Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1137 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 34915)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap criminaliteit internationaal internationale samenwerking luchtvaart openbare orde en veiligheid verkeer Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102). ...

Voorstel van wet (Dossier 34915)
Voorstel van wet Voorstel van wet criminaliteit internationaal internationale samenwerking luchtvaart openbare orde en veiligheid verkeer Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Herdruk) (Dossier 34915)
Memorie van toelichting (Herdruk) Memorie van toelichting criminaliteit internationaal internationale samenwerking luchtvaart openbare orde en veiligheid verkeer Nr. 3 HERDRUK1 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34918)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht strafrecht verkeer weg Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 juni 2018 Met veel belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34918)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht strafrecht verkeer weg Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34918)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht verkeer weg Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34918)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht strafrecht verkeer weg Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 17 november 2017 en het nader rapport d.d. 22 maart 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken. ...

Voorstel van wet (Dossier 34918)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht strafrecht verkeer weg Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017 (Dossier 34950-V)
Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (V) Aangeboden 16 mei 2018 Uitgaven naar beleidsterrein voor 2017: totaal EUR 8.363,8 (in EUR mln) Ontvangsten naar beleidsterrein voor 2017: totaal EUR 3.865,6 (in EUR mln) Inhoudsopgave Buitenlandse Zaken (V) A. ...

Voorstel van wet (Dossier 34950-V)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 3 VOORSTEL VAN WET Ontvangen 16 mei 2018 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34950-V)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Voorstel van wet (Dossier 34960-V)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET Ontvangen 30 mei 2018 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34960-V)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Besluit van 25 april 2013 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (huurverhoging op grond van inkomen) (Stb. 156) (Dossier 33129)
Besluit van 25 april 2013 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (huurverhoging op grond van inkomen) (Stb. 156) Brief regering huisvesting huren en verhuren Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2013 Bij deze deel ik u mede dat het besluit van 25 april 2013 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (huurverhoging op grond van inkomen) op 26 april 2013 in het Staatsblad is gepubliceerd (Stb. 156). ...

Appreciatie voortgangsrapportage 2020 Invest-NL (Dossier 35123)
Appreciatie voortgangsrapportage 2020 Invest-NL Brief regering economie financiën ondernemen organisatie en beleid Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2021 Hierbij bied ik u mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de voortgangsrapportage 2020 van Invest-NL aan1. ...

Uitvoering motie van het lid Belhaj c.s. over in gesprek gaan met vertegenwoordigers van Britten in Nederland ((Kamerstuk 35130 (R2119)-15) (Dossier 35130-(R2119))
Uitvoering motie van het lid Belhaj c.s. over in gesprek gaan met vertegenwoordigers van Britten in Nederland ((Kamerstuk 35130 (R2119)-15) Brief regering economie europese zaken internationaal migratie en integratie nederlanderschap ondernemen Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 april 2020 Met deze brief geeft het kabinet uitvoering aan de motie van het lid Belhaj c.s. om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van Britse burgers in Nederland (Kamerstuk 35 130 (R2119), nr. 15). ...

Plenaire behandeling voorstel van Rijkswet tot goedkeuring van de uitbreiding van het meerjarige statusverdrag tussen het Koninkrijk en de VS tot Curaçao (35143-(R2120)) (Dossier 35143-(R2120))
Plenaire behandeling voorstel van Rijkswet tot goedkeuring van de uitbreiding van het meerjarige statusverdrag tussen het Koninkrijk en de VS tot Curaçao (35143-(R2120)) Brief regering internationaal internationale samenwerking Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 oktober 2019 In reactie op het schrijven van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 27 september jl. deel ik U, mede namens de Minister van Defensie, mee dat mijn voorkeur ernaar uitgaat de plenaire behandeling van het genoemde voorstel van Rijkswet niet uit te stellen tot eind mei/begin juni 2020 en indien mogelijk nog dit kalenderjaar te agenderen. ...

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijk; Washington, 19 oktober 2012, en de notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika; ’s-Gravenhage, 15 november 2018 (Dossier 35143-(R2120))
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijk; Washington, 19 oktober 2012, en de notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika; ’s-Gravenhage, 15 november 2018 Brief regering internationaal internationale samenwerking A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 15 februari 2019. ...

Nota van wijziging (Dossier 35143-(R2120))
Nota van wijziging Nota van wijziging internationaal internationale samenwerking Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 juni 2019 Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: A In het opschrift wordt «(Trb. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35143-(R2120))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap internationaal internationale samenwerking Nr. 4 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. ...