Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

20359 resultaten

Nader gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 13 dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd bij aanbesteding (Dossier 33965)
Nader gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 13 dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd bij aanbesteding Amendement spoor verkeer Nr. 18 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN HELVERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 18 dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd bij aanbesteding (Dossier 33965)
Tweede nader gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 18 dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd bij aanbesteding Amendement spoor verkeer Nr. 20 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN HELVERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 10 dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd. (Dossier 33965)
Gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 10 dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Helvert en De Boer ter vervanging van nr. 12 waarmee een lichte voorhangbepaling in de artikelen 67 en 68 van het wetsvoorstel wordt geïntroduceerd. (Dossier 33965)
Gewijzigd amendement van de leden Van Helvert en De Boer ter vervanging van nr. 12 waarmee een lichte voorhangbepaling in de artikelen 67 en 68 van het wetsvoorstel wordt geïntroduceerd. ...

Gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert dat beoogt exploitanten van dienstvoorzieningen verplicht te stellen aan spoorwegondernemingen die daarom verzoeken onverwijld informatie ter beschikking te stellen over de voorwaarden voor toegang of voor verlening van diensten alsmede informatie over vergoedingen. (Dossier 33965)
Gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert dat beoogt exploitanten van dienstvoorzieningen verplicht te stellen aan spoorwegondernemingen die daarom verzoeken onverwijld informatie ter beschikking te stellen over de voorwaarden voor toegang of voor verlening van diensten alsmede informatie over vergoedingen. ...

Amendement van de leden De Boer en Van Helvert dat beoogt exploitanten van dienstvoorzieningen verplicht te stellen aan spoorwegondernemingen die daarom verzoeken onverwijld informatie ter beschikking te stellen over de voorwaarden voor toegang of voor verlening van diensten alsmede informatie over vergoedingen. (Dossier 33965)
Amendement van de leden De Boer en Van Helvert dat beoogt exploitanten van dienstvoorzieningen verplicht te stellen aan spoorwegondernemingen die daarom verzoeken onverwijld informatie ter beschikking te stellen over de voorwaarden voor toegang of voor verlening van diensten alsmede informatie over vergoedingen. ...

Toelichting bij de nota naar aanleiding van het nader verslag, de tweede nota van wijziging en de integrale wettekst van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Toelichting bij de nota naar aanleiding van het nader verslag, de tweede nota van wijziging en de integrale wettekst van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2014 Hierbij bied ik u aan een nota van wijziging met betrekking tot de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Kamerstuk 33 966, nr. 14). ...

Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Nota van wijziging (Dossier 33966)
Nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 september 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33966)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 15 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 december 2014 A In artikel I, onderdeel V, onder 4, wordt na «toegelaten instelling» ingevoegd: en de betrokken in de aanhef van het eerste lid bedoelde colleges. ...

Toelichting bij de derde nota van wijziging (Kamerstuk 33 966, nr. 15) en de integrale wettekst van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Toelichting bij de derde nota van wijziging (Kamerstuk 33 966, nr. 15) en de integrale wettekst van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2014 Hierbij bied ik u aan een nota van wijziging met betrekking tot de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Kamerstuk 33 966, nr. 15). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33966)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting organisatie en beleid Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 16 oktober 2014 INHOUD blz. ...

Motie van het lid Van der Linde over differentiatie van de premie naar risicoprofiel (Dossier 33966)
Motie van het lid Van der Linde over differentiatie van de premie naar risicoprofiel Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN DER LINDE Voorgesteld 9 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat volgens het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties door het achterwege blijven van grenzen en te ruim geformuleerde prestatievelden de corporaties te lang de «pinautomaat» van de gemeente zijn geweest; constaterende dat in de huidige zekerheidsstructuur het met name alle corporaties in de sector zijn die via de saneringsheffing en het weerstandsvermogen van het WSW opdraaien voor lokale financiële problemen van een corporatie, ook als die zijn veroorzaakt door te uitbundige gemeentelijke volkshuisvestelijke ambities; verzoekt de regering, bij haar lopende onderzoek naar de werking van het borgingsstelsel te bezien op welke wijze, zonder bijkomende financiële consequenties voor het Rijk, de prikkel voor gemeenten tot effectief risicomanagement van corporaties kan worden versterkt; verzoekt de regering tevens, bij haar lopende onderzoek te bezien of het mogelijk is om de premie naar risicoprofiel van een woningcorporatie te differentiëren om zo de prikkel tot verantwoorde beheersing van risico's in te bouwen voor corporaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Linde c.s. over de openbaarmaking van financiële gegevens (Dossier 33966)
Motie van het lid Van der Linde c.s. over de openbaarmaking van financiële gegevens Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN DER LINDE C.S. ...

Amendement van het lid Van der Linde c.s. over het dichten van een gat in de wet bij een bod van een marktpartij. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Van der Linde c.s. over het dichten van een gat in de wet bij een bod van een marktpartij. ...

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2014 Via een Koninklijke boodschap ontvangt uw Kamer een dezer dagen een novelle op het wetsvoorstel voor de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (hierna Herzieningswet, Kamerstuk 33 966). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33966)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33966)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting organisatie en beleid Nr. 13 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 29 oktober 2014 Onderstaand treft u de antwoorden op de vragen gesteld in het nader verslag (Kamerstukken II 2014/15, 33 966, nr. 10) en de lijst van vragen naar aanleiding van het advies van de Algemene Rekenkamer inzake de novelle (Kamerstukken II 2014/15, 32 769, nr. 107). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33966)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport huisvesting organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 juni 2014 en het nader rapport d.d. 19 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Wonen en Rijksdienst. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 33966)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting huisvesting organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I Algemeen 2 1. ...