Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

282 resultaten

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2020 (Dossier 35570-VIII)
Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 148 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VAN BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 december 2020 In deze brief wordt u geïnformeerd over de beleidsmatige mutaties op de begroting van het Ministerie van OCW die na de Najaarsnota 2020 hebben plaatsgevonden. ...

Uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Westerveld over preventief inzetten van coronageld (Kamerstuk 35570-VIII-68) (Dossier 35570-VIII)
Uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Westerveld over preventief inzetten van coronageld (Kamerstuk 35570-VIII-68) Brief regering begroting financiën Nr. 151 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2020 Bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben de leden Van Meenen (D66) en Westerveld (GroenLinks) een motie1 ingediend met als strekking verlichting van het verantwoordingsregime voor een deel van de subsidieaanvragen voor de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–20212. ...

Motie van de leden Wiersma en Paternotte over meer financiële ruimte voor verbetering van de kwaliteit van onlineonderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wiersma en Paternotte over meer financiële ruimte voor verbetering van de kwaliteit van onlineonderwijs Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN PATERNOTTE Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op dit moment hogescholen en universiteiten door de coronacrisis voor een grote opgave staan om hun onlineonderwijs op een adequate manier vorm te geven; overwegende dat instellingen, studenten en docenten daardoor de behoefte kunnen hebben om meer te investeren in het verbeteren van het onlineonderwijs dan zij bij de start van de kwaliteitsafspraken hebben voorzien; verzoekt de regering, om mogelijk te maken dat instellingen binnen de huidige goedgekeurde kwaliteitsafspraken schuiven binnen de kwaliteitsmiddelen, om zo op instellingsniveau meer financiële ruimte mogelijk te maken om de kwaliteit van onlineonderwijs te verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over de inzet van studenten voor thuisonderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over de inzet van studenten voor thuisonderwijs Motie begroting financiën Nr. 166 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN RUDMER HEEREMA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het nog zeer onzeker is wanneer leerlingen weer naar school kunnen; van mening dat alles in het werk gesteld moet worden om leerlingen die de school uit het oog dreigt te verliezen, erbij te houden; verzoekt de regering, te kijken of pabostudenten, maar eventueel ook studenten die sociaal werk of een andere mogelijk relevante opleiding doen, hun stage kunnen doen bij kinderen die dit nodig hebben, en waar nodig ook betaald studenten te vragen om kinderen te helpen met thuisonderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Bisschop en Westerveld over verlaging van het afbouwpercentage van de aanvullende beurs (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Bisschop en Westerveld over verlaging van het afbouwpercentage van de aanvullende beurs Amendement begroting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN WESTERVELD Ontvangen 14 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt na «2021» toegevoegd: en wijziging van de Wet studiefinanciering 2000. ...

Motie van de leden Bruins en Van den Berge over uitbreiding van de mogelijkheden voor excellentietrajecten (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Bruins en Van den Berge over uitbreiding van de mogelijkheden voor excellentietrajecten Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN VAN DEN BERGE Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland een grote behoefte heeft aan goed opgeleide vakmensen en ambachtelijke specialisten; overwegende dat er weliswaar succesvolle excellentietrajecten zijn voor praktische talenten die na het behalen van een startkwalificatie willen excelleren in hun vak, zoals de gezel-meesterroute van de Ambachtsacademie, maar dat de mogelijkheden om excellentietrajecten in ambachtelijke of groene sectoren af te leggen, beperkt zijn; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met ondernemers, onderwijsinstellingen en bestaande aanbieders van excellentietrajecten, en met voorstellen te komen om de mogelijkheden voor het afleggen van excellentietrajecten uit te breiden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo de aankomende twee jaar twee herkansingen bieden (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo de aankomende twee jaar twee herkansingen bieden Motie begroting financiën Nr. 188 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. ...

Amendement van het lid Van den Berge over extra middelen voor de MBO Card (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Berge over extra middelen voor de MBO Card Amendement begroting financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERGE Ontvangen 6 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.500 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 30 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 30 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 138 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 30 Ontvangen 2 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Van Raan over kinderen beschermen tegen de lobby van de fossiele industrie en de vee-industrie (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Raan over kinderen beschermen tegen de lobby van de fossiele industrie en de vee-industrie Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de huidige tactiek van de Minister om kindermarketing in het onderwijs te weren niet voldoende werkt; verzoekt de regering, een nog actievere houding aan te nemen bij het beschermen van kinderen tegen de lobby van de fossiele industrie en de vee-industrie in het onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Kuik over middelen om de MBO Card te behouden (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Kuik over middelen om de MBO Card te behouden Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KUIK Ontvangen 6 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over het intensiveren van intiatieven als Studie Actief Certificaten (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over het intensiveren van intiatieven als Studie Actief Certificaten Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DER MOLEN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat door de coronacrisis studenten naast hun studie extracurriculaire activiteiten zijn gaan ontplooien, zoals medische studenten die zijn gaan helpen in teststraten; constaterende dat op dit moment verschillende universiteiten en hogescholen ervaringen hebben met Studie Actief Certificaten (SAC), waarbij studenten bij hun bachelor of master dit certificaat ontvangen als blijk van hun extra inzet tijdens de studie; verzoekt de regering, om samen met onderwijsinstellingen, zowel universiteiten en hogescholen als mbo-instellingen, en studenten- en studieverenigingen een strategie te ontwikkelen om het gebruik van initiatieven als Studie Actief Certificaten te intensiveren en de bekendheid bij werkgevers hierover te vergroten; verzoekt de regering tevens, om de beste praktijken voor erkenning van extracurriculaire activiteiten, als Studie Actief Certificaten, binnen overleggen met de VSNU, de VH en de MBO Raad te delen en te inventariseren, en over de voortgang hiervan de Kamer periodiek te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Wassenberg over de systemische factoren die bijdragen aan het ontstaan van psychische problemen bij studenten (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Wassenberg over de systemische factoren die bijdragen aan het ontstaan van psychische problemen bij studenten Motie begroting financiën Nr. 269 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het welzijn van studenten al voor de coronacrisis onder druk stond, en dit sinds de coronacrisis is verergerd; overwegende dat ondersteuning voor studenten met psychische problemen noodzakelijk is; overwegende dat deze ondersteuning niet alleen symptomen moet aanpakken, maar waar mogelijk problemen moet voorkomen; verzoekt de regering, om de systemische factoren die bijdragen aan het ontstaan van psychische problemen bij studenten in kaart te brengen en voldoende middelen ter beschikking te stellen om deze oorzaken structureel aan te pakken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Jaarverslag 2020 Inspectie van het Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Jaarverslag 2020 Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 216 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2021 Comform Aanwijzing 11 inzake de Rijksinspecties en artikel 13, tweede lid, van de Regeling Inspectie van het Onderwijs (RIO) zend ik u het jaarverslag 2020 van de Inspectie van het Onderwijs1. ...

Motie van het lid Van den Hul over het niet verrekenen van additionele steun met de NOW (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul over het niet verrekenen van additionele steun met de NOW Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gemeentelijke steun aan culturele instellingen wordt verrekend met de NOW; constaterende dat dit gemeenten huiverig maakt om additionele financiële steun te verlenen; verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe de richtlijnen van de NOW kunnen worden aangepast zodat steun niet met de NOW wordt verrekend, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Mediabegroting 2021 (Dossier 35570-VIII)
Mediabegroting 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 125 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2020 Deze brief bevat de nadere uitwerking van en aanvulling op artikel 15 (Media) uit de Rijksbegroting 2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW) (Kamerstuk 35 570 VIII). ...

Toezending van het jaarverslag Rathenau Instituut 2020 (Dossier 35570-VIII)
Toezending van het jaarverslag Rathenau Instituut 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 257 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juni 2021 Met deze brief zend ik uw Kamer het jaarverslag 2020 van het Rathenau Instituut1. ...

Gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Wiersma over zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert aan internationale neerlandistiek (t.v.v. 35570-VIII-59) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Wiersma over zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert aan internationale neerlandistiek (t.v.v. 35570-VIII-59) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 145 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 59 Voorgesteld 8 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland en Vlaanderen binnen de IVN samenwerken om de studie van het Nederlands buiten het eigen taalgebied te promoten. ...

Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over uitspreken dat er structurele investeringen nodig zijn (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over uitspreken dat er structurele investeringen nodig zijn Motie begroting financiën Nr. 199 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de investeringen onder de vlag van het Nationaal Programma Onderwijs overwegend van incidentele aard zijn; constaterende dat er structurele investeringen nodig zijn om het lerarentekort op te lossen, salarissen te verhogen en de werkdruk in het onderwijs blijvend te verbeteren; constaterende dat er binnenkort zal worden onderhandeld over een nieuw regeerakkoord; spreekt uit dat er structurele investeringen nodig zijn om het lerarentekort op te lossen, salarissen te verhogen en de werkdruk in het onderwijs blijvend te verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 35570-VIII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober 2020 Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. ...