Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1004 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 35016)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap europese zaken internationaal Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende Regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees parlement. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35016)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting europese zaken internationaal Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35022)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 februari 2019 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het onderhavige voorstel van wet heeft uitgebracht. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35022)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bouwen en verbouwen huisvesting organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING1 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). ...

Nota van wijziging (Dossier 35022)
Nota van wijziging Nota van wijziging bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 februari 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, wordt voor de tekst van artikel 2, vierde lid, de aanduiding «4. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35022)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bouwen en verbouwen huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. ...

Voorstel van wet (Dossier 35022)
Voorstel van wet Voorstel van wet bouwen en verbouwen huisvesting organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nadere informatie over de wijze waarop afstemming met het bedrijfsleven heeft plaatsgehad over de uitwerking van Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Dossier 35022)
Nadere informatie over de wijze waarop afstemming met het bedrijfsleven heeft plaatsgehad over de uitwerking van Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2019 In het plenair debat op dinsdag 22 mei 2019 over de wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Kamerstuk 35 022) heb ik toegezegd u, voorafgaand aan de stemmingen over het wetsvoorstel, nader te zullen informeren over de wijze waarop afstemming met het bedrijfsleven heeft plaatsgehad over de uitwerking van dit wettelijk stelsel (Handelingen II 2018/19, nr. 85). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35036)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 1 februari 2019 Met veel belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over haar bevindingen inzake bovenvermeld wetsvoorstel. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35036)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur). ...

Voorstel van wet (Dossier 35036)
Voorstel van wet Voorstel van wet huisvesting organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35036)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting huisvesting organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Nota van wijziging (Dossier 35036)
Nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 februari 2019 Artikel II van het voorstel van wet wordt vervangen door twee artikelen, luidende: Artikel II De Woningwet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 21c, tweede lid, wordt «een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen percentage van de overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de Wet waardering onroerende zaken aan de onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de toegelaten instelling toegekende waarde, vastgesteld overeenkomstig artikel 22, eerste lid, van die wet» vervangen door «een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen percentage van de overeenkomstig artikel 35, tweede lid, bepaalde actuele waarde van de onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de toegelaten instelling». ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34986)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 29 januari 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34986)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 14 december 2018 Met belangstelling heeft de regering kennisgenomen van het verslag dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over dit wetsvoorstel heeft uitgebracht. ...

Tweede brief waarderingen amendementen Invoeringswet (Dossier 34986)
Tweede brief waarderingen amendementen Invoeringswet Brief regering ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 maart 2019 Naar aanleiding van de plenaire behandeling van het voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet op 19 februari jongstleden (Handelingen II 2018/19, nr. 55) zijn diverse nieuwe en gewijzigde amendementen ingediend. ...

Waardering amendementen Invoeringswet Omgevingswet en toezegging gedaan tijdens het debat (Dossier 34986)
Waardering amendementen Invoeringswet Omgevingswet en toezegging gedaan tijdens het debat Brief regering ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 maart 2019 Op 19 februari heeft de plenaire behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet plaatsgevonden. ...

Reactie op verzoek commissie inzake het artikel "Constitutionele aardverschuivingen in het omgevingsrecht?" (Dossier 34986)
Reactie op verzoek commissie inzake het artikel "Constitutionele aardverschuivingen in het omgevingsrecht? ...

Voorstel van wet (Dossier 34988)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiƫn Nr. 1 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34988)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiƫn Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...