Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

994 resultaten

Motie van het lid Bergkamp c.s. over twintig extra plekken bij de huisartsenopleiding (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over twintig extra plekken bij de huisartsenopleiding Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over de achterliggende problematiek van meerkosten (Dossier 33726)
Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over de achterliggende problematiek van meerkosten Motie organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 22 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de VNG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een handreiking zullen opstellen waarin gemeenten worden geïnformeerd over verschillende mogelijkheden voor gemeentelijk gericht maatwerk ten behoeve van chronisch zieken en gehandicapten; constaterende dat chronisch zieken en gehandicapten worden geconfronteerd met extra kosten ten opzichte van mensen die niet chronisch ziek of gehandicapt zijn; constaterende dat dit gaat om meerkosten die niet op een andere manier worden vergoed; overwegende dat gemeenten niet alleen moeten worden geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden voor gericht gemeentelijk maatwerk, maar dat er ook inzicht gegeven dient te worden in de achterliggende problematiek rondom «meerkosten», verzoekt de regering, bij het opstellen van een handreiking op basis van expertise van patiënten- en gehandicaptenorganisaties expliciet aandacht te besteden aan de achterliggende problematiek rondom «meerkosten», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (#:-)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Veldman over het tegengaan van ondervoeding (#:-)
Amendement van de leden Dik-Faber en Veldman over het tegengaan van ondervoeding Amendement begroting financiën Nr. 53 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VELDMAN Ontvangen 14 december 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over de huidige wanbetalersregeling (#:-)
Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over de huidige wanbetalersregeling Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de wanbetalersregeling voor een grote groep mensen geen oplossing biedt voor het niet betalen van de zorgpremie; van mening dat de huidige systematiek van de regeling in ieder geval voor een deel van de doelgroep niet tot het gewenste resultaat leidt; verzoekt de regering, de huidige regeling te onderzoeken op ongewenste effecten en mogelijke verbeteringen en daarbij de optie van uitstroom uit de regeling voor mensen onder bewind als (deel)oplossing mee te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over budget voor de NDF (#:-)
Amendement van het lid Dik-Faber over budget voor de NDF Amendement begroting financiën Nr. 54 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 14 december 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 175 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) in 2020 afloopt; overwegende dat een langetermijnperspectief nodig is om te komen tot verdere implementatie van de activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van het NPPZ om zo de palliatieve zorg in Nederland op een hoger niveau te brengen; overwegende dat voorkomen moet worden dat het NPPZ zich de komende jaren gaat richten op een afronding, omdat onduidelijk blijft hoe het NPPZ na 2020 wordt voortgezet; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de Stuurgroep Palliatieve Zorg met als doel om het NPPZ na 2020 te continueren, en de Kamer hierover voor de zomer van 2018 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over de bereikbaarheid en vergoeding van geestelijke verzorging (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over de bereikbaarheid en vergoeding van geestelijke verzorging Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SLOOTWEG Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat geestelijke verzorging onderdeel is van goede zorg; overwegende dat geestelijke verzorging in het verpleeghuis, in de wijkverpleging en als onderdeel van palliatieve zorg en de ggz onder druk staat, onder meer vanwege onduidelijkheid over de financiering; overwegende dat geestelijke verzorging bereikbaar en passend bij de levensbeschouwing moet zijn; verzoekt de regering, een thematisch onderzoek te laten verrichten naar de bereikbaarheid en vergoeding van geestelijke verzorging binnen de relevante zorgdomeinen en de Kamer hierover voor het zomerreces 2018 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Slootweg en Dik-Faber over de dubbele zorgval (#:-)
Motie van de leden Slootweg en Dik-Faber over de dubbele zorgval Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN SLOOTWEG EN DIK-FABER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een groot financieel verschil is tussen de hoogte van de eigen bijdrage voor zorg thuis (Wmo & Zvw) en de eigen bijdrage voor zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz), terwijl in sommige gevallen mensen minder zorg krijgen als ze van de Wmo-wijkverpleging naar de Wlz-thuis overgaan; overwegende dat financiële drempels nimmer een belemmering mogen vormen om onder de Wlz te vallen; overwegende dat momenteel onvoldoende inzicht bestaat in hoe groot dit probleem daadwerkelijk is; verzoekt de regering om, onderzoek te doen of het verschil in eigenbijdrageregelingen en zorginhoud belemmerend werkt om van het Wmo/Zvw-systeem over te gaan naar de Wet langdurige zorg, en de Tweede Kamer voor het zomerreces hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Pia Dijkstra en Dik-Faber over geestelijke verzorging binnen de eerste lijn (#:-)
Motie van de leden Pia Dijkstra en Dik-Faber over geestelijke verzorging binnen de eerste lijn Motie begroting financiën Nr. 91 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN DIK-FABER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zal worden ingezet op de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn; van mening dat we daarbij oog moeten houden voor de belasting van de huisarts die op deze manier met steeds meer en complexere vragen te maken krijgt; overwegende dat geestelijk verzorgers in de eerste lijn een belangrijke rol kunnen spelen bij het helpen van patiënten bij levensvragen en hiermee ook de huisarts kunnen ontlasten, maar dat initiatieven rondom geestelijke verzorging en de financiering in de eerste lijn momenteel erg versnipperd zijn; verzoekt de regering, in overleg met geestelijk verzorgers, huisartsen en de zorgverzekeraars te bezien welke voordelen geestelijke verzorging kan bieden, en te onderzoeken of geestelijke verzorging een meer structurele plek binnen de eerste lijn kan krijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over een nieuw hoofdlijnenakkoord over de huisartsenzorg (#:-)
Motie van het lid Dik-Faber over een nieuw hoofdlijnenakkoord over de huisartsenzorg Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018 afspraken zijn gemaakt over het aanpakken van knelpunten in de huisartsenzorg (zoals kwetsbare ouderen die langer thuis wonen, ggz-patiënten en extra investeringen in achterstandswijken), en dat hiervoor ook extra geld beschikbaar is; overwegende dat er al enige jaren sprake is van een onderschrijding in de huisartsenzorg en dat zorgverzekeraars slechts een (klein) deel van de in het akkoord overeengekomen groeiruimte hebben gebruikt in de contractering om deze knelpunten aan te pakken; overwegende dat de gewenste beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn alleen kan slagen als de bestaande knelpunten in de eerste lijn daadwerkelijk worden aangepakt; verzoekt de regering, in een nieuw hoofdlijnenakkoord over de huisartsenzorg waarborgen op te nemen dat de landelijk gemaakte afspraken over de aanpak van knelpunten ook daadwerkelijk een vertaling krijgen in de lokale contracten tussen zorgverzekeraars en huisartsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Slootweg c.s. over afspraken over kwaliteit en prijs in meerjarencontracten (#:-)
Motie van het lid Slootweg c.s. over afspraken over kwaliteit en prijs in meerjarencontracten Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID SLOOTWEG C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Voortman over het actieprogramma Weer Thuis (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Voortman over het actieprogramma Weer Thuis Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VOORTMAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een tekort is van ongeveer 10.000 woningen voor mensen uit maatschappelijke opvang; constaterende dat in 2016 door een aantal organisaties, zoals Aedes, GGZ Nederland en het Leger des Heils het actieprogramma Weer Thuis is opgezet om in de woonbehoefte te kunnen voorzien; overwegende dat vanuit het programma nu acht regio's actief ondersteund worden, maar dat er de wens is om dit uit te breiden naar twintig regio's; verzoekt de regering, te bevorderen dat het actieprogramma Weer Thuis wordt uitgebreid naar twintig regio's; verzoekt de regering tevens, mogelijk via dit actieprogramma, een impuls te geven aan nieuwe woonvormen voor kwetsbare doelgroepen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ronnes c.s. over excessen in tijdelijke huurcontracten (#:-)
Motie van het lid Ronnes c.s. over excessen in tijdelijke huurcontracten Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S. ...

Motie van het lid Ronnes c.s. over de besteding van de meeropbrengsten van de verhuurderheffing (#:-)
Motie van het lid Ronnes c.s. over de besteding van de meeropbrengsten van de verhuurderheffing Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S. ...

Motie van de leden Ronnes en Dik-Faber over het aanwijzen van Oost-Drenthe als krimpregio (#:-)
Motie van de leden Ronnes en Dik-Faber over het aanwijzen van Oost-Drenthe als krimpregio Motie begroting financiën Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden en Aa en Hunze sprake is van forse krimp; constaterende dat Oost-Drenthe nog niet de erkenning heeft van krimpgebied en daardoor geen gebruik kan maken van bijvoorbeeld de korting op de verhuurderheffing voor de sloop van huurwoningen; verzoekt de regering, te onderzoeken of Oost-Drenthe kan worden aangewezen als krimpregio en de Kamer voor februari 2018 daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Ronnes en Dik-Faber over verminderen van de administratievelastendruk (#:-)
Motie van de leden Ronnes en Dik-Faber over verminderen van de administratievelastendruk Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de administratievelastendruk voor corporaties fors is toegenomen als gevolg van de herziening van de Woningwet; constaterende dat in het rapport van Sira Consulting verbetervoorstellen zijn aangedragen; verzoekt de regering, van de genoemde verbetervoorstellen quick wins binnen de wettelijke kaders zo spoedig mogelijk toe te passen, opdat de administratievelastendruk zo snel mogelijk kan verminderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Eijs c.s. over het meefinancieren van de NHG-premie in de hypotheek (#:-)
Motie van het lid Van Eijs c.s. over het meefinancieren van de NHG-premie in de hypotheek Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID EIJS C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een "ouderenwoonakkoord" (#:-)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een "ouderenwoonakkoord" Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Koerhuis c.s. over de evaluatie van de NHG-regeling (#:-)
Motie van het lid Koerhuis c.s. over de evaluatie van de NHG-regeling Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS C.S. ...