Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

282 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Van den Hul over een eenmalige financiële ondersteuning van de ODN (t.v.v. 35570-VIII-112) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Van den Hul over een eenmalige financiële ondersteuning van de ODN (t.v.v. 35570-VIII-112) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 135 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 112 Voorgesteld 1 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ODN een zeer effectieve dansregeling is die professionele dansers helpt om na hun danscarrière een tweede loopbaan te starten, van mening dat voor een eerlijke arbeidsmarkt in de danssector een goede omscholingsregeling cruciaal is, verzoekt de regering, om binnen de begroting ruimte te zoeken voor een eenmalige financiële ondersteuning van de ODN, en gaat over tot de orde van de dag Van den Hul ...

Motie van het lid Kwint over een plan voor betere begeleiding van stagiaires en meer stageplekken in de zorg (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint over een plan voor betere begeleiding van stagiaires en meer stageplekken in de zorg Motie begroting financiën Nr. 264 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog steeds een enorm stagetekort is in de zorg en dat dit tekort alleen maar groter dreigt te worden; overwegende dat het niet zozeer gaat om stageplekken, maar dat zorgverleners weinig mogelijkheid hebben om stagiaires op een goede manier te begeleiden; verzoekt het kabinet, om met een plan te komen tot betere begeleiding van stagiaires en meer stageplekken, en dit in overleg te doen met instellingen, SBB en de beroepsgroep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van den Hul c.s. over werkdrukmiddelen voor HBO en WO. (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s. over werkdrukmiddelen voor HBO en WO. Amendement begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2020 De coronacrisis heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat scholen en instellingen een belangrijke rol spelen in het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving voor een leerling of student. ...

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Bruins over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (Kamerstuk 35570-VIII-173) (Dossier 35570-VIII)
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Bruins over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (Kamerstuk 35570-VIII-173) Brief regering begroting financiën Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2021 In deze brief wil ik u informeren over de door uw Tweede Kamer aangenomen gewijzigde motie van het lid Bruins c.s.1. ...

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over modernisering van de wetgeving voor meer inspraak en zeggenschap (t.v.v. 35570-VIII-46) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Westerveld over modernisering van de wetgeving voor meer inspraak en zeggenschap (t.v.v. 35570-VIII-46) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 87 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 46 Voorgesteld 27 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie tot doel had om hogescholen en universiteiten slagvaardiger te maken, maar dat het rendementsdenken te ver is doorgeslagen; constaterende dat wetenschappers, docenten en studenten degenen zijn die bij uitstek zijn gebaat bij goed onderwijs en onderzoek; constaterende dat er een bredere roep in de samenleving is om meer inspraak en zeggenschap, maar wetgeving hierop achterloopt; verzoekt de regering, om met wetenschappers, docenten en studenten in gesprek te gaan met het oog op modernisering van de wetgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan over aanscherping van het sponsorconvenant om kindermarketing te weren (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Raan over aanscherping van het sponsorconvenant om kindermarketing te weren Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het sponsorconvenant in de huidige vorm niet afdoende is om kindermarketing in het onderwijs te weren; verzoekt de regering, om mee te helpen het sponsorconvenant aan te scherpen met als doel kindermarketing buiten de deur te houden en actief toe te zien op de naleving, niet alleen bij scholen maar ook bij de aanbieders van de lespakketten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen over de reserves van samenwerkingsverbanden per direct terugvorderen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over de reserves van samenwerkingsverbanden per direct terugvorderen Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wettelijk is bepaald dat wanneer een samenwerkingsverband niet in staat is aan financiële verplichtingen te voldoen, de aangesloten schoolbesturen moeten voorzien in het ontbrekende bedrag; constaterende dat samenwerkingsverbanden dus geen financiële risico's hebben; overwegende dat desondanks samenwerkingsverbanden reserves hebben gevormd en daarmee, tegen de bedoeling van de wetgever in, middelen onthouden hebben aan de ondersteuning van kinderen en hun leraren; overwegende dat deze reserves sinds de invoering van passend onderwijs zijn opgelopen tot 300 miljoen euro; verzoekt de regering, de reserves van de samenwerkingsverbanden per direct terug te vorderen en deze in overleg met de Kamer opnieuw ten behoeve van de ondersteuning van kinderen en hun leraren te bestemmen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over het funderend onderwijs ondersteunen met extra handen in en om de klas (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over het funderend onderwijs ondersteunen met extra handen in en om de klas Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Plan van aanpak, monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Plan van aanpak, monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 277 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2021 Naar aanleiding van het wetgevingsoverleg van 7 juni jl. over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 252) krijgt u, bij deze brief, het Plan van aanpak monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs1. ...

Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het toepassen van maatwerk bij toelating tot opleidingen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het toepassen van maatwerk bij toelating tot opleidingen Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN PATERNOTTE Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er vooropleidingseisen gelden waardoor studenten die geen aansluitende opleiding hebben worden geweerd van bijvoorbeeld techniekopleidingen; overwegende dat dit dwingende voorschriften zijn, waardoor het voor de instelling niet mogelijk is om maatwerk toe te passen; verzoekt de regering, om ervoor te zorgen dat de instellingen maatwerk toe kunnen passen in de toelating en indien nodig desbetreffende wet- en regelgeving daarvoor aan te passen; verzoekt de regering tevens, om de Kamer voor de beantwoording over het wetsvoorstel Variawet hoger onderwijs hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. over het alsnog toekennen van aanvragen uit de lerarenbeurs (Dossier 35570-VIII)
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. over het alsnog toekennen van aanvragen uit de lerarenbeurs Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 september 2020 Aanleiding Met deze brief informeren wij u over de uitvoering van de motie van het lid Van Meenen c.s. ...

Motie van de leden Bisschop en Peters over interventies waar scholen en ouders direct samenwerken een duidelijker eigenstandige positie geven (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Bisschop en Peters over interventies waar scholen en ouders direct samenwerken een duidelijker eigenstandige positie geven Motie begroting financiën Nr. 239 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de rol van ouders juist als het gaat om het wegwerken van corona-achterstanden cruciaal is; constaterende dat uit onderzoek blijkt dat ondersteuning van ouders in de specifieke thuissituatie veel kan betekenen om achterstanden in te lopen, bijvoorbeeld als het gaat om leesonderwijs, maar dat de ouders in de menukaart geen prominente positie hebben; verzoekt de regering, interventies waar scholen en ouders direct samenwerken, een duidelijker eigenstandige positie te geven in de menukaart, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21 (Dossier 35570-VIII)
Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21 Brief regering begroting financiën Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2020 Het coronavirus zorgt ervoor dat ook 2020/21 geen regulier schooljaar wordt in het funderend onderwijs. ...

Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over recht doen aan verschillen in de mate waarin het lerarentekort het laten inlopen van opgelopen achterstanden bemoeilijkt (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over recht doen aan verschillen in de mate waarin het lerarentekort het laten inlopen van opgelopen achterstanden bemoeilijkt Motie begroting financiën Nr. 196 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat gelijke onderwijskansen staan of vallen met de beschikbaarheid van een goede docent; verzoekt de regering, om bij de verdeling van de gelden die elke school vanaf komend schooljaar geld krijgt om leerlingen gericht te helpen, specifiek scholen met veel achterstanden, tevens recht te doen aan verschillen in de mate waarin het lerarentekort het laten inlopen van opgelopen achterstanden bemoeilijkt; verzoekt de regering, tevens de Kamer zo snel mogelijk te informeren over hoe dit nader uitgewerkt en gemonitord wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen Motie begroting financiën Nr. 234 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Beertema over het keuzemenu beperken tot de categorieën A en B (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Beertema over het keuzemenu beperken tot de categorieën A en B Motie begroting financiën Nr. 229 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de geboden interventies in het huidige keuzemenu in de categorieën C tot en met F afleiden van de kern van het Nationaal Programma Onderwijs, te weten het wegwerken van leerachterstanden die kennis en vaardigheden betreffen; van mening dat de geboden interventies, zoals woedebeheersing, meditatie en mindfulness in C tot en met F of behoren tot het standaardinstrumentarium, of niet (voldoende) «evidencebased» zijn; van mening dat klassenverkleining niet direct behoort tot de interventies die het specifieke probleem van de ontstane leerachterstanden moeten bestrijden en een eigen politiek traject behoeft; verzoekt de regering, om het keuzemenu te beperken tot de categorieën A en B, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Mededeling (Dossier 35570-VIII)
Mededeling Mededeling begroting financiën Nr. 181 MEDEDELING 11 maart 2021 Abusievelijk is nr. ...

Amendement van het lid Van den Berge over extra middelen voor mbo-stages en leerwerkbanen (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Berge over extra middelen voor mbo-stages en leerwerkbanen Amendement begroting financiën Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERGE Ontvangen 12 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 35.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over preventief inzetten van coronageld (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over preventief inzetten van coronageld Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er 282 miljoen extra is vrijgemaakt voor het voorkomen en bestrijden van achterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis; overwegende dat het van belang is dat deze middelen preventief ingezet kunnen worden, dus om achterstanden te voorkomen; overwegende dat het tevens van belang is dat deze middelen niet besteed hoeven te worden aan bureaucratische verantwoording maar aan onderwijs; verzoekt de regering, de verantwoording over deze middelen te vereenvoudigen en de mogelijkheid open te stellen om de middelen ook preventief in te zetten, en gaat over tot de orde van de dag. ...