Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1451 resultaten

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 19 februari 2018 en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 6 april 2018, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport verkeer weg Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 23 juni 2017 en het nader rapport d.d. 17 november 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie financiën organisatie en beleid overige economische sectoren Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 19 mei 2017 en het nader rapport d.d. 22 november 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport natuur en milieu stoffen Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 12 juli 2017 en het nader rapport d.d. 4 december 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Medische Zorg. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 10 oktober 2017 en het nader rapport d.d. 8 december 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Rechtsbescherming, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur parlement recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 20 december 2017 en het nader rapport d.d. 20 december 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport jongeren organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 8 september 2017 en het nader rapport d.d. 18 december 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 14 juni 2017 en het nader rapport d.d. 15 december 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Medische Zorg, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 2 juni 2017 en het nader rapport d.d. 18 december 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 oktober 2011 Inhoudsopgave 1. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid werk 32 287Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkersnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGAlgemeenAls gevolg van het wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid) (Kamerstukken II 2008/09, 32 052 nr 2) (hierna: wetsvoorstel modern migratiebeleid) dient ook de Wet arbeid Vreemdelingen (hierna: Wav) gewijzigd te worden.Een eerste wijziging draagt via ketensamenwerking bij aan de handhaving van het migratiebeleid. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag immigratie migratie en integratie organisatie en beleid werk Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 29 april 2010Inhoudsopgave1. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet immigratie migratie en integratie organisatie en beleid werk 32 287Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkersnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap immigratie migratie en integratie organisatie en beleid werk 32 287Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkersnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttijd voor seizoenswerkers.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage15 januari 2010Beatrix ...

Advies Raad van State en nader rapport (#:-)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport immigratie migratie en integratie organisatie en beleid werk 32 287Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkersnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 20 november 2009 en het nader rapport d.d. 11 januari 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Derde Nota van wijziging (Dossier 32368)
Derde Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 9 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 november 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:A In artikel II wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:A0In artikel 2, tweede lid, wordt «zoals deze bij besluit van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 september 2009 of 15 december 2009 zijn vastgesteld» vervangen door: zoals deze bij besluit van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 oktober 2010 zijn vastgesteld. ...

Advies Raad van State en Nader rapport (Dossier 32382)
Advies Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie overige economische sectoren recht rechtspraak Nr. 11 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 25 mei 2012 en het nader rapport d.d. 10 juli 2012, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bij de tweede nota van wijziging bij het voorstel van de wet tot Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur). ...

Reactie op verzoek Ortega-Martijn betreffende aanpassingen van wetgeving (wijziging Derde Aanpassingswet openbare lichamen BES, 32428) (Dossier 32428)
Reactie op verzoek Ortega-Martijn betreffende aanpassingen van wetgeving (wijziging Derde Aanpassingswet openbare lichamen BES, 32428) Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 januari 2011De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft in haar procedurevergadering van 15 december 2010 een verzoek gedaan met betrekking tot het raadplegen van de bestuurders op de BES-eilanden naast de Nederlandse organen over de artikelen die uit de Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (ABES 3) zijn gehaald en bij ministeriële regeling op grond van artikel 20 van de Invoeringswet BES zijn geregeld en bij formele wet moeten worden goedgekeurd. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 32428)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 13 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 november 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:Artikel V komt te luiden:Artikel VDe Veiligheidswet BES wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 5 wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:5. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32500-E)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...