Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1004 resultaten

Afschrift brief van de voorzitter van de GRECO (Group of States against Corruption) over het overnemen van de aanbevelingen gedaan door de GRECO in de vierde ronde (“Prevention of corruption in respect of members of parliament, judges and prosecutors”) (#:-)
Afschrift brief van de voorzitter van de GRECO (Group of States against Corruption) over het overnemen van de aanbevelingen gedaan door de GRECO in de vierde ronde (“Prevention of corruption in respect of members of parliament, judges and prosecutors”) Brief regering begroting financiën Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 januari 2018 Op 12 december 2017 ontving het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief van de heer Mrcela, voorzitter van de GRECO (Group of States against Corruption)1. ...

Nadere informatie over de planningsbrief 2018 (#:-)
Nadere informatie over de planningsbrief 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 februari 2018 Bij brief heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 8 februari jl. mij verzocht om nadere informatie bij mijn Planningsbrief 2018 (21 december 2017, Kamerstuk 34 775 VII, nr. ...

Informatie over de ophanden zijnde vijfde evaluatie van de anti-corruptiewerkgroep GRECO (Groupe d’Etats contre la corruption) van de Raad van Europa (#:-)
Informatie over de ophanden zijnde vijfde evaluatie van de anti-corruptiewerkgroep GRECO (Groupe d’Etats contre la corruption) van de Raad van Europa Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 maart 2018 In deze brief wil ik u informeren over de ophanden zijnde vijfde evaluatie van de anti-corruptiewerkgroep GRECO (Groupe d’Etats contre la corruption) van de Raad van Europa. ...

Wob-verzoek Volkskrant inzake circulaire lobbyverbod (Dossier 35925-VII)
Wob-verzoek Volkskrant inzake circulaire lobbyverbod Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2021 De Volkskrant heeft bij mijn ministerie een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). ...

Reactie op de moties van het lid Eerdmans over het loslaten van de afspraak om in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen aardgasvrij gemaakt te hebben (Kamerstuk 35925-VII-27) en over geen sancties voor gemeenten die de taakstellingen voor de huisvesting van statushouders niet halen (Kamerstuk 35925-VII-28) (Dossier 35925-VII)
Reactie op de moties van het lid Eerdmans over het loslaten van de afspraak om in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen aardgasvrij gemaakt te hebben (Kamerstuk 35925-VII-27) en over geen sancties voor gemeenten die de taakstellingen voor de huisvesting van statushouders niet halen (Kamerstuk 35925-VII-28) Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2021 Tijdens de begrotingsbehandeling BZK op 28 oktober (Handelingen II 2021/22, nr. ...

Budgettaire mutaties van de begrotingen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Staten-Generaal, Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad, Gemeentefonds en Provinciefonds sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-VII)
Budgettaire mutaties van de begrotingen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Staten-Generaal, Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad, Gemeentefonds en Provinciefonds sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering ...

Reactie op de motie van het lid Omtzigt over het opnemen van formele woningdoelstellingen in de begrotingswet (Dossier 35925-VII)
Reactie op de motie van het lid Omtzigt over het opnemen van formele woningdoelstellingen in de begrotingswet Brief regering ...

Stand van zaken implementatie GRECO aanbevelingen (Dossier 35925-VII)
Stand van zaken implementatie GRECO aanbevelingen Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2021 In 2019 is het evaluatierapport van Nederland in de vijfde evaluatieronde van GRECO gepubliceerd. ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-VII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 50 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 komt te luiden: Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...

Voorstel van wet (Dossier 35925-VII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 21 september 2021 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2021–2022Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Appreciatie amendement van het lid Nijboer over het toevoegen van een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over het verlengen van de termijn voor toetsing van de aanvangshuur (Dossier 35925-VII)
Appreciatie amendement van het lid Nijboer over het toevoegen van een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over het verlengen van de termijn voor toetsing van de aanvangshuur Brief regering ...

Voorhang Subsidieregeling Stichting COELO (Dossier 35925-VII)
Voorhang Subsidieregeling Stichting COELO Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 5 oktober 2021. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018 komt te luiden: (Bedragen x € 1.000) Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018 Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten             Totaal 0 0 0             Beleidsartikelen       1 Woningmarkt 0 0 0 2 Woonomgeving en bouw 0 0 0 3 Kwaliteit rijksdienst 0 0 0 6 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 0 0 0 B De begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018 komt te luiden: (Bedragen x € 1.000) Baten-lastenagentschappen Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten         Logius 0 0 0 P-Direkt 0 0 0 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 0 0 0 FMHaaglanden 0 0 0 SSC ICT 0 0 0 Rijksvastgoedbedrijf 0 0 0 Dienst van de Huurcommissie 0 0 0         Totaal 0 0 0           Totaal kapitaal-uitgaven Totaal kapitaal-ontvangsten           Logius 0 0   P-Direkt 0 0   Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 0 0   FMHaaglanden 0 0   SSC ICT 0 0   Rijksvastgoedbedrijf 0 0   Dienst van de Huurcommissie 0 0           Totaal 0 0   TOELICHTING Algemeen De maatregelen die in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zijn opgenomen met betrekking tot de begroting van Wonen en Rijksdienst (XVIII) zijn in deze nota van wijziging verwerkt. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten organisatie en beleid Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave 1. ...

Reactie op de motie van het lid Van der Molen c.s. over de kosten van ontvlechting van samenwerkingsverbanden (#:-)
Reactie op de motie van het lid Van der Molen c.s. over de kosten van ontvlechting van samenwerkingsverbanden Brief regering bestuur gemeenten Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2019 De voormalige gemeenten Leerdam, Zederik (Zuid-Holland) en Vianen (Utrecht) zijn per 1 januari 2019 gefuseerd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, die ligt binnen de provincie Utrecht. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave 1. ...