Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

231 resultaten

Feitelijke stand van zaken rond positie Iraanse studenten in hoger onderwijs in Nederland (Dossier 31700-VIII)
Feitelijke stand van zaken rond positie Iraanse studenten in hoger onderwijs in Nederland Brief regering begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 10BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 oktober 2008Bij brief van 12 september jongstleden (met kenmerk 2008Z01825/2008D04197) heeft de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mij verzocht om een zogenaamde «feitelijke stand van zaken»-brief over het al of niet uitsluiten van Iraanse studenten van bepaalde studierichtingen in het hoger onderwijs in Nederland. ...

Evaluatie van het Brim (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten). (Dossier 31700-VIII)
Evaluatie van het Brim (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten). Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 152BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 april 2009Op 19 maart zou een Algemeen Overleg plaatsvinden over de evaluatie van het Brim (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten). ...

Stand van Educatief Nederland 2009 (Dossier 31700-VIII)
Stand van Educatief Nederland 2009 Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 142BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 februari 2009Mede namens minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma stuur ik u hierbij het advies van de Onderwijsraad over de «Stand van Educatief Nederland 2009».1 De beleidsreactie op dit advies ontvangt u op de gebruikelijke termijn.De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,J. ...

Televisiereclame voor sekslijnen (Dossier 31700-VIII)
Televisiereclame voor sekslijnen Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 43BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2008Enkele commerciële televisiezenders zenden laat in de avond reclame uit voor telefoondiensten met een erotisch karakter, ook wel sekslijnen genoemd. ...

Rapport van bevindingen bij jaarverslagen 2007 PF en VF (Dossier 31700-VIII)
Rapport van bevindingen bij jaarverslagen 2007 PF en VF Brief regering arbeidsomstandigheden basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs sociale zekerheid werk werkloosheid ziekte en arbeidsongeschiktheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 4BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 september 2008Hierbij ontvangt u de jaarverslagen van de stichting Participatiefonds (PF) en de stichting Vervangingsfonds/ BGZ (VF) over het jaar 2007.1 Daarnaast ontvangt u van mij een rapport van bevindingen over deze jaarverslagen. ...

Motie Van der Ham c.s. over het niet beëindigen van lopende initiatieven van de creatieve industrie alvorens evaluatie heeft plaatsgevonden (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over het niet beëindigen van lopende initiatieven van de creatieve industrie alvorens evaluatie heeft plaatsgevonden Motie begroting cultuur cultuur en recreatie economie financiën industrie 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 21MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de creatieve economie één van de sleutelgebieden is van de Nederlandse kenniseconomie;overwegende, dat het Programma voor de Creatieve Industrie afloopt in 2008 en dat het niet helder is hoe en wanneer het Rijk verder investeert in de ontwikkeling van deze sector;verzoekt de regering lopende initiatieven niet te beëindigen alvorens evaluatie heeft plaatsgevonden en de Kamer hier vóór de behandeling van de voorjaarsnota 2009 over te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamHalsemaLeerdam ...

Motie Halsema over het toevoegen van 2 mln. aan het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten Plus (Dossier 31700-VIII)
Motie Halsema over het toevoegen van 2 mln. aan het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten Plus Motie begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 27MOTIE VAN HET LID HALSEMAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat zes instellingen wel een positief advies hebben gekregen van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten Plus, maar desondanks nul op rekest hebben gekregen vanwege een tekort aan budget;verzoekt de regering 2 mln. toe te voegen aan het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten Plus, zodat deze in alle vrijheid kan besluiten tot toekenning en daartoe de benodigde middelen vrij te maken,en gaat over tot de orde van de dag.Halsema ...

Voorberichten op de jaarcijfers 2008 van Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) (Dossier 31700-VIII)
Voorberichten op de jaarcijfers 2008 van Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 199BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 juni 2009Hierbij ontvangt u de voorberichten op de jaarcijfers 2008 van Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF).1 Dit zijn voorlopige cijfers. ...

Motie Van Vroonhoven-Kok en Leerdam over extra aandacht voor deelrestauraties (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Vroonhoven-Kok en Leerdam over extra aandacht voor deelrestauraties Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 167MOTIE VAN DE LEDEN VAN VROONHOVEN-KOK EN LEERDAMVoorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat op basis van het BRIM monumenten die voor een deel zijn gerestaureerd in de oude regelingen, geen aanspraak kunnen maken op restauratiemiddelen in het BRIM;overwegende, dat monumenten waarvan nog een deel gerestaureerd moet worden, door de plafonds in het BRIM niet via de instandhoudingssubsidie hun restauratie kunnen afronden;constaterende, dat hierdoor in de overgang van de oude regelingen BRRM en BROM naar het BRIM een aantal monumenten tussen de wal en het schip is beland;overwegende, dat de reeds aangegeven verhoging van de plafonds voor kerken, voor die categorie mogelijk een oplossing zou kunnen bieden;verzoekt de regering om bij een volgende evaluatie van het BRIM aan het punt van deelrestauraties extra aandacht te schenken,en gaat over tot de orde van de dag.Van Vroonhoven-KokLeerdam ...

Stand van zaken en uitstel toezeggingen op terrein van de publieke omroep (Dossier 31700-VIII)
Stand van zaken en uitstel toezeggingen op terrein van de publieke omroep Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 193BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 mei 2009Graag informeer ik u over de stand van zaken van een aantal toezeggingen waarvan de termijn binnenkort verloopt en die gedaan zijn bij de behandeling van mediabegroting op 24 november 2008 (kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Amendement van het lid Jan Jacob van Dijk c.s. over godsdienst-, levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Jan Jacob van Dijk c.s. over godsdienst-, levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs Amendement basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs werk 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 79AMENDEMENT VAN HET LID JAN JACOB VAN DIJK C.S.Ontvangen 9 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000).IIIn artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement is bedoeld als een meer structureel vervolg op het amendement Van Dijk c.s. (31 200 VIII, 84) tot realisering van de motie De Vries c.s. (30 800VIII, 29) en het amendement Kraneveldt c.s.(30 300 VIII, 115) betreffende godsdienstonderwijs en het levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs. ...

Motie Bosma over tegengaan van tweetalig onderwijs aan basisscholieren (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over tegengaan van tweetalig onderwijs aan basisscholieren Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 156MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld 15 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in Rotterdam scholen van de BOOR maar liefst 15% van hun tijd les gaan geven in het Engels;overwegende, dat hiermee de positie van het Nederlands wordt uitgehold in het onderwijs en daarmee in de samenleving;overwegende, dat de scholen van de BOOR hiermee de Wet op het primair onderwijs overtreden, in het bijzonder artikel 9, lid 8, dat luidt: «Het onderwijs wordt gegeven in het Nederlands»;verzoekt de regering dit «experiment» in Rotterdam, waarbij basisscholieren tweetalig onderwijs ondergaan, tegen te gaan,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Rapport visitatie Wereldomroep (Dossier 31700-VIII)
Rapport visitatie Wereldomroep Brief regering 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 231BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 september 2009Op 9 september jl. heeft de visitatiecommissie van de Wereldomroep haar rapport uitgebracht aan de opdrachtgever, de raad van toezicht van Radio Nederland Wereldomroep. ...

Mededeling dat het Voorstel van wet tot wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen deze zomer bij de Kamer wordt ingediend (Dossier 31700-VIII)
Mededeling dat het Voorstel van wet tot wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen deze zomer bij de Kamer wordt ingediend Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 194BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 juni 2009Tijdens het notaoverleg over kleine scholen van 1 december 2008 (kamerstuk 31 526, nr. 5) heb ik aangegeven dat de Kamer naar verwachting in het voorjaar van 2009 het wetsvoorstel om de samenwerkingsschool bestuurlijk mogelijk te maken, zou ontvangen. ...

Motie Dezentjé Hamming-Bluemink over Engelse les op basisscholen door bevoegde docenten (Dossier 31700-VIII)
Motie Dezentjé Hamming-Bluemink over Engelse les op basisscholen door bevoegde docenten Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 162MOTIE VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINKVoorgesteld 15 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het onderwijs Engels op de basisscholen wettelijk verplicht is;constaterende, dat veel basisscholen het Engels niet eens aanbieden door een gebrek aan leraren die het Engels voldoende beheersen;verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat leerlingen op basisscholen alleen Engelse les krijgen van docenten met een bevoegdheid hiervoor,en gaat over tot de orde van de dag.Dezentjé Hamming-Bluemink ...

Nader gew motie Pechtold over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 119) (Dossier 31700-VIII)
Nader gew motie Pechtold over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 119) Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 126NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 119Voorgesteld 18 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende dat ieder kind recht heeft op kwalitatief goed onderwijs,van mening dat iedere school moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de Onderwijsinspectie,van mening dat de overheid scholen moet ondersteunen bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs,verzoekt het kabinet aan de Kamer een aanvalsplan te presenteren met de harde doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben,en gaat over tot de orde van de dagPechtold ...

Motie Bosma over het toepassen van de Balkenende-norm (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over het toepassen van de Balkenende-norm Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën inkomensbeleid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 25MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat sommige chef-dirigenten van gesubsidieerde orkesten per maand meer verdienen dan de minister-president in een jaar;constaterende, dat de minister van OCW voortvarende stappen neemt, de Balkenende-norm in te voeren bij de publieke omroep;overwegende, dat de Balkenende-norm ook moet gelden voor de wereld van de subsidiekunst;verzoekt de regering de Balkenende-norm toe te passen op iedereen die werkzaam is voor instellingen die subsidie ontvangen uit de kunstbegroting van OCW,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Amendement over hbo-masters (Dossier 31700-VIII)
Amendement over hbo-masters Brief regering begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 121BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 december 2008Tijdens het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2009, deel Hoger onderwijs en onderzoek, op 8 december jl. heeft het lid Van der Ham een amendement op de begroting ingediend met betrekking tot de extra middelen die zijn gereserveerd voor tijdelijke financiering van enkele nieuwe arbeidsmarktrelevante hbo-masters in prioritaire gebieden (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. 65). ...

Stand van educatief Nederland 2009 (Dossier 31700-VIII)
Stand van educatief Nederland 2009 Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 200BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 juni 2009Een grotere maatschappelijke betrokkenheid bij onderwijs. ...

Midterm Review: het Beste Onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Midterm Review: het Beste Onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 82BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 december 2008Uw Kamer heeft mij, bij monde van de geachte afgevaardigde Hamer (PvdA) gevraagd voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2009 een brief te sturen met een samenhangende visie op de stand van het onderwijs. ...