Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Motie Beertema over aangifte bij geweldsincidenten op scholen (Dossier 33000-VIII)
Motie Beertema over aangifte bij geweldsincidenten op scholen Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat verbale agressie, bedreiging en geweld tegen onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel een groot probleem vormen; overwegende, dat door angst voor represailles tegen betrokkenen en door vrees voor reputatieschade van de school vaak geen aangifte wordt gedaan; overwegende, dat het niet doen van aangifte het gezag van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel en de veiligheid binnen de school ernstig ondermijnt; verzoekt de regering om scholen altijd aangifte te laten doen bij incidenten met mishandeling en/of ernstige bedreiging van onderwijzend of onderwijsondersteunend personeel, waarbij de school in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag de rol van aanklagende partij op zich neemt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2012 (Dossier 33000-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 22 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 november 2011 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2011, inzake de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderdeel Media (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2011, inzake de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderdeel Media Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 169 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 30 januari 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 12 december 2011 overleg gevoerd met minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overde begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderdeel Media (33 000-VIII). ...

Voorstel van wet (Dossier 33000-VIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 20 september 2011 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 november 2011, inzake het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 november 2011, inzake het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 164 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 30 november 2011 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 24 november 2011 overleg gevoerd met minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderzoek OCW. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33000-VIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE     blz. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2011, inzake de begroting van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012, onderdeel cultuur (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2011, inzake de begroting van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012, onderdeel cultuur Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 153 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 23 november 2011 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 21 november 2011 overleg gevoerd met staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012, onderdeel Cultuur. ...

Motie van het lid Beertema over aangifte doen van fysieke agressie en bedreiging (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Beertema over aangifte doen van fysieke agressie en bedreiging Motie begroting financiën Nr. 204 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 12 juni 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat verbale agressie, bedreiging en geweld tegen onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel regelmatig voorkomen; overwegende dat door angst voor represailles tegen betrokkenen en door vrees voor reputatieschade van de school vaak geen aangifte wordt gedaan; overwegende dat het niet doen van aangifte het gezag van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel en de veiligheid binnen de school ondermijnt; verzoekt de regering, om in alle gevallen van fysieke agressie en bedreiging binnen scholen aangifte te laten doen, waarbij de school in zijn hoedanigheid van werkgever de rol van aangevende partij op zich neemt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klijnsma c.s. over postacademische kunstopleidingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over postacademische kunstopleidingen Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Bosma over een koloniaal museum (Dossier 33000-VIII)
Motie Bosma over een koloniaal museum Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID BOSMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat er zeven volkenkundige musea zijn in Nederland; overwegende, dat onze koloniale erfenis niet langer moet worden weggemoffeld; verzoekt de regering in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor de Tropen, het Tropenmuseum terug te vormen tot het koloniaal museum, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Werf en Klijnsma over het borgen van belangwekkend cultuurgoed (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Werf en Klijnsma over het borgen van belangwekkend cultuurgoed Motie begroting financiën Nr. 215 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN KLIJNSMA Voorgesteld 5 juli 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als gevolg van de bezuinigingen een aantal instituten, waaronder het Nederlands Theaterinstituut, het Nederlands Muziek Instituut en het NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden, hun deuren moeten sluiten; constaterende dat hierdoor belangwekkend cultuurgoed teloor dreigt te gaan, overwegende, dat dit weliswaar geen rijkscollecties zijn, maar wel kennis en goederen betreft die mede met rijksgeld zijn opgebouwd; verzoekt de regering, het cultuurgoed van genoemde instellingen zorgvuldig te borgen en, indien nodig, onder andere de eigen bestemmingsreserves hiervoor aan te wenden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jasper van Dijk en Van der Ham over de aspirantstatus van de nieuwe omroepen (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk en Van der Ham over de aspirantstatus van de nieuwe omroepen Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN DER HAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de aspirant-omroepen (PowNed en WNL) de komende jaren tot een ledenjacht worden gedwongen, waarna zij verplicht zijn om met een andere omroep te fuseren; van mening, dat het nogal tegenstrijdig is dat omroepen zich eerst moeten onderscheiden om vervolgens te fuseren met een andere omroep; verzoekt de regering op zoek te gaan naar een oplossing voor dit probleem, bijvoorbeeld door de aspirant-status van de nieuwe omroepen (PowNed en WNL) desgewenst met vijf jaar te verlengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Çelik over de bekostiging van technische (vmbo-)opleidingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Çelik over de bekostiging van technische (vmbo-)opleidingen Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat de dalende trend in het aantal leerlingen dat in het vmbo kiest voor opleidingen in de techniek mede in het licht van de groeiende personeelstekorten bij het bedrijfsleven moet worden gekeerd; constaterende, dat technisch voorbereidend beroepsonderwijs te maken heeft met gemiddeld hogere materiaalkosten dan andere sectoren van het voorbereidend beroepsonderwijs; overwegende, dat dit het voor scholen onvoldoende aantrekkelijk maakt om relatief kleine technische afdelingen te handhaven; verzoekt de regering om niet langer de bekostiging van technische (vmbo-)opleidingen zonder meer te laten opgaan in de lumpsum maar deze voortaan te oormerken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijkgraaf en Van der Ham over het gebruik van rekenmachines (Dossier 33000-VIII)
Motie Dijkgraaf en Van der Ham over het gebruik van rekenmachines Motie begroting financiën Nr. 116 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN DER HAM Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat veel leerlingen en studenten elementaire rekenvaardigheden en wiskundige bewerkingen niet meer beheersen door het gebruik van een (grafische) rekenmachine; verzoekt de regering in overleg te treden met het College voor Examens over het uitsluiten van het gebruik van de rekenmachine bij toetsen in het basisonderwijs en het drastisch beperken van het gebruik van een (grafische) rekenmachine bij toetsen en examens in het voortgezet onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

OESO rapport Equity and Quality in Education (Dossier 33000-VIII)
OESO rapport Equity and Quality in Education Brief regering begroting financiën Nr. 172 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2012 Hierbij stuur ik u het OESO rapport Equity and Quality in Education : Supporting Disadvantaged Students and Schools. 1 Het rapport is het resultaatvan een international vergelijkend studietraject waarin Canada, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Tsjechië en Zweden participeerden. ...

Motie van het lid Beertema over een wettelijke bepaling over een recht op doordecentralisatie (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Beertema over een wettelijke bepaling over een recht op doordecentralisatie Motie begroting financiën Nr. 197 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 31 mei 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat scholen in Nederland in staat gesteld moeten worden om alle middelen die beschikbaar zijn, ook daadwerkelijk in te zetten; constaterende dat dit ten aanzien van de huisvestingsgelden niet voldoende gebeurt, getuige het feit dat gemeenten jaarlijks honderden miljoenen euro's voor onderwijshuisvesting uit het Gemeentefonds onbenut laten of voor andere doelen inzetten; overwegende dat indien schoolbesturen meer zeggenschap over de eigen huisvesting wensen, dit mogelijk moet zijn; overwegende dat dit bewerkstelligd kan worden door in de wet een bepaling op te nemen dat een verzoek van een schoolbestuur daartoe alleen kan worden afgewezen op basis van een limitatieve afwijzingsgrond; verzoekt de regering, een bepaling in de wet op te nemen dat scholen die aan vastgestelde criteria voldoen, een versterkt recht krijgen op volledige doordecentralisatie; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Bosma over stoppen van de financiering van UNESCO (Dossier 33000-VIII)
Motie Bosma over stoppen van de financiering van UNESCO Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID BOSMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat een meerderheid van de UNESCO-lidstaten onlangs heeft ingestemd met de toetreding van «Palestina» als volwaardig lid van deze cultuurorganisatie van de VN; overwegende, dat de UNESCO hiermee een middel is geworden om de erkenning van een Palestijnse staat te forceren; overwegende, dat de regering benadrukt dat een statelijke erkenning van een Palestijnse staat pas na een vredesakkoord kan plaatsvinden; overwegende, dat Palestina geen staat is en dat toetreding dus tegen de regels van de UNESCO is; overwegende, dat andere landen inmiddels hun financiering aan de UNESCO hebben gestopt; verzoekt de regering op korte termijn een einde te maken aan de financiering van de UNESCO door Nederland, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Trends in beeld 2011 (Dossier 33000-VIII)
Trends in beeld 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2011 Hierbij bied ik u Trends in Beeld 2011, Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan.1 Trends in Beeld is een jaarlijks terugkerende publicatie van het ministerie van OCW. ...

Werkprogramma 2013 van de Onderwijsraad (Dossier 33000-VIII)
Werkprogramma 2013 van de Onderwijsraad Brief regering begroting financiën Nr. 232 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 september 2012 In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bied ik u hierbij, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het werkprogramma 2013 van de Onderwijsraad aan.1) Met het oog op de kabinetswisseling is in het werkprogramma nadrukkelijk ruimte gelaten voor adviesvragen die gaandeweg het jaar aan de raad gesteld kunnen worden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 205 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 12 juni 2012 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 februari 2012 betreffende de reactie van de minister op de aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 173 ). ...