Zoeken


Soort
Partij
PvdA 4255
CDA 3890
D66 3851
GL 3798
CU 3009
Meer...
VVD 2815
PVV 2193
SGP 1522
PvdD 1472
SP 558
DENK 496
50PLUS 385
BBB 298
FVD 201
Volt 132
BVNL 121
BIJ1 114
Fractie Den Haan 97
EénNL 78
GrKÖ 73
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
PvdA 4255
CDA 3890
D66 3851
GL 3798
CU 3009
Meer...
VVD 2815
PVV 2193
SGP 1522
PvdD 1472
SP 558
DENK 496
50PLUS 385
BBB 298
FVD 201
Volt 132
BVNL 121
BIJ1 114
Fractie Den Haan 97
EénNL 78
GrKÖ 73
Datum
Van:
Tot:

17539 resultaten

Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over verhuurders en huurders beter informeren over reële servicekosten (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over verhuurders en huurders beter informeren over reële servicekosten Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN BOULAKJAR Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er steeds vaker sprake is van nep-sociale huur, waarbij commerciële partijen kleine woonruimtes als sociale huur aanbieden met een huur net onder de liberalisatiegrens, maar hierbij regelmatig minimuminkomens- en leeftijdseisen stellen, geen aandachtsgroepen toelaten en veel extra servicekosten rekenen, met een stapeling van aandachtsgroepen in wijken met veel corporatiebezit tot gevolg; verzoekt de regering verhuurders en huurders beter te informeren over wat reële servicekosten zijn en wat te doen wanneer te hoge servicekosten in rekening worden gebracht; verzoekt de regering tevens bestaande wetgeving betreffende sociale verhuur door niet-toegelaten instellingen tegen het licht te houden om te bepalen of deze voldoende regels bevat, bijvoorbeeld om stapeling van aandachtsgroepen in wijken met veel corporatiebezit te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beckerman over het uitbreiden van de Huurcommissie (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Beckerman over het uitbreiden van de Huurcommissie Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het recht op huisvesting steeds meer klemt omdat huurders steeds minder huurbescherming genieten; overwegende dat rechtsbescherming van huurders een essentieel onderdeel is van het recht op huisvesting; verzoekt de regering om de gronden waarop huurders naar de Huurcommissie kunnen stappen uit te breiden; verzoekt de regering mede derhalve de Huurcommissie ook uit te breiden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over kaders voor essentiële basisvoorzieningen die in elke gemeente aanwezig moeten zijn (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Den Haan c.s. over kaders voor essentiële basisvoorzieningen die in elke gemeente aanwezig moeten zijn Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Van Haga over gemeenten aansporen om geen sociale woningen te eisen van private bouwers (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Haga over gemeenten aansporen om geen sociale woningen te eisen van private bouwers Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gemeenten vaak hoge percentages sociale woningen eisen van private bouwers; constaterende dat daardoor vaak bouwprojecten niet doorgaan; verzoekt de regering om gemeenten aan te sporen om het bouwen van sociale woningen over te laten aan de corporaties en geen eisen op dit gebied meer te stellen aan private bouwers, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over verplichte protocollen tegen discriminatie voor makelaars (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over verplichte protocollen tegen discriminatie voor makelaars Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN DEN HAAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om door middel van landelijke wetgeving (verhuur)makelaars te verplichten om protocollen tegen discriminatie te hebben, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bromet en Nijboer over actiever inzetten op transformatie van leegstaande gebouwen (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Bromet en Nijboer over actiever inzetten op transformatie van leegstaande gebouwen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN NIJBOER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een groot woningtekort is en veel studenten en starters moeilijk een woning kunnen vinden; overwegende dat in 2020 het aantal kantoorpanden dat is getransformeerd naar woningen, is afgenomen en er nog steeds veel kantoorpanden en andere gebouwen leegstaan; overwegende dat juist deze panden kunnen worden omgebouwd tot studentenwoningen of starterswoningen; verzoekt de regering actiever dan nu het geval is in te zetten op transformatie van leegstaande gebouwen, en de Kamer over deze extra inzet voor 1 maart 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een wetsvoorstel over strafverzwaring voor beroepsmatige discriminatie (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over een wetsvoorstel over strafverzwaring voor beroepsmatige discriminatie Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van de leden Nijboer en Bromet over het tegengaan van verdozing van het landschap (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Nijboer en Bromet over het tegengaan van verdozing van het landschap Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN BROMET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ruimte in Nederland schaars is; overwegende dat fundamentele keuzes over het ruimtegebruik gemaakt moeten worden; overwegende dat het aantal grijze dozen in open landschap hand over hand toeneemt, terwijl de maatschappelijke waarde ervan kan worden betwist; verzoekt het kabinet de verdozing van ons landschap tegen te gaan en prioriteit te geven aan natuur, landschap en woningbouw, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Esch over instrumenten om nationaal te sturen op de verdeling van de ruimte (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Esch over instrumenten om nationaal te sturen op de verdeling van de ruimte Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Rijk een groot aantal nationale verplichtingen heeft die een ruimtevraag met zich meebrengen (bijvoorbeeld: voldoende natuur, voldoende woningbouw, voldoende duurzame energieopwek en waterveiligheid); constaterende dat ruimte beperkt beschikbaar is en een aantal opgaves nog ruimte tekortkomen; verzoekt de regering om aan te geven welke instrumenten beschikbaar zijn en gebruikt gaan worden om nationaal beter te sturen op de verdeling van ruimte om aan alle verplichtingen te voldoen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over de vierde tranche van de Woningbouwimpuls beschikbaar maken voor het bevorderen en versnellen van betaalbare woningbouw in kleinere kernen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Grinwis c.s. over de vierde tranche van de Woningbouwimpuls beschikbaar maken voor het bevorderen en versnellen van betaalbare woningbouw in kleinere kernen Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Motie van het lid Ceder (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Ceder Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID CEDER Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit onderzoek naar het Programma Leefbaarheid en Veiligheid voor kwetsbare wijken blijkt dat de regering meer kan doen om daadwerkelijk te komen tot een gebiedsgerichte aanpak die themaoverstijgende problemen aanpakt; verzoekt de regering in het programma de schotten tussen beleidsbudgetten weg te halen en rijksregels die een integrale aanpak in de weg staan aan te passen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een meldpunt voor discriminatie bij de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over een meldpunt voor discriminatie bij de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over het in kaart brengen van beleidsopties om vervoersarmoede aan te pakken (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over het in kaart brengen van beleidsopties om vervoersarmoede aan te pakken Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer (t.v.v. 35925-XII-35) (Dossier 35925-XII)
Gewijzigde motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer (t.v.v. 35925-XII-35) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 56 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BOULAKJAR EN DE HOOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 35 Voorgesteld 9 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verschillende instrumenten worden ingezet om duurzame mobiliteit te stimuleren in het buitenland zodat reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer; voorbeelden hiervan zijn de Klimaticket in Oostenrijk, Europese Interrailticket voor jongeren en het gratis openbaar vervoer in Luxemburg; overwegende dat zulke maatregelen erop gericht zijn om meer mensen naar het openbaar vervoer krijgen; verzoekt de regering te onderzoeken welke instrumenten ingezet kunnen worden om de modaliteitsshift verder uit te breiden daar waar nog mogelijkheden en capaciteit is voor het Nederlandse openbaar vervoer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hagen over het opzetten van een tweejaarlijkse massabalans van textiel (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Hagen over het opzetten van een tweejaarlijkse massabalans van textiel Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID HAGEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een massabalans van het ingezamelde afgedankte textiel in Nederland en de route en resultaten van de verwerking helpen bij het inzichtelijk krijgen van de textielketen en de gezette stappen; overwegende dat het Beleidsprogramma circulair textiel 2020–2025 tussendoelen voor 2025, 2030 en 2035 stelt om uiteindelijk in 2050 een volledige circulaire economie te bereiken; overwegende dat wordt geadviseerd om het inzicht te vergroten van de milieu-impact van hergebruik in relatie tot recycling; verzoekt de regering om tegelijkertijd met het ingaan van de invoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid een tweejaarlijkse massabalans van textiel op te zetten met als nulmeting het jaar dat de UPV ingaat, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Peter de Groot en Minhas over de verbinding van Zwolle naar Münster meenemen bij de prioriteitsafweging voor internationale spoorverbindingen (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Peter de Groot en Minhas over de verbinding van Zwolle naar Münster meenemen bij de prioriteitsafweging voor internationale spoorverbindingen Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN PETER DE GROOT EN MINHAS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de treinverbinding van Zwolle via Enschede naar Münster de internationale reistijd kan verkorten; overwegende dat voor financiering van deze lijn internationale samenwerking vereist is; verzoekt de regering om bij de herziening van de TEN-T-verordening eind 2021 in overleg te treden met Duitse collega's en te bezien of deze verbinding meegenomen kan worden bij de brede prioriteitsafweging voor internationale spoorverbindingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Stoffer en Grinwis over nationaal maatregelen nemen voor verlenging van de levensduur van apparaten (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Stoffer en Grinwis over nationaal maatregelen nemen voor verlenging van de levensduur van apparaten Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN GRINWIS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat reparatie en verlenging van de levensduur van apparaten een belangrijk onderdeel is van een circulaire economie; overwegende dat het voor consumenten makkelijker moet worden om een bewuste keuze te kunnen maken voor een goed te repareren product; overwegende dat Frankrijk op 1 januari 2021 het eerste land in Europa was dat een reparatiescore invoerde voor producten als laptops en smartphones; verzoekt de regering om, naast inzet in de EU voor betere repareerbaarheid van producten, ook nationaal maatregelen te nemen voor verlenging van de levensduur van apparaten en betere repareerbaarheid, waaronder de invoering van een reparatiescore naar Frans voorbeeld, zodat consumenten beter geïnformeerd worden over de repareerbaarheid van (elektronische) producten, en een voorstel hiervoor aan de Kamer voor te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Grinwis en Boswijk over een ethisch kader voor het gebruik van data uit rioolwateronderzoek (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Grinwis en Boswijk over een ethisch kader voor het gebruik van data uit rioolwateronderzoek Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN BOSWIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de data uit rioolwateronderzoek in sommige gevallen al tot op perceelsniveau herleidbaar zijn en deze informatie bevatten over leefstijlkenmerken, zoals het gebruik van drugs en medicijnen; overwegende dat deze «big brown»-data kansen bieden, maar ook tot ethische dilemma's leiden; verzoekt de regering in samenwerking met de waterschappen en het RIVM tot een ethisch kader te komen inzake het verkrijgen, beheren en gebruiken van data uit rioolwateronderzoek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bromet over een onderzoek naar de uitvoering van maatregelen om de doelen voor de Kaderrichtlijn Water te halen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bromet over een onderzoek naar de uitvoering van maatregelen om de doelen voor de Kaderrichtlijn Water te halen Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN HET LID BROMET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de nu geplande en vastgestelde maatregelen onvoldoende zijn om tijdig aan de doelen voor de Kaderrichtlijn Water te voldoen; constaterende dat uit de rapportages (stroomgebiedbeheerplannen) blijkt dat een groot deel van de maatregelen niet, niet tijdig of niet volledig wordt uitgevoerd; verzoekt de regering om onafhankelijk te laten onderzoeken waarom veel van de maatregelen niet tot uitvoering zijn gekomen en de Kamer hier voor de zomer over te informeren; verzoekt de regering om de Kamer voor de zomer te informeren hoe de doelen alsnog gehaald kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...