Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1490 resultaten

Aanvulling overzicht gemeenten onder financieel preventief toezicht 2015 (Dossier 34000-B)
Aanvulling overzicht gemeenten onder financieel preventief toezicht 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 januari 2015 Per brief van 18 december 2014 (Kamerstuk 34 000 B, nr. ...

Uitwerking bevolkingsdaling gemeentefonds (Dossier 34000-B)
Uitwerking bevolkingsdaling gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2015 Eerder bent u geïnformeerd over de evaluatie van de tijdelijke krimpmaatstaf in het gemeentefonds en het voornemen om in de verdeling van het fonds deze verdeelmaatstaf te beëindigen en per 2016 over te gaan tot de instelling van de decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling (Kamerstuk 34 000 B, nr. ...

Nota van wijziging (herdruk) (Dossier 34000-B)
Nota van wijziging (herdruk) Nota van wijziging ...

Uitkomsten van een inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2013 van decentrale overheden (Dossier 34000-B)
Uitkomsten van een inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2013 van decentrale overheden Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2014 In het antwoord op de schriftelijke vragen (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 1804) van het lid Fokke inzake de berichten «Stadsbestuur let onvoldoende op de centen» en «We zijn geen applausmachine van het college» (ingezonden 15 april 2014) heb ik toegezegd om Uw Kamer te informeren over de uitkomsten van een inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2013 van decentrale overheden. ...

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2015 (Dossier 34000-B)
Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2015 Hierbij bied ik u mede namens de Staatssecretaris van Financiën op grond van artikel 20 van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) aan. ...

Handreiking Treasury (Dossier 34000-B)
Handreiking Treasury Brief regering begroting financiën Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2015 Hierbij bied ik uw Kamer, ter informatie, de Handreiking Treasury aan1. ...

Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven 2014 (Dossier 34000-B)
Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 Voor u ligt de Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven 20141. ...

Groot onderhoud gemeentefonds 2016 (Dossier 34000-B)
Groot onderhoud gemeentefonds 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2015 In deze brief informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, over de nieuwe verdeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds per 2016. ...

Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 (Dossier 34000-B)
Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2015 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 ter informatie1. ...

Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 (Dossier 34000-B)
Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 december 2014 Bijgaand treft u ter informatie de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 aan1. ...

Rapport ‘evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting’ (Dossier 34000-B)
Rapport ‘evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting’ Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2014 Als bijlage bij deze brief ontvangt u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, het rapport «evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting»1. ...

Informatie over gemeenten onder preventief financieel toezicht en artikel 12 Fvw gemeenten (Dossier 34000-B)
Informatie over gemeenten onder preventief financieel toezicht en artikel 12 Fvw gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2014 In het Algemeen Overleg Ruimtelijke Ordening op 16 april 2014 (Kamerstuk 33 118, nr. 13) met uw Kamer en bij de behandeling van de begroting van BZK op 5 november jl. ...

Verslagen financieel toezicht op provincies en op gemeenten 2015 (Dossier 34000-B)
Verslagen financieel toezicht op provincies en op gemeenten 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2015 Hierbij bied ik u het Toezichtverslag 2015 aan1. ...

Afschrift van de adviesaanvraag Tweede fase groot onderhoud gemeentefonds aan VNG en Rfv (Dossier 34000-B)
Afschrift van de adviesaanvraag Tweede fase groot onderhoud gemeentefonds aan VNG en Rfv Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2015 Hierbij ontvangt u in afschrift de adviesaanvraag Tweede fase groot onderhoud gemeentefonds aan VNG en Rfv1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave   blz. ...

Voorstel van wet (Dossier 34000-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 16 september 2014 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34000-B)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 8 september 2014 en het nader rapport d.d. 15 september 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Staatssecretaris van Financiën. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-IIB)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave     Blz. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34000-IIB)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 16 september 2014 Op 8 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Voorstel van wet (Dossier 34000-IIB)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 16 september 2014 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...