Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

245 resultaten

Opzet van de evaluatie van de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Opzet van de evaluatie van de Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 211 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2015 Tijdens het AO (2e termijn) van 17 december 2014 heb ik toegezegd aan de heer Smaling om een brief te sturen met een opzet van de evaluatie van de Crisis- en herstelwet. ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over wijzigingen van de onteigeningswet te laten vervallen na vijf jaar (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over wijzigingen van de onteigeningswet te laten vervallen na vijf jaar Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 57AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 3.9 wordt na onderdeel O een onderdeel ingevoegd, luidende:PNa Titel VII wordt een nieuwe Titel ingevoegd, luidende:TITEL VIIa. ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake co-vergisting (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake co-vergisting Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 58AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage I vervalt onderdeel 1.4.ToelichtingCo-vergisting is een end-of-pipe solution in een veehouderijsysteem dat in zijn huidige omvang op geen enkele wijze past in een duurzame samenleving. ...

Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 200 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juli 2014 Ingevolge artikel 5.9a van de Crisis- en herstelwet, zoals dat per 25 april 2013 is komen te luiden door aanvaarding van het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink bij wetsvoorstel 33 135 (Kamerstuk 33 135, nr. 21), moeten de effecten van de in hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet opgenomen instrumenten op versnelling en op verbetering van de projecten waarop deze van toepassing zijn, twee jaar na de eerste evaluatie nogmaals worden geëvalueerd. ...

Amendement van het lid Ouwehand over het laten vervallen van de wijzigingen van de Tracéwet m.b.t. de Natuurbeschermingswet (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand over het laten vervallen van de wijzigingen van de Tracéwet m.b.t. de Natuurbeschermingswet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 100AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 3.12, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:AOnderdeel 1 vervalt.BOnderdeel 3 vervalt.IIArtikel 5.5b vervalt.ToelichtingDe aanleg en/of verbreding van wegen en het toegenomen wegverkeer kan zorgen voor een aantasting van de habitats en soorten in Natura2000 gebieden. ...

Ontwerp-besluit van het Besluit uitvoering uitvoering Crisis- en herstelwet (twaalfde tranche) (Dossier 32127)
Ontwerp-besluit van het Besluit uitvoering uitvoering Crisis- en herstelwet (twaalfde tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 213 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 18 november 2015. ...

Amendement van de leden Samsom en Koopmans over een programmatische aanpak van stikstof (Dossier 32127)
Amendement van de leden Samsom en Koopmans over een programmatische aanpak van stikstof Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 55AMENDEMENT VAN DE LEDEN SAMSOM EN KOOPMANSOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:IIn onderdeel Ia wordt § 2a als volgt gewijzigd:a. ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake het onderdeel dat de rechter de mogelijkheid biedt tot het passeren van gebreken (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake het onderdeel dat de rechter de mogelijkheid biedt tot het passeren van gebreken Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 63AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IHoofdstuk I, afdeling 2, paragraaf 2.3, vervalt.IIIn artikel 1.9a wordt de aanduiding «1.5» vervangen door «1.6».ToelichtingDit amendement zorgt ervoor dat het onderdeel van de wet dat de rechter de mogelijkheid biedt tot het passeren van gebreken komt te vervallen. ...

Amendement van het lid Vendrik houdende invoering van een nahangprocedure (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik houdende invoering van een nahangprocedure Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 25AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 230 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 8 juni 2018. ...

Amendement van het lid Vendrik over het schrappen van de toepassing van de Lex silencio positivo bij aanlegvergunningen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het schrappen van de toepassing van de Lex silencio positivo bij aanlegvergunningen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen weg 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 20AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In Bijlage III bij het wetsvoorstel vervalt «Artikel 3.16 van de Wet ruimtelijke ordening».ToelichtingMet de toepassing van de Lex silencio positivo bij aanlegvergunningen gaat de regering voorbij aan het feit dat aanlegvergunningenstelsels worden ingesteld om kwetsbare belangen te beschermen. ...

Ontwerpbesluit zesde tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit zesde tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 167 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 19 december 2012. ...

Amendement van het lid Ouwehand over het laten vervallen van de wijzigingen van de Spoedwet wegverbreding m.b.t. de Natuurbeschermingswet (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand over het laten vervallen van de wijzigingen van de Spoedwet wegverbreding m.b.t. de Natuurbeschermingswet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 99AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 3.10, onderdeel B, vervalt.IIArtikel 5.5a vervalt.ToelichtingDe aanleg en/of verbreding van wegen en het toegenomen wegverkeer kan zorgen voor een aantasting van de habitats en soorten in Natura2000 gebieden. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 45 (Dossier 32127)
Nader gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 45 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 103NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 45Ontvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:ADe aanduiding «1. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 232 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 juli 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 8 juni 2018 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. 230). ...

Amendement van het lid Koopmans over het niet laten vervallen van hoofdstuk I na januari 2014 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Koopmans over het niet laten vervallen van hoofdstuk I na januari 2014 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 41AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANSOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 5.10 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Samsom over het niet verplicht opnemen van projecten of handelingen van nationaal belang in het beheerplan (Dossier 32127)
Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Samsom over het niet verplicht opnemen van projecten of handelingen van nationaal belang in het beheerplan Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 51AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN SAMSOMOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8, onderdeel B, onderdeel 1, wordt als volgt gewijzigd:IOnderdeel b komt te luiden:Er wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het beheerplan kan zulks ook doen ten aanzien van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën projecten en andere handelingen van nationaal belang in het gebied en daarbuiten.IIOnderdeel c vervalt.ToelichtingDit amendement strekt ertoe de verplichting om projecten of handelingen van nationaal belang op te nemen in het beheerplan terug te brengen tot een mogelijkheid om dergelijke projecten op te nemen in het beheerplan.Het verplicht opnemen van projecten van nationale betekenis brengt verschillende nadelen met zich mee. ...

Gewijzigd amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Samsom ter vervanging van nr. 33 over de provinciale bevoegdheid bij windmolenparken (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Samsom ter vervanging van nr. 33 over de provinciale bevoegdheid bij windmolenparken Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 123GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN SAMSOM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 33Ontvangen 17 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.2, onderdeel C, artikel 9e, wordt als volgt gewijzigd:IIn het eerste lid wordt de zinsnede «ten minste 10» vervangen door: ten minste 5.IIAan het tweede lid, eerste volzin, wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: en de betrokken gemeente een aanvraag van die producent tot vaststelling dan wel wijziging van een bestemmingplan met betrekking tot de gronden, bedoeld in het eerste lid, heeft afgewezen.IIIHet vijfde lid wordt vervangen door twee leden, luidende:5. ...

Amendement van het lid Van der Ham over het voorkomen van een ongewenste toepassing van het standstill beginsel (Dossier 32127)
Amendement van het lid Van der Ham over het voorkomen van een ongewenste toepassing van het standstill beginsel Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 79AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAMOntvangen 13 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Aan artikel 19kd wordt een lid toegevoegd, luidende:5. ...

Tweede nota van wijziging Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Tweede nota van wijziging Crisis- en herstelwet Nota van wijziging bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 8TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 28 oktober 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1.1, eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 2.3, derde lid» vervangen door: artikel 2.3, tweede lid.BNa artikel 1.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 1.6aNa afloop van de termijn voor het instellen van beroep kunnen geen beroepsgronden meer worden aangevoerd.CArtikel 1.9 wordt vervangen door twee artikelen, luidende:Artikel 1.9De administratieve rechter vernietigt een besluit niet op de grond, dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept.Artikel 1.9aDe artikelen 1.5 tot en met 1.9 zijn van overeenkomstige toepassing in hoger beroep. ...