Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

282 resultaten

Motie van de leden Westerveld en Wassenberg over stagediscriminatie bij studenten met een functiebeperking in beeld brengen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Wassenberg over stagediscriminatie bij studenten met een functiebeperking in beeld brengen Motie begroting financiën Nr. 271 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN WASSENBERG Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat studenten met een functiebeperking met enige regelmaat te maken hebben met discriminatie bij het zoeken van een stageplek of tijdens hun stage; constaterende dat in het onderzoek naar stagediscriminatie er onvoldoende aandacht is voor uitsluiting op basis van een (zichtbare) functiebeperking; verzoekt de regering, om in aanvulling op het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar stagediscriminatie specifiek stagediscriminatie bij studenten met een functiebeperking in beeld te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Paul en Peters over een Rekenkameronderzoek naar de resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs (t.v.v. 35570-VIII-240) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Paul en Peters over een Rekenkameronderzoek naar de resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs (t.v.v. 35570-VIII-240) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 248 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PAUL EN PETERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 240 Voorgesteld 15 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Algemene Rekenkamer onlangs constateerde dat het maatschappelijk beoogde doel van het Nationaal Programma Onderwijs nog onvoldoende is geformuleerd en dat hiervoor indicatoren moeten worden vastgesteld waarmee bewindspersonen kunnen bepalen of onderwijsinstellingen die doelen hebben bereikt; constaterende dat het in het belang van de leerling is om duidelijkheid te hebben over de na te streven maatschappelijke doelen, zodat achteraf beoordeeld kan worden wat de resultaten zijn geweest van het Nationaal Programma Onderwijs; verzoekt de Algemene Rekenkamer, om na de beëindiging van het Nationaal Programma Onderwijs onderzoek te doen naar de behaalde resultaten, waarbij er in ieder geval gekeken wordt naar de maatschappelijke doelen die zijn behaald en de doelmatige besteding van de gelden, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag, Paul Peters ...

Motie van het lid Bruins c.s. over de subsidie voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap continueren (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over de subsidie voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap continueren Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 19 over een ov-kaart voor leerlingen in het praktijkonderwijs die de entree-opleiding volgen (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 19 over een ov-kaart voor leerlingen in het praktijkonderwijs die de entree-opleiding volgen Amendement begroting financiën Nr. 139 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle over onderadvisering bij leerlingen met een migratieachtergrond (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Baarle over onderadvisering bij leerlingen met een migratieachtergrond Motie begroting financiën Nr. 242 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoek blijkt dat er sprake is van onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen met ouders met een lagere sociaaleconomische status; overwegende dat de coronacrisis deze ongelijkheid kan verzwaren; constaterende dat het probleem van onderadvisering geen grote aandacht krijgt in het Nationaal Programma Onderwijs; verzoekt de regering, om te bewerkstelligen dat er aanvullende maatregelen worden genomen tegen en dat er meer bewustwording komt over het probleem van onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond en een lagere sociaaleconomische status en hiertoe tevens bestaande maatregelen te intensiveren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het peilen van interesse bij instellingen voor de doorstroomnorm (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het peilen van interesse bij instellingen voor de doorstroomnorm Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN PATERNOTTE Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in sommige gevallen studenten na een negatief BSA voor eenzelfde studie aan een andere instelling kiezen; overwegende dat de doorstroomnorm kan helpen door studenten die onvoldoende studievoortgang bereikt hebben met goede begeleiding en duidelijke afspraken voor het tweede jaar, extra tijd te geven om te kijken of ze toch op de goede plek zitten; verzoekt de regering, om de interesse onder instellingen te peilen om hieraan mee te doen, te inventariseren wat hiervoor nodig is, en de Kamer voor 1 juli 2021 hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op verzoek van het lid Van Nispen over hoe de regering voornemens is om de loonkloof te dichten (Dossier 35570-VIII)
Reactie op verzoek van het lid Van Nispen over hoe de regering voornemens is om de loonkloof te dichten Brief regering begroting financiën Nr. 204 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2021 Hierbij zend ik u de reactie op het verzoek van het lid Van Nispen zoals gedaan in het Ordedebat van 2 februari 2021 (Handelingen II 2020/21, nr. 51, Stemmingen). ...

Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (t.v.v. 35570-VIII-54) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (t.v.v. 35570-VIII-54) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 88 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Motie van de leden Rog en Van Meenen over onderzoek naar de indicator "onderbouwrendement" (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Rog en Van Meenen over onderzoek naar de indicator "onderbouwrendement" Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN VAN MEENEN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de indicator «onderbouwrendement» van de inspectie de middelbare scholen beoordeelt op welk niveau leerlingen zijn geplaatst aan het einde van de onderbouw, afgezet tegen het schooladvies van de basisschool; overwegende dat dit kan leiden tot risicomijdend gedrag van scholen, omdat het geven van kansen aan kinderen wordt afgestraft als te veel kinderen op een lager niveau zitten aan het einde van de onderbouw dan dat ze zijn ingestroomd; tevens overwegende dat het, vanwege deze vorm van inspectietoezicht, mogelijk ook loont voor scholen om hun onderbouwrendement relatief laag te houden zodat hun bovenbouwrendement relatief hoger wordt; verzoekt het kabinet, in overleg met de onderwijssector en de inspectie, te verkennen hoe voorkomen kan worden dat de indicator «onderbouwrendement» kansenbelemmerend en risicomijdend gedrag bij scholen onbedoeld versterkt en op dit punt toe te werken naar een nieuwe vorm van toezicht, en de Kamer daarover te informeren voor de Voorjaarsnota, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 juni 2021, over Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 juni 2021, over Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 252 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 juni 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 7 juni 2021 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 21 mei 2021 inzake stand van zaken Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) (Kamerstukken 31 293, 31 289 en 25 295, nr. ...

Nadere uitwerking Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Nadere uitwerking Nationaal Programma Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 220 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 mei 2021 Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden dat de coronacrisis uitbrak die alles veranderde. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Van Raan over aangepaste examens in het vso (t.v.v. 35570-VIII-168) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Van Raan over aangepaste examens in het vso (t.v.v. 35570-VIII-168) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 179 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN VAN RAAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 168 Voorgesteld 2 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat niet alle vso-scholen momenteel fysiek onderwijs (kunnen) bieden; overwegende dat de achterstanden in het voortgezet speciaal onderwijs tot grote zorgen leiden bij leraren en leerlingen; verzoekt de regering, in overeenstemming met de vakbonden, LBVSO en andere belanghebbenden te komen tot aangepaste examens, waarbij onder andere wordt gekeken naar het bieden van extra herkansingen en het toepassen van maatwerk per leerling bij het al dan niet afleggen van mondelinge examens en presentaties, en hier voor het verkiezingsreces de Kamer over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul over de leesvaardigheid van 15-jarigen in Nederland tot minstens de mondiale top vijf laten behoren (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul over de leesvaardigheid van 15-jarigen in Nederland tot minstens de mondiale top vijf laten behoren Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat iedere jongere die school verlaat het verdient om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving; constaterende dat steeds meer jongeren niet voldoende kunnen lezen en schrijven; constaterende dat Nederland nu onder het OESO-gemiddelde scoort qua leesvaardigheid; spreekt de ambitie uit de leesvaardigheid van 15-jarigen in Nederland zo snel mogelijk tot minstens de mondiale top vijf te laten behoren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over registratie van het actuele lerarentekort (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over registratie van het actuele lerarentekort Motie begroting financiën Nr. 165 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle over de invoering van digitale hulpmiddelen monitoren op kansengelijkheid (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Baarle over de invoering van digitale hulpmiddelen monitoren op kansengelijkheid Motie begroting financiën Nr. 243 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onderdeel van de menukaart vormt de inzet van digitale hulpmiddelen; overwegende dat deze een kans bieden, maar ook op de onderdelen kansengelijkheid en resultaten een negatief effect kunnen hebben; verzoekt de regering, om de invoering van digitale hulpmiddelen nadrukkelijk te monitoren op kansengelijkheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21: extra hulp voor de klas, verbeterde naleving maatregelen (Dossier 35570-VIII)
Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21: extra hulp voor de klas, verbeterde naleving maatregelen Brief regering begroting financiën Nr. 154 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 november 2020 Het funderend onderwijs blijft open, zolang als dit verantwoord kan. ...

Amendement van het lid Kwint c.s. over middelen voor het Fonds voor Cultuurparticipatie (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Kwint c.s. over middelen voor het Fonds voor Cultuurparticipatie Amendement begroting financiën Nr. 96 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. ...

Amendement van het lid Bergkamp over middelen ter bevordering van de veiligheid van LHBTI personen in Nederland (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Bergkamp over middelen ter bevordering van de veiligheid van LHBTI personen in Nederland Amendement begroting financiën Nr. 90 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 2 november 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 25 Emancipatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100 (x € 1.000). ...

Afronding vervolgstappen SURF inzake verkoopproces Vancis (Dossier 35570-VIII)
Afronding vervolgstappen SURF inzake verkoopproces Vancis Brief regering begroting financiën Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2021 Op 28 maart 2019 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij SURF1 rondom mogelijke tekortkomingen in het verkoopproces in 2016 van Vancis, dochter van SURF.2 In de brief wordt aangegeven dat ik uw kamer zal informeren over het vervolg. ...

Kaderbrief 2022-2023 Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) (Dossier 35570-VIII)
Kaderbrief 2022-2023 Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) Brief regering begroting financiën Nr. 258 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juni 2021 Algemeen Op grond van de Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (Wet SLOA2013)1 wordt eenmaal per twee jaar een Kaderbrief SLOA vastgesteld en aan uw Kamer gezonden. ...