derde lid komt te luiden:.

2. Het eerste onderdeel (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. In de tweede volzin vervalt: of de Afdeling bestuursrechtspraak.

2°. De derde volzin vervalt.

b. In het tweede lid vervalt:, met dien verstande dat de aanbeveling geschiedt in overeenstemming met de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak indien het te benoemen lid deel zal uitmaken van die afdeling.

c. In het derde lid vervalt: en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

2. Het vierde tot en met zesde lid vervalt.

II

In artikel I vervalt onderdeel B.

III

In artikel I wordt onderdeel C als volgt gewijzigd:

1. Het tweede onderdeel wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «zesde lid» vervangen door «zevende lid» en wordt «twee leden» vervangen door: drie leden.

b. Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde lid, wordt een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende:

  • 4. De benoeming kan eenmaal worden gewijzigd, met dien verstande dat de wijziging geschiedt in overeenstemming met de vicepresident en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en een benoeming in de Afdeling bestuursrechtspraak slechts op verzoek van het lid kan worden gewijzigd in een benoeming in de Afdeling advisering.

2. In het derde onderdeel vervalt «eerste lid, eerste lid, derde volzin,» en wordt «3, eerste en vijfde lid» vervangen door: 3, eerste en vierde lid.

IV

In artikel I, onderdeel D, vervalt in het derde lid «eerste lid, derde volzin,», wordt «3, eerste en vijfde lid» vervangen door «3, eerste en vierde lid» en wordt «8, tweede tot en met vijfde lid» vervangen door: 8, tweede tot en met zesde lid.

V

In artikel I wordt voor onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:

Eb

In artikel 30, tweede lid, vervalt: de leden,.

VI

In artikel I wordt onderdeel F als volgt gewijzigd:

1. De aanhef wordt vervangen door: Artikel 30a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:.

2. In het eerste onderdeel (nieuw) wordt «leden» vervangen door: staatsraden.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

4. Onder vernummering van het derde lid tot tweede lid en van het vijfde en zesde lid tot derde en vierde lid vervallen het tweede en vierde lid.

Toelichting

Dit amendement regelt in de eerste plaats dat de leden van de Raad van State niet in de Afdeling bestuursrechtspraak kunnen worden benoemd. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan dan ook geen lid meer zijn van de (grondwettelijke) Raad van State. Daarom wordt voorts geregeld dat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt gekozen uit de staatsraden in die Afdeling. Met bovenstaande wijzigingen wordt een stringentere scheiding van taken binnen de Raad van State bewerkstelligd.

In de tweede plaats regelt dit amendement dat de benoeming van staatsraden in de Afdeling advisering of de Afdeling bestuursrechtspraak slechts eenmaal kan worden gewijzigd. Thans is het mogelijk dat (leden en) staatsraden die in een van beide Afdelingen van de Raad van State zijn benoemd, na verloop van tijd binnen de Raad kunnen overstappen naar de andere Afdeling. Dit amendement regelt dat voorkomen wordt dat staatsraden op regelmatige basis wisselen van Afdeling. Met dit amendement kan dit straks nog maar één keer. Dit doet recht aan het oogmerk van het voorliggende wetsvoorstel om de beide taken van de Raad van State in personeel opzicht beter te scheiden.

Taverne Recourt


Gewijzigd amendement van de leden Taverne en Recourt ter vervanging van nrs. 14 en 15 over het niet kunnen benoemen van leden van de Raad van State in de Afdeling bestuursrechtspraak en het eenmaal wijzigen van de benoeming van staatsraden

2016-10-24
Dossier: 34389
Indiener(s): Jeroen Recourt (PvdA), Joost Taverne (VVD)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34389-20.html