Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1490 resultaten

Tweede voortgangsrapportage Agenda Lokale Democratie (Dossier 34300-VII)
Tweede voortgangsrapportage Agenda Lokale Democratie Brief regering begroting financiën Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 juni 2016 Met deze tweede voortgangsrapportage van de «Agenda lokale democratie» (ALD) informeer ik uw Kamer over de voortgaande vernieuwing van de lokale democratie. ...

Besluit houdende wijziging van de Ambtsinstructie commissaris van de Koning in verband met een uitbreiding van het aantal rijkstaken (Dossier 34300-VII)
Besluit houdende wijziging van de Ambtsinstructie commissaris van de Koning in verband met een uitbreiding van het aantal rijkstaken Brief regering begroting financiën Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2015 Bij dezen deel ik u mede dat het bovenvermelde besluit heden in het Staatsblad is gepubliceerd (Stb. (2015), nr. 427). ...

Stand van zaken Agenda Lokale Democratie (Herdruk) (Dossier 34300-VII)
Stand van zaken Agenda Lokale Democratie (Herdruk) Brief regering ...

Toezegging wethouder in meerdere gemeenten (samenwerkingsbestuurder) (Dossier 34300-VII)
Toezegging wethouder in meerdere gemeenten (samenwerkingsbestuurder) Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2016 Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2015 (Handelingen II 2014/15, nr. 21, item 13), opperde het lid Van Oosten een experiment in gang te zetten waarmee het mogelijk wordt dat dezelfde persoon in meerdere gemeenten tegelijkertijd wethouder is. ...

Concretiseringslag van de overall rapportage in het sociaal domein (Dossier 34300-VII)
Concretiseringslag van de overall rapportage in het sociaal domein Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2015 In uw brief van 9 juni 2015 verzoekt u mij een concretiseringslag te maken van de overall rapportage sociaal domein voordat ik deze mede namens de andere betrokken bewindspersonen in het voorjaar van 2016 naar uw Kamer zal sturen. ...

Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) (Dossier 34300-VII)
Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2015 Hierbij informeren wij uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2015, over enkele zaken die in de realisatie van de begroting 2015 (uitgaven) raken aan het artikelniveau in de begrotingen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C). ...

Werkprogramma 2017 van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) (Dossier 34300-VII)
Werkprogramma 2017 van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) Brief regering begroting financiën Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2016 Hierbij bied ik u, conform artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges, het Werkprogramma 2017 van de Raad voor het openbaar bestuur aan1. ...

Reactie op de aangenomen motie van het lid Wolbert over een actieplan voor de maatschappelijke waardering van raadsleden (Dossier 34300-VII)
Reactie op de aangenomen motie van het lid Wolbert over een actieplan voor de maatschappelijke waardering van raadsleden Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2016 Raadslid zijn anno 2016 is een verantwoordelijke en eervolle, maar ook een veeleisende taak. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake kledingvoorschriften voor medewerkers in een publieke functie (Dossier 34300-VII)
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake kledingvoorschriften voor medewerkers in een publieke functie Brief regering begroting financiën Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 maart 2016 In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 17 maart 2016 is gesproken over kledingvoorschriften voor medewerkers in een publieke functie. ...

Stand van zaken Experimentenwet gemeenten (Dossier 34300-VII)
Stand van zaken Experimentenwet gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2015 Om te voorzien in de behoefte aan experimenteerruimte, heeft het kabinet een Experimentenwet aangekondigd waarmee een aantal gemeenten voor een specifieke periode in de gelegenheid wordt gesteld om bij wijze van experiment af te wijken van wettelijke bepalingen, teneinde maatschappelijke opgaven beter aan te kunnen pakken, de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren en een efficiënte uitvoering van de gemeentelijke taken te stimuleren.1 Een in samenwerking met de VNG georganiseerde uitvraag heeft geleid tot ongeveer 75 voorstellen voor experimenten van in totaal 35 gemeenten.2 De afgelopen periode heeft een zorgvuldige beoordeling van de ingediende voorstellen plaatsgevonden met de betrokken ministeries en gemeenten. ...

Financiering Loonruimteovereenkomst publieke sector 2015-2016 (Dossier 34300-VII)
Financiering Loonruimteovereenkomst publieke sector 2015-2016 Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2015 Per brief van 23 juli 2015 (Kamerstuk 34 000 VII, nr. 55) bent u geïnformeerd over de bovensectorale loonruimteovereenkomst publieke sector 2015 – 2016. ...

Rechtmatigheid uitgaven sociaal domein (Dossier 34300-VII)
Rechtmatigheid uitgaven sociaal domein Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2016 1. 2015: het jaar van de transitie 2015, het eerste jaar van de decentralisaties in het sociaal domein is voorbij. ...

Bestuurlijk balanceren met risico's en verantwoordelijkheden (Dossier 34300-VII)
Bestuurlijk balanceren met risico's en verantwoordelijkheden Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2015 1. ...

Rapport "Samen sterk in Europa" en uitkomsten van het bestuurlijk overleg tussen BZK, BZ, VNG, IPO en UvW (Dossier 34300-VII)
Rapport "Samen sterk in Europa" en uitkomsten van het bestuurlijk overleg tussen BZK, BZ, VNG, IPO en UvW Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2015 Met de brief van 24 juni 2014 heb ik uw Kamer op de hoogte gesteld van het voornemen om een nadere verkenning uit te voeren naar de binnenlandse samenwerking met de decentrale overheden in het Europese beleidsvormingsproces1. ...

Kabinetsreactie op de vierde rapportage van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) (Dossier 34300-VII)
Kabinetsreactie op de vierde rapportage van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) Brief regering begroting financiën Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2016 Onder de noemer «één sociaal domein» heeft de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) mij recent haar vierde rapportage aangeboden. ...

Kabinetsreactie op het advies van de Raad voor het openbaar bestuur "Hoe hoort het eigenlijk? Passend contact tussen overheid en burger" (Dossier 34300-VII)
Kabinetsreactie op het advies van de Raad voor het openbaar bestuur "Hoe hoort het eigenlijk? Passend contact tussen overheid en burger" Brief regering begroting financiën Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 maart 2016 In reactie op mijn adviesaanvraag van 9 april 2014 presenteerde de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) op 17 juni 2014 zijn advies «Hoe hoort het eigenlijk? ...

Reactie op de motie van het lid Klein c.s. inzake constitutionele toetsing door wetgever (Dossier 34300-VII)
Reactie op de motie van het lid Klein c.s. inzake constitutionele toetsing door wetgever Brief regering begroting financiën Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 maart 2016 In de bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 18 november 2015 door de leden Klein, Voortman, Van Raak, Veldman en Koşer Kaya ingediende en vervolgens aanvaarde motie (Kamerstuk 34 300 VII, nr. ...

Terugdringen monitorlasten sociaal domein (Dossier 34300-VII)
Terugdringen monitorlasten sociaal domein Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2015 In mijn brief over de informatievoorziening gedecentraliseerd sociaal domein van 7 juli 2014 (Kamerstuk 33 750 VII, nr. 67) heb ik onder meer aangekondigd dat de informatievoorziening sociaal domein de komende jaren wordt doorontwikkeld, waarbij deze stapsgewijs verder wordt geïntegreerd en aangescherpt en waar mogelijk vereenvoudigd. ...

Toekennen incidentele financiering taken Nationale Ombudsman in Caribisch Nederland (Dossier 34300-VII)
Toekennen incidentele financiering taken Nationale Ombudsman in Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 december 2015 Hierbij zend ik u een afschrift van mijn brief1 naar de Nationale ombudsman als reactie op zijn brief van 28 september jl. inzake het toekennen van een incidentele financiering voor de uitvoering van zijn taken in Caribisch Nederland. ...

Toekomstige positie onderwijsrecht (Dossier 31700-VIII)
Toekomstige positie onderwijsrecht Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 116BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 december 2008Conform mijn toezegging tijdens het wetgevingsoverleg over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderdeel hoger onderwijs en onderzoek, informeer u hierbij over mijn voornemens met het oog op de toekomstige positie van het onderwijsrecht in de academische opleiding. ...